Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
safe-use-of-software

Defnyddio Meddalwedd yn Ddiogel

Bron heb eithriad, mae pob busnes yn dibynnu ar un cyfrifiadur neu fwy – a meddalwedd felly – i weithredu. Mae nifer o ffactorau pwysig i'w hystyried wrth ddewis a defnyddio systemau gweithredu a chymwysiadau er mwyn iddynt barhau i fod yn effeithlon, yn ddiogel ac yn gyfreithlon. Mae wedi dod yn bwysicach arfer diwydrwydd mewn blynyddoedd diweddar am fod mwy o feddalwedd yn cael ei lawrlwytho o'r rhyngrwyd neu'n cael ei gweletya ar y rhyngrwyd yn hytrach na chael ei chyflenwi ar ddisgiau.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Dim ond meddalwedd sy'n addas at y diben yn eich busnes, ac a gaiff ei gaffael a'i ddefnyddio'n gyfreithiol y dylech ei ddefnyddio.
 • Rheolwch ddefnydd cywir drwy hyfforddiant a monitro.

Y risgiau

 • Torri hawlfraint meddalwedd, drwy wneud y canlynol
  • Rhedeg meddalwedd ar fwy o gyfrifiaduron nag y mae gennych drwyddedau ar eu cyfer.
  • Rhedeg copïau heb awdurdod (wedi'u lladrata) o feddalwedd.
  • Rhedeg fersiynau o feddalwedd (fel y rhai a werthwyd i'w defnyddio yn y cartref neu mewn addysg) at ddibenion busnes.
 • Llwytho meddalwedd ffug sy'n cyflwyno maleiswedd i'ch cyfrifiaduron, dyfeisiau symudol a rhwydwaith.
 • Llwytho meddalwedd sy'n achosi problemau technegol i'ch cyfrifiadur(on) gan achosi iddo/iddynt redeg yn araf neu nad yw'n gydnaws â'r system weithredu neu gymwysiadau eraill.
 • Lawrlwytho cymwysiadau mawr sy'n defnyddio lled band rhy fawr, sy'n arwain at draffig araf ar y rhyngrwyd neu'r rhwydwaith.
 • Defnyddio meddalwedd sydd heb ei phrofi neu nad yw'n addas at y diben a allai effeithio ar gywirdeb eich prosesau busnes (er enghraifft, peiriant cyfrifo gwallus yn rhoi ffigurau anghywir ar daenlenni).
 • Cyflogeion yn lawrlwytho ac yn defnyddio meddalwedd rhannu ffeiliau.
 • Maleiswedd yn cael ei lawrlwytho ar ddyfeisiau symudol ar ffurf cymwysiadau ffug.

Defnyddio meddalwedd yn ddiogel

 • Rhowch reolau llym ar waith ynghylch caffael, llwytho, rheoli, diweddaru a defnyddio meddalwedd – yn cynnwys cymwysiadau ar gyfer dyfeisiau symudol.
 • Defnyddiwch feddalwedd wedi'i thrwyddedu bob amser a gwnewch yn siŵr fod gennych y nifer gywir o drwyddedau (a elwir hefyd yn 'seddi') ar gyfer y cyfrifiaduron y mae wedi'i llwytho arnynt, gan eu hadolygu'n rheolaidd os yw'r busnes yn tyfu.
 • Ystyriwch fuddsoddi mewn meddalwedd a allai gael ei hehangu a fydd yn parhau i ymdopi â gofynion cynyddol y busnes.
 • Defnyddiwch y fersiwn gywir o'r feddalwedd (er enghraifft y fersiwn busnes neu fenter).
 • Wrth ddefnyddio unrhyw beth heblaw am feddalwedd oddi ar y silff (er enghraifft wedi'i datblygu yn fewnol neu wedi'i datblygu'n bwrpasol gan drydydd parti), gwnewch yn siŵr y caiff ei phrofi'n llym am ymarferoldeb a phresenoldeb maleiswedd.
 • Lawrlwythwch y diweddariadau meddalwedd diweddaraf pan gewch eich annog i wneud hynny. Fel arfer, mae diweddariadau yn ymwneud cymaint â diogelwch ag y maent ag ymarferoldeb.
 • Cynhaliwch brofion capasiti rheolaidd ar eich storfeydd, eich rhwydwaith a'ch cysylltiadau rhwydwaith.
 • Ystyriwch ddefnyddio meddalwedd fel gwasanaeth (SaaS) er mwyn hwyluso rheolaeth a defnydd cywir yn cynnwys trwyddedu, defnyddio a diweddariadau/patsys. Gwnewch yn siŵr fod eich meddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd a waliau tân wedi'u diweddaru a'u hactifadu.