Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
shopping1

Siopa

Mae defnyddio'r rhyngrwyd i brynu nwyddau neu wasanaethau yn arbed llawer o amser ac ymdrech – a hefyd yn rhoi'r dewis ehangaf i chi. Fodd bynnag, mae hefyd risgiau sy'n gysylltiedig â siopa ar-lein ac mae angen i chi gymryd gofal gyda beth rydych yn ei brynu, gan bwy, a sut rydych yn talu am eich pwrcasiadau.

Y Risgiau

Dechrau arni...

 • Dewiswch safleoedd siopa dibynadwy.
 • Gwnewch yn siŵr fod y wefan yn ddiogel cyn rhoi eich manylion talu.

Gweler hefyd...

 

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Waliau Tân
Beth yw wal dân, a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Searching the Internet
Chwiliwch y Rhyngrwyd yn ddiogel gyda'n cyngor syml.

Codau QR
Sut gwyddoch chi fod cod QR yn ddiogel? Dysgwch fwy yma.

Safleoedd Arwerthiannau
Defnyddio safleoedd arwerthiannau i brynu a gwerthu nwyddau yn ddiogel ac yn ddidrafferth.

 

 

 

Siopa'n Ddiogel

 • Twyll sy'n deillio o wneud taliadau dros we-dudalennau anniogel.
 • Twyll sy'n deillio o wneud taliadau dros gysylltiad Wi-Fi anniogel.
 • Siopau ar-lein ffug – gwefannau ffug a chynigion dros e-bost ar gyfer nwyddau a gwasanaethau nad ydynt yn bodoli.
 • Prynu nwyddau ffug yn fwriadol neu'n anfwriadol – canfod eu bod o ansawdd gwael a hefyd ariannu rhagor o droseddau difrifol yn y broses o bosibl.
 • Colli eich arian wrth wneud taliadau banc uniongyrchol, dim ond i ganfod bod y nwyddau o ansawdd gwael, neu nad ydynt yn bodoli o gwbl.
 • Cael nwyddau neu wasanaethau nad ydynt yn cyfateb i ddisgrifiad yr hysbysebwr.
 • Cael cynnig prisiau wedi'u teilwra yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan y manwerthwr am eich arferion siopa ar-lein a'r gwefannau rydych wedi ymweld â nhw.
  • Gwnewch yn siŵr fod unrhyw fanwerthwr ar-lein sy'n anghyfarwydd i chi yn ddilys drwy ymchwilio iddo. Gwnewch yn siŵr fod ganddo gyfeiriad ffiesgol a manylion cyswllt dros y ffôn. Cofiwch mai'r ffordd orau o ddod o hyd i fanwerthwr dilys yw drwy argymhelliad gan ffynhonnell ddibynadwy.
  • Cofiwch fod talu â cherdyn credyd yn eich amddiffyn yn well na dulliau eraill mewn perthynas â thwyll, gwarantau ac achosion o fethu â dosbarthu.
  • Dylech wirio bod yr holl fanylion prynu yn gywir cyn cadarnhau'r taliad.
  • Peidiwch ag ateb e-byst digymell gan gwmnïau nad ydych yn eu hadnabod.
  • Cyn rhoi manylion cerdyn talu ar wefan, gwnewch yn siŵr fod y ddolen yn ddiogel, mewn dwy ffordd:
   • Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun ... mae'n debyg y bydd hyn yn arwydd o safle twyllodrus.
   • Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.
  • Mae'r uchod yn dangos bod y cyswllt rhyngoch chi a pherchennog y wefan yn ddiogel, ond nid yw'n dangos bod y safle ei hun yn ddilys. Mae angen i chi wneud hyn yn ofalus drwy chwilio am achosion cynnil o gamsillafu yn y cyfeiriad, geiriau a nodau ychwanegol ac achosion eraill o afreoleidd-dra.
  • Bydd rhai gwefannau yn eich ailgyfeirio chi at wasanaeth talu trydydd parti (fel WorldPay). Gwnewch yn siŵr fod y safleodd hyn yn ddiogel cyn gwneud eich taliad.
  • Peidiwch â thalu am nwyddau gan ddefnyddio cysylltiad Wi-Fi anniogel.
  • Diogelwch a chofiwch y cyfrinair a ddewiswyd gennych ar gyfer y gwasanaethau dilysu ychwanegol a ddefnyddiwyd ar rai gwefannau, fel Verified by Visa.
  • Wrth wneud taliad i unigolyn, peidiwch byth â throsglwyddo'r arian yn uniongyrchol i'w gyfrif banc. Yn hytrach, defnyddiwch safle talu'n ddiogel fel PayPal, lle caiff taliad ei drosglwyddo rhwng dau gyfrif electronig.
  • Darllenwch bolisïau preifatrwydd a dychwelyd y gwerthwr.
  • Dylech bob amser allgofnodi o safleoedd rydych wedi mewngofnodi iddynt neu roi manylion cyfrestru arnynt. Nid yw cau eich porwr yn ddigon i sicrhau preifatrwydd.
  • Cadwch dderbynebau.  
  • Darllenwch ddatganiadau cardiau credyd a banc yn ofalus ar ôl siopa er mwyn gwneud yn siŵr bod y swm cywir wedi cael ei ddebydu, a hefyd nad oes unrhyw dwyll wedi digwydd o ganlyniad i'r trafodyn.
  • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.
  • Lle y bo'n bosibl, gwnewch yn siŵr fod y pris a restrwyd gan y manwerthwr ar eich porwr yr un fath â'r hyn a ddyfynnir ar borwyr pobl eraill, er mwyn rhoi sicrwydd i chi nad ydych yn cael eich monitro ac yn gorfod talu gormod.

 

Rhagor o Wybodaeth

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll: Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk

Action Fraud Logo

IOs ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

-->