Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
selling-on-ebay

Gwerthu ar eBay

eBay yw marchnad ar-lein fwyaf poblogaidd y DU, ar gyfer busnesau yn ogystal â gwerthwyr preifat. Gyda miliynau o gwsmeriaid unigryw bob mis, mae'n cynnig y gynulleidfa bosibl fwyaf i fanwerthwyr a busnesau eraill sy'n gwaredu asedau. Fodd bynnag, gall y ffaith bod cymaint o brynwyr posibl hefyd eich amlygu i lefelau uchel o risg, y mae angen i chi gymryd rhagofalon synhwyrol rhagddynt.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Peidiwch â dosbarthu nwyddau nes bydd taliad wedi'i glirio.
 • Rhowch lefelau uchel o wasanaeth cwsmeriaid fel y byddech gydag unrhyw werthiant neu drafodyn arall.

Y risgiau

 • Prynwyr twyllodrus sy'n hawlio ad-daliadau gan PayPal drwy honni nad ydynt wedi derbyn nwyddau, nwyddau ddim fel maent wedi'u disgrifio neu nwyddau'n cael eu derbyn wedi'u difrodi.
 • Peidio â chael eich talu am eitemau sydd wedi cael eu dosbarthu.
 • Cael eich talu gan ddefnyddio cerdyn talu twyllodrus neu sydd wedi'i ddwyn.
 • Dod yn gyd-droseddwr anfwriadol i dwyll drwy gytuno i werthu eitemau nad ydynt yn bodoli mewn gwirionedd, ar ran troseddwyr.

Gwerthu'n ddiogel ar eBay

 • Disgrifio cynhyrchion yn gywir ac yn gynhwysfawr er mwyn osgoi camddealltwriaeth.
 • Ychwanegu polisi dychwelyd neu warant i roi rhywfaint o sicrwydd i'r prynwr ynghylch gwneud busnes gyda chi. Dylech hefyd fod yn gyfarwydd â Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Gwerthu o Bell) 2000.
 • Defnyddiwch y dull o roi adborth er mwyn cael y sgôr orau posibl. Rhowch wasanaeth cwsmeriaid da fel nad yw trafodyn gwael yn datblygu i fod yn adborth negyddol.
 • Cynigiwch ddulliau talu dibynadwy, yn cynnwys cofrestru ar gyfer PayPal.
 • Peidiwch â derbyn taliadau Western Union na thaliadau trosglwyddo arian eraill.
 • Peidiwch â dosbarthu nwyddau nes byddwch yn siŵr eich bod wedi cael eich talu a bod y taliad wedi cael ei glirio drwy eich banc.
 • Darllenwch adborth ar brynwyr.
 • Byddwch yn ddetholus ynghylch pwy rydych yn gwerthu iddynt. Gallwch flocio cwsmeriaid sydd wedi cael adborth negyddol, ac eithrio cynigion o wledydd penodol. Cofiwch y gallwch ganslo cynigion amheus ar yr amod bod gennych reswm dilys dros wneud hynny.
 • Os bydd hawliad am ad-daliad, darllenwch My eBay Messages er mwyn dilysu unrhyw hawliad cyn rhoi ad-daliad, a defnyddiwch y dull talu gwreiddiol bob amser.
 • Os byddwch yn gwerthu eitem ar ran rhywun arall, gwnewch yn siŵr ei fod yn ddibynadwy cyn cytuno i wneud hynny.
 • Ystyriwch ddefnyddio Diogelwch Gwerthwyr PayPal, a all roi yswiriant diogelwch ychwanegol rhag colledion posibl oherwydd hawliadau prynwyr, achosion o ad-dalu neu wrth-droi.
 • Defnyddiwch wasanaeth dosbarthu sy'n cynnig prawf dosbarthu y gellir ei olrhain ar-lein.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch am Ddiogelwch Gwerthwyr eBay yn http://portal.ebay.co.uk/seller-protection