Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
mobile-and-home-access

Mynediad Symudol a Chartref

Mae gweithio symudol a gweithio o gartref – sef gweithio ar safleoedd eraill yn bell o brif safle'r busnes – yn duedd gynyddol, sy'n galluogi busnesau i ddod yn fwy hyblyg a chynnig patrymau gweithio mwy hyblyg. Gan fod angen mynediad i systemau swyddfa a phrosesau busnes o leoliadau o bell ar gyfer gweithio symudol a gweithio o gartref fel arfer, mae angen diogelu'r mynediad hwn rhag cael sylw digroeso drwy sicrhau ei fod yn ddiogel bob amser.

Opsiynau cysylltu

Mae sawl ffordd o gysylltu â chyfrifiadur o bell, fel gliniadur, cyfrifiadur cartref neu ddyfais symudol i rwydwaith y cwmni. Mae gan bob un ei heriau diogelwch ei hun.

 • Rhwydwaith preifat rhithwir.
 • Mynediad e-bost o bell.
 • Cyfleuster Pen Desg o Bell Windows.
 • Cyfleusterau pen desg o bell trydydd parti fel Citrix, PCAnywhere neu GotoMyPC.

Y risgiau

 • Clustfeinio ar eich gwybodaeth – wrth i wybodaeth deithio dros y rhyngrwyd cyhoeddus.
 • Mynediad heb awdurdod.
 • Llecynnau Wi-Fi anniogel neu ffug.

Gweithio symudol a gweithio o gartref yn ddiogel

Bydd maint eich sefydliad, natur ei fusnes a chymhlethdod tasgau a mynediad dan sylw wrth weithio oddi wrth safle'r busnes yn penderfynu sut i sefydlu a defnyddio gweithio o bell a gweithio symudol. Os ydych yn gwmni bach y mae ei gyflogeion ond angen mynediad achlysurol i ffeiliau, gall fod yn gymharol syml sefydlu trefniadau gweithio o bell effeithiol a diogel. Ar gyfer sefydliadau mwy gyda llawer o weithwyr o bell sydd angen mynediad i systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid, er enghraifft, mae'n siŵr ei bod yn well ymgysylltu â phartner TG proffesiynol neu gyflogi arbenigwr mewnol i nodi a gweithredu datrysiad diogel, effeithiol a dibynadwy.

Atal clustfeinio

 • Mae VPN yn gyswllt cysylltiadau diogel rhwng gweithwyr swyddfa a gweithwyr o bell. Yn y bôn, mae'n estyniad o rwydwaith diogel y swyddfa, gan ddefnyddio sianel ddiogel o fewn y rhyngrwyd cyhoeddus i gysylltu. Gallwch gysylltu â'r rhwydwaith busnes ac e-bost gan ddefnyddio Wi-Fi cyhoeddus cyhyd ag y bo hynny drwy eich VPN.
 • Ar gyfer dulliau cysylltu o bell eraill yn cynnwys cymwysiadau ar borwr, gwnewch yn siŵr fod y ddolen wedi'i hamgryptio'n ddiogel fel a ganlyn:

- Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun.

- Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.

- Cofiwch o ran diogelwch ei bod yn well defnyddio cysylltiad 3G neu 4G na rhwydwaith Wi-Fi nad yw'n ddiogel. Peidiwch â chyflawni unrhyw drafodion cyfrinachol, cysylltiadau na mynediad rhwydwaith drwy lecynnau Wi-Fi cyhoeddus oherwydd efallai nad ydynt yn ddiogel.

- Sicrhau bod llwybrwyr cartref a ddefnyddir ar gyfer unrhyw ddibenion busnes yn cael eu diogelu gan ddefnyddio WPA2, oni chaiff yr holl ddata ei anfon a'i dderbyn gan VPN.

Rheoli mynediad

 • Gwnewch yn siŵr fod gennych rwydwaith diogel, yn cynnwys wal dân effeithiol er mwyn atal cysylltiadau digroeso.
 • Cyfyngwch fynediad ffisegol ac electronig heb awdurdod i'ch wal dân, llwybrydd VPN, cyfrifon gweinydd a gweinyddion.
 • Gwnewch yn siŵr fod gan bob defnyddiwr gyfrinair cryf, peidiwch â'u rhannu ag unrhyw un arall na'u storio lle gall pobl gael gafael arnynt.
 • Ystyriwch ddefnyddio diogelwch biometrig fel sganwyr olion bysedd a/neu awdurdodiad tocyn.
 • Gwnewch yn siŵr nad yw cyflogeion sydd â mynediad o bell yn storio eu manylion mewngofnodi ar eu cyfrifiadur neu ddyfeisiau eraill.
 • Dywedwch wrth gyflogeion i beidio â storio gwybodaeth sensitif am y cwmni ar gyfrifiaduron o bell neu ddyfeisiau symudol.
 • Dywedwch wrth gyflogeion i allgofnodi pan fyddant wedi cwblhau eu sesiwn. Efallai na fydd cau'r ffenestr neu ddiffodd y ddyfais yn ddigon.
 • Dywedwch wrth gyflogeion i beidio â defnyddio llecynnau Wi-Fi cyhoeddus (er enghraifft, mewn caffis, tafarndai ac ystafelloedd gwestai) ar gyfer gwneud gwaith cyfrinachol.
 • Peidiwch â galluogi nodweddion 'fy nghofio i ar y cyfrifiadur hwn'.
 • Dylech ddileu breintiau mynediad o bell pan na fydd eu hangen arnoch. Er enghraifft, peidiwch â rhoi mynediad i'ch rhyngrwyd i gyflogeion neu gontractwyr sydd wedi gadael y sefydliad.
 • Cynhaliwch drywydd archwilio o bwy sydd wedi mewngofnodi, a phryd.

Diogelwch eich rhwydwaith

 • Adolygwch achosion o gofnodion mynediad i waliau tân a gweinyddion eraill er mwyn monitro mynediad o bell. Cadwch lygad am weithgarwch anarferol.
 • Gwnewch yn siŵr fod y system yn cael ei phrofi'n rheolaidd am fregusrwydd (a elwir yn 'brofion hacio') a bod unrhyw fylchau yn cael eu cau.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich wal dân a'ch meddalwedd VPN rhag bygythiadau sy'n datblygu.
 • Mae llawer o raglenni pen desg o bell yn dibynnu ar osod rhaglen cleient ar gyfrifiadur swyddfa. Mae hyn yn creu twnnel drwy'r wal dân. Peidiwch â gadael i gyflogeion wneud hyn ar eu liwt eu hunain. Rheolwch pa raglenni a ddefnyddir a sut y cânt eu gosod.
 • Rheolwch fynediad i wybodaeth hanfodol.