Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
blogging

Blogio

Mae blog, sy'n deillio o'r term Saesneg 'web log', yn wefan a gaiff ei diweddaru'n rheolaidd â blogiadau newydd, yn debyg i ddyddiadur. Mae gwasanaethau fel WordPress a Blogger wedi'i gwneud yn haws i unigolion a chwmnïau preifat sefydlu eu blogiau eu hunain.

Y Risgiau

Dechrau arni...
 • Peidiwch byth â datgelu gwybodaeth breifat wrth flogio.
 • Cofiwch fod yr hyn sy'n mynd ar-lein yn aros ar-lein.

Gweler hefyd...

 

Rhwydweithio Cymdeithasol
Ffordd wych o gadw mewn cysylltiad. Gwnewch yn siŵr ei bod yn ddiogel.

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

Atal Achosion o Ddwyn Hunaniaeth
Mae eich hunaniaeth yn werthfawr. Gallwch ddiogelu hynny gyda rhai rhagofalon syml.

 
 • Gallai eich manylion gael eu darganfod hyd yn oed os byddwch yn blogio dan enw ffug, neu'n ddienw. Er enghraifft, efallai nad yw blogiau a gaiff eu storio y tu allan i'r UE yn cael eu cwmpasu gan yr un rheoliadau diogelu data neu breifatrwydd â'r hyn rydym yn ei fwynhau yn y DU.
 • Efallai y byddwch yn difaru blogio am rywbeth yn nes ymlaen. Er enghraifft, efallai y byddwch yn colli eich gwaith neu'n methu mewn cyfweliad oherwydd blogiad sy'n codi cywilydd, neu'n peri gofid i ffrind, perthynas neu rywun sy'n agos atoch.
 • Mae blogiadau yn agored i gyfraith enllib. Gallai postio rhywbeth nad yw'n wir am unigolyn neu sefydliad arwain at gosbau difrifol.
 • Cofiwch – bydd beth bynnag y byddwch yn ei bostio ar-lein yn aros ar-lein ... bydd unrhyw beth y byddwch yn ei bostio ar gael i'r cyhoedd a bydd ar gael am byth. Hyd yn oed os byddwch yn dileu'r post yn y pen draw, gall fod wedi'i storio mewn peiriant chwilio neu archif rhyngrwyd, neu mewn gweinydd cwmni.
 • Efallai eich bod yn meddwl mai cynulleidfa fach sydd gennych, ond mae blogiau yn gyhoeddus ac mae'n hawdd iawn i bobl ddod o hyd i wybodaeth amdanynt drwy beiriannau chwilio.
 • Gallai'r nodwedd 'sylw' a geir ar lawer o flogiau gael ei gamddefnyddio gan sbamwyr sy'n cynnwys dolenni i wefannau maent yn eu hyrwyddo, seiberdroseddwyr yn cynnwys dolenni i wefannau twyllodrus, neu bobl yn defnyddio iaith sarhaus neu fygythiol.
 • Plant yn datgelu gwybodaeth bersonol neu'n postio ffotograffau o'u hunain yn anfwriadol.

Blogio yn Ddiogel

 • Os ydych am i'ch blog fod yn gyhoeddus, dylech ond ddatgelu'r hyn rydych am i bawb ar y Rhyngrwyd ei wybod. Fel arall, cadwch eich blog yn breifat.
 • Adolygwch pwy sy'n cael mynediad i'ch safle yn rheolaidd a gwnewch newidiadau os oes angen.
 • Cadwch fanylion sy'n datgelu pwy ydych chi i chi eich hun a phobl rydych yn ymddiried ynddynt.
 • Peidiwch â phostio gwybodaeth gyfrinachol y gellid ei defnyddio i ddwyn eich hunaniaeth fel rhifau cardiau credyd, manylion pasbort neu gyfeiriad eich cartref.
 • Dylech ystyried defnyddio enw ffug os ydych am gadw pwy ydych chi'n gyfrinachol oherwydd diogelwch personol, am resymau gwleidyddol neu er mwyn diogelu cyflogaeth.
 • Byddwch yn ofalus pa wybodaeth rydych yn ei datgelu fel eich cyfeiriad, ysgol, gweithle neu ben-blwydd.
 • Byddwch yn ofalus ynghylch y ffotograffau rydych yn eu postio oherwydd gallant ddatgelu pethau amdanoch y byddai'n well gennych eu cadw'n breifat.
 • Byddwch yn ofalus pa deimladau preifat rydych yn eu rhannu yn eich blog.
 • Byddwch yn ymwybodol o beth mae ffrindiau yn ei flogio amdanoch chi, neu'n ei ysgrifennu mewn sylwadau ar eich blog, yn benodol ynghylch eich manylion personol a'ch gweithgareddau.
 • Byddwch yn ofalus wrth gwrdd yn bersonol â rhywun rydych ond yn ei adnabod drwy flogio.
 • Dylech sicrhau bod plant yn ymwybodol o beryglon blogio i gynulleidfa gyhoeddus.
 • Os ydych yn newydd i flogio, byddwch yn ofalus ar y dechrau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall nodweddion y feddalwedd rydych yn ei defnyddio a sut mae'r gymuned blogio (y 'blogosphere') yn gweithio, yn cynnwys sut i hidlo sylwadau.
 • Peidiwch â phostio unrhyw beth a allai godi cywilydd arnoch yn ddiweddarach.
-->