Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
it-support

Cymorth TG

Mae'r wefan hon wedi'i chynllunio er mwyn helpu sefydliadau bach a chanolig eu maint i sefydlu a chynnal y lefelau priodol o ddiogelwch ar gyfer systemau TG, dyfeisiau, busnesau a chyflogeion rhag materion sy'n ymwneud â diogelwch ar-lein a diogelwch gwybodaeth. Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae hefyd angen i chi gael cymorth ar gyfer eich technoleg ... cyfrifiaduron a gweinyddion, dyfeisiau symudol, seilwaith, meddalwedd a chanolwedd. Mae'n hanfodol gwybod ble i gael cyngor o'r fath ... yn ogystal â chael ffynhonnell ddibynadwy o help os bydd rhywbeth yn mynd o'i le. Dylech ganfod ac ymgysylltu â chyflenwr cymorth TG dibynadwy sydd wedi cael ei argymell gan rywun rydych yn ymddiried ynddo, ac sy'n gallu dangos galluogrwydd cadarn i ddarparu cyngor ar ddiogelwch ac ar ddatrys problemau.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Wrth ddewis partner cymorth TG, gofynnwch am argymhellion gan gydweithwyr / cysylltiadau rydych yn ymddiried ynddynt, a gwiriwch eu henw da.
 • Dewiswch bartner cymorth sy'n meddu ar sgiliau a phrofiad sy'n berthnasol i'r dechnoleg y mae angen cymorth ar ei chyfer.

Dewis partner cymorth

 • Gofynnwch i gydweithwyr, cyflenwyr, sefydliadau masnach a chwmnïau eraill pwy maen nhw'n ei ddefnyddio.
 • Chwiliwch ar-lein am 'Gymorth TG' yn eich ardal.

Chwiliwch drwy gyfeiriaduron o arbenigwyr ardystiedig yn y dechnoleg y bydd angen cymorth ar ei chyfer. Er enghraifft, ar gyfer cynhyrchion Microsoft neu Apple, chwiliwch drwy eu cyfeiriadur o bartneriaid sy'n meddu ar gymwysterau fel Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) neu Apple Certified Support Proffesional (ACSP)

 • Chwiliwch am y canlynol:
  • Tystiolaeth o brofiad perthnasol.
  • Rhywun a all eich helpu wrth i chi dyfu neu wrth i'ch anghenion newid.
  • Pobl sy'n deall eich caledwedd a'ch meddalwedd.
  • Cyfeiriadau ac argymhellion.
  • Dealltwriaeth o fusnes yn ogystal â thechnoleg.
  • Pobl a all siarad eich iaith, sy'n egluro problemau mewn ffordd rydych yn ei deall.
  • Cwmnïau sydd â digon o adnoddau i ddiwallu eich anghenion.

Yng nghyd-destun cymorth seiberddiogelwch a gwybodaeth, os gallwch ddod o hyd i ddarparwr sy'n meddu ar y cymwysterau perthnasol ac sy'n aelod o gorff diwydiannol, gallech ddefnyddio'r darparwr hwnnw ar gyfer eich gofynion cymorth diogelwch TG a seiber / gwybodaeth.

Cytundebau cymorth

Mae angen cytundeb ysgrifenedig arnoch – neu gontract cyfreithiol – sy'n diffinio mewn Saesneg plaen:

 • Beth yn union y bydd y darparwr cymorth yn ei wneud i chi – a beth maen nhw'n disgwyl i chi ei wneud eich hun.
 • Amserlen ar gyfer unrhyw waith prosiect a gaiff ei gynnal, er enghraifft pa mor hir y bydd yn ei gymryd i osod gweinydd newydd neu ddadgomisiynu hen un yn llwyr.
 • Cytundeb lefel gwasanaeth – pa mor gyflym y byddant yn ymateb i broblemau a'u datrys.
 • Pa lefel o gymorth ar ôl gwerthu y gallwch ei ddisgwyl os yw cyflenwi cyfarpar yn rhan o'r cytundeb.
 • Yn ddelfrydol, dadansoddiad cam wrth gam o unrhyw brosiect y byddant yn ei gynnal.
 • Strwythur ac amcangyfrif clir o ffioedd, p'un a yw'n gyfradd sylfaenol neu'n seiliedig ar gyfradd ddyddiol