Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
public-places

Mannau Cyhoeddus

Wrth ddefnyddio neu gario eich ffôn clyfar neu lechen mewn man cyhoeddus – boed hynny y tu allan neu mewn caffi, bwyty neu yn y swyddfa – gall fod nifer o risgiau os na fyddwch yn cymryd gofal priodol.

Dechrau arni...
 • Cadwch eich ffôn clyfar/llechen gyda chi bob amser er mwyn gwneud yn siŵr na fyddwch yn eu colli neu na fyddant yn cael eu dwyn.
 • Gwnewch yn siŵr fod y rhwydwaith di-wifr rydych yn ei ddefnyddio yn ddiogel.

Gweler hefyd...

 

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

Diogelwch Ffisegol
Awgrymiadau gwych ar gyfer gofalu am eich ffôn clyfar neu lechen.

Rhwydweithiau a Llecynnau Di-wifr

Rheolau syml ar sefydlu a defnyddio rhwydweithiau a llecynnau di-wifr gyda dyfeisiau symudol a ffonau clyfar..

 

 

Y Risgiau

 • Rhywun yn cael mynediad i'ch gweithgarwch ar-lein neu apiau sydd ar agor gennych os ydych yn defnyddio rhwydwaith di-wifr anghyfreithlon neu ffug.
 • Pobl yn cael mynediad i'ch dyfais drwy Bluetooth naill ai er mwyn anfon negeseuon testun digroeso atoch, manteisio ar eich rhestr cysylltiadau neu gael mynediad i orchmynion y ffôn.
 • Eich ffôn yn cael ei golli neu ei ddwyn – naill ai pan fyddwch yn ei adael heb neb i ofalu amdano neu pan fyddwch yn ei ddefnyddio neu'n ei gario.
 • ‘Syrffio dros ysgwydd' – pobl yn edrych ar eich sgrin.

Diogelu eich hun

Defnyddio WiFi

Y brif risg diogelwch sy'n gysylltiedig â defnyddio eich dyfais eich hun mewn man cyhoeddus, yw nad yw'r WiFi yn ddiogel o bosibl, gan alluogi pobl heb awdurdod i ryng-gipio unrhyw beth y byddwch yn ei wneud ar-lein. Gallai hyn gynnwys cael gafael ar eich cyfrineiriau a darllen e-byst preifat. Gall hyn ddigwydd os nad yw'r cysylltiad rhwng eich dyfais a'r WiFi wedi'i amgryptio, neu os bydd rhywun yn creu llecyn ffug sy'n eich twyllo i feddwl ei fod yn un dilys.

Gyda chysylltiad wedi'i amgryptio, bydd angen i chi roi 'allwedd' a all edrych yn debyg i hyn: 1A648C9FE2. 

Neu, efallai y byddwch yn cael eich annog i fewngofnodi er mwyn cael mynediad i'r rhyngrwyd. Bydd hyn yn dweud wrth y gweithredwr eich bod ar-lein yn eu gaffi, gwesty neu dafarn. Mae bron yn sicr na fydd unrhyw ddiogelwch drwy amgryptio.

 • Oni fyddwch yn defnyddio tudalen we ddiogel, peidiwch ag anfon na derbyn gwybodaeth breifat wrth ddefnyddio WiFi cyhoeddus.
 • Lle bynnag y bo'n bosibl, defnyddiwch ddarparwyr llecynnau WiFi masnachol, adnabyddus fel BT OpenZone neu EE.
 • Dylai pobl fusnes sydd am gael mynediad i'w rhwydwaith corfforaethol ddefnyddio Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) diogel, wedi'i amgryptio.

Bluetooth

 • Gwnewch yn siŵr fod eich Bluetooth wedi'i droi i ffwrdd pan nad oes angen i chi ei ddefnyddio.
 • Os ydych yn defnyddio Bluetooth, gwnewch yn siŵr na chaiff eich dyfeisiau eu gadael mewn modd y gellir eu canfod.
 • Peidiwch â pharu dyfeisiau yn gyhoeddus rhag ofn y bydd rhywun yn eich sganio chi tra byddwch yn creu'r cysylltiad.
 • Os yw'n bosibl, cyfyngwch fynediad i ddyfeisiau hysbys, wedi'u paru.
 • Peidiwch â derbyn ffeiliau wedi'u trosglwyddo drwy Bluetooth o ffynonellau anhysbys neu amheus.

 Cyngor arall

 • Peidiwch byth â gadael eich ffôn clyfar neu'ch llechen heb neb i gadw llygad arno/arni.
 • Byddwch yn ymwybodol o bwy sydd o'ch amgylch ac a all fod yn gwylio beth rydych yn ei wneud ar-lein. Dylech ystyried defnyddio hidlydd preifatrwydd sy'n atal pobl sy'n eistedd bob ochr i chi rhag gweld eich sgrin. Mae'r cynnyrch 3M yn enghraifft o hyn, ac mae'r manylion i'w gweld yma.
 • Peidiwch â gadael i rywun a allai ddwyn eich dyfais dynnu eich sylw.
 • Peidiwch â gadael eich dyfais yn y golwg pan na fyddwch yn ei defnyddio, hyd yn oed os yw ar eich sedd neu fwrdd.
 • Lle bynnag y bo'n bosibl, peidiwch â defnyddio eich dyfais na'i gadael yn y golwg wrth gerdded o amgylch, oherwydd bydd hyn yn cynyddu'r siawns y caiff ei dwyn a bod eich diogelwch personol mewn perygl.
 • Cofiwch fod llawer o apiau wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd yn y cefndir felly dylech edrych ar eich gosodiadau er mwyn bod yn siŵr pa wybodaeth sy'n cael ei hanfon.
-->