Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
chatrooms

Ystafelloedd sgwrsio

Mannau rhithwir ar y Rhyngrwyd yw ystafelloedd sgwrsio lle gall pobl ddod ynghyd a 'siarad' gan ddefnyddio testun. Mae rhai yn defnyddio rhaglenni penodol i fanteisio ar y cyfleuster a'i ddefnyddio, mae eraill wedi'u cynnwys mewn gwefannau, yn cynnwys safleoedd rhwydweithio cymdeithasol.

Oherwydd presenoldeb cymuned ar-lein mor fawr o ddieithriaid dienw a'r trafodaethau na chânt eu hidlo na'u cymedroli, mae angen i chi fod yn ymwybodol o risgiau posibl defnyddio ystafelloedd sgwrsio, a sut i'w goresgyn.

Y Risgiau

Dechrau arni...
 • Peidiwch byth â datgelu gwybodaeth breifat mewn ystafelloedd sgwrsio.
 • Byddwch yn ofalus iawn ynghylch sut a phryd y byddwch yn cwrdd â phobl yn bersonol.
 • Byddwch yn ofalus iawn ynghylch gweithredu ar gyngor pobl sy'n ceisio dylanwadu ar eich credoau neu ideolegau sylfaenol.

Gweler hefyd...

 

Galwadau Skype a thros y Rhyngrwyd
Defnyddiwch y Rhyngrwyd i wneud galwadau'n ddiogel.

Rhwydweithio Cymdeithasol
Ffordd wych o gadw mewn cysylltiad. Gwnewch yn siŵr ei bod yn ddiogel.

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

Atal Achosion o Ddwyn Hunaniaeth
Mae eich hunaniaeth yn werthfawr. Gallwch ddiogelu hynny gyda rhai rhagofalon syml.

Negeseuon Unionogyrchol
Maent yn wych ar gyfer cadw mewn cysylltiad â ffrindiau ond, fel gydag e-bost, mae risgiau yn gysylltiedig.

Diogelu plant
Cadw i fyny â gweithgarwch eich plentyn ar-lein a'i oruchwylio.

Defnyddio gwefannau caru ar-lein
Os ydych yn chwilio am gariad ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny'n ddiogel.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

 
 • Dod ar draws sylwadau sy'n ymosodol, rhywiol, eithafol neu hiliol eu natur, neu weithgareddau sarhaus ac agweddau atgas.
 • Gall dieithriad y byddwch yn cwrdd â nhw mewn ystafelloedd sgwrsio fod yn seiber stelcwyr, neu efallai eu bod yn bwriadu eich bygwth neu aflonyddu arnoch, eich darbwyllo i newid eich ideolegau neu efallai bod ganddynt fwriadau rhywiol.
 • Gall oedolion ifanc a phlant gael eu denu i sgyrsiau amhriodol ag oedolion â bwriadau drwg.
 • Dod ar draws pobl sy'n mynegi safbwyntiau ac emosiynau cryf heb unrhyw reolaeth, a elwir yn 'fflamio' weithiau. Gall hyn wneud y profiad o sgwrsio yn amhleserus i bawb arall yn yr ystafell.
 • Cael eich twyllo gan bobl eraill yn yr ystafell sgwrsio i ddatgelu gwybodaeth bersonol neu ariannol, naill ai yn yr ystafell sgwrsio neu ar wefannau twyllodrus.

Sgwrsio'n Ddiogel

 • Byddwch yn ofalus pwy rydych yn ymddiried ynddynt ar-lein a chofiwch mai dieithriaid yw rhai 'ffrindiau' ar-lein mewn gwirionedd.
 • Cadwch eich gwybodaeth bersonol yn gyfrinachol wrth lunio eich proffil neu wrth sgwrsio ar-lein (enw, rhif ffôn, rhif ffôn symudol, cyfeiriad e-bost preifat, llun), hyd yn oed os bydd pobl yn gofyn amdano.
 • Cofiwch y gallwch bob amser allgofnodi er mwyn osgoi sefyllfaoedd annymunol, neu newid eich enw sgrin.
 • Cofiwch flocio pobl nad ydych am sgwrsio â nhw.
 • Meddyliwch cyn ateb negeseuon preifat.
 • Peidiwch â defnyddio eich enw go iawn – defnyddiwch ffugenw yn lle hynny (ond nid un a fydd yn denu'r math anghywir o sylw).
 • Gweithredwch os byddwch yn meddwl bod eich ffrindiau yn wynebu risg.
 • Dysgwch sut i gadw/arbed copi o'r sgwrs – gall hyn fod yn ddefnyddiol os byddwch am roi gwybod am rywbeth.
 • Rhowch wybod i ddarparwr yr ystafell sgwrsio am bobl sy'n torri'r rheolau.
 • Byddwch yn ofalus os byddwch yn cwrdd yn bersonol â rhywun rydych ond wedi bod yn cysylltu ag ef ar-lein. Dywedwch wrth aelod o'r teulu neu ffrind ac ystyriwch fynd â nhw gyda chi – o leiaf ar yr ymweliad cyntaf. Trefnwch eich bod yn cwrdd mewn lle cyhoeddus ac arhoswch yno. Dylech wneud yn siŵr bod gennych ffôn symudol gyda chi bob amser sydd wedi'i droi ymlaen. Cadwch yn sobor. Gofalwch am eich eiddo personol.

 

-->