Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
tele-and-video-conferencing

Telegynadledda a Fideogynadledda

Weithiau, nid oes dewis amgen i gyfarfod wyneb yn wyneb, ond mae galwadau cynadleddau a fideogynadledda yn ffordd gyfleus iawn, nad yw'n aflonyddu, sy'n gosteffeithiol ac yn ecogyfeillgar i gyfathrebu heb amser a chost teithio. Un o ofynion allweddol cyfarfodydd busnes yw cyfrinachedd, ac mae'r un peth yn wir am delegynadledda a fideogynadledda.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Cadwch fanylion galwadau telegynadledda a fideogynadledda rhwng y cyfranogwyr a awdurdodwyd yn unig.
 • Dewiswch a defnyddiwch gyfrineiriau cryf a'u cadw'n ddiogel.

Y risgiau

 • Gan fod galwadau cynadledda a sesiynau fideogynadledda wedi'u trefnu ymlaen llaw fel arfer, gallai unrhyw un sydd â'r manylion deialu a mynediad – efallai drwy weld yr e-bost sy'n cynnwys y gwahoddiad neu ddefnyddio ysbïwedd – gael mynediad i'r alwad.
 • Pan wneir galwadau cynadledda dros gysylltiad llais dros y rhyngrwyd, mae ychydig o risg o glustfeinio am fod y gwasanaeth llais dros y rhyngrwyd yn gweithio dros gysylltiadau rhyngrwyd cyhoeddus. Fodd bynnag, mae'r risg yn is na defnyddio llinell dir arferol, y gellid clustfeinio'n hawdd arni.

Telegynadledda a fideogynadledda diogel

 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf, a pheidiwch â'u datgelu i neb arall.
 • Peidiwch â datgelu manylion deialu i unrhyw un heblaw'r cyfranogwyr a awdurdodwyd yn yr alwad.
 • Os yw eich gwasanaeth yn cynnwys proffil cyhoeddus, peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth sensitif, breifat na chyfrinachol ynddo.
 • Ystyriwch wasanaeth a reolir. Mae darparwyr gwahanol yn cynnig lefelau gwahanol o ddiogelwch, a all gynnwys:
  • Y gallu i ofyn am adolygu nifer y cyfranogwyr ar yr alwad. Mae hyn yn goresgyn y broblem y bydd cyfranogwr a awdurdodwyd yn ymuno â'r alwad yn gynnar.
  • Cloi galwadau unwaith y bydd pob cyfranogwr wedi cyrraedd er mwyn atal unrhyw un arall rhag ymuno â'r alwad hyd yn oed os bydd ganddynt y PIN cywir.
  • Rhifau PIN deuol sy'n galluogi'r cadeirydd i gael mwy o reolaeth dros alwad.
  • Bydd rhifau PIN â chyfyngiad amser yn dirwyn i ben ar ôl i alwad ddod i ben.
 • Os byddwch yn defnyddio Skype ar gyfer gwneud galwadau cynadledda neu fideogynadledda, byddwch yn wyliadwrus ynghylch pwy rydych yn derbyn ceisiadau ganddynt i fod yn un o'u cysylltiadau. Dylech osod eich gwasanaeth i ganiatáu cysylltiadau gan bobl rydych yn eu hadnabod yn unig.
 • Holwch eich darparwr yn rheolaidd i weld a oes unrhyw ddiweddariadau neu batsys.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd effeithiol wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio Wi-Fi diogel. Peidiwch â dibynnu ar y ffaith bod Wi-Fi / llecynnau cyhoeddus yn ddiogel, ond yn hytrach defnyddiwch 3G / 4G, neu VPN.
 • Ar ôl yr alwad, rhowch y ffôn i lawr neu, yn achos Skype a gwasanaethau fideo eraill, cliciwch ar 'End call' er mwyn gwneud yn siŵr fod beth rydych yn ei ddweud neu'n ei wneud yn cael ei gadw'n gyfrinachol.