Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
price-comparison-websites

Gwefannau Cymharu Prisiau

Mae safleoedd cymharu prisiau neu 'gydgasglu' wedi dod yn llawer mwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf. Yn gyffredinol, maent yn gam anferth ymlaen - yn eich galluogi i sicrhau gwerth gwell wrth brynu yswiriant, gwasanaethau ariannol, cyfleustodau, telathrebu a chynhyrchion eraill yn gyflym ac yn hawdd - a heb os, byddant yn dod yn fwy poblogaidd wrth i'r gwerthiannau ar-lein barhau i dyfu. Efallai eich bod yn colli arbedion posibl os na fyddwch yn ymddiried mewn safleoedd cymharu prisiau. Fodd bynnag, er mwyn gwneud hynny, mae angen i chi fod yn siŵr bod y wybodaeth a gyflwynir i chi yn gywir, wedi'i diweddaru ac yn y drefn gywir o ran amlygrwydd.

 

Dechrau arni...
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd camau i ddiogelu eich data a'ch preifatrwydd.
 • Dylech bob amser gyfeirio at fwy nag un safle cymharu prisiau.
 • Cofiwch, os bydd cynnig yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae'n debygol mai twyll yw ef.

Gweler hefyd...

 

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Waliau Tân
Beth yw Wal Dân , a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

Spam and Scam Emails
A few simple rules about dealing with spam and scam emails.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Chwilio'r Rhyngrwyd
Chwiliwch y Rhyngrwyd yn ddiogel gyda'n cyngor syml.

 

Y risgiau

 • Gellid rhannu eich data â gwefannau a busnesau eraill.
 • Efallai na fyddwch yn cael y cynnig gorau am nad yw'r canlyniadau wedi cael eu rhestru yn y drefn orau i chi, neu fod rhai cynigion wedi'u hepgor yn y canlyniadau.
 • Efallai na fydd rhai gwefannau yn derbyn cwynion.
 • Mewn nifer fath o achosion, gall y gwefannau y ceir dolenni iddynt o'r safle cymharu prisiau – neu'r safle ei hun – fod yn ffug.
 • Negeseuon e-bost gwe-rwydo sy'n gofyn am fanylion mewngofnodi a manylion cardiau talu, sy'n honni eu bod o wefannau cymharu prisiau, ond sydd oddi wrth dwyllwyr go iawn.

Defnyddio Safleoedd Cymharu Prisiau yn Ddiogel

 • Diogelwch eich data drwy edrych ar delerau ac amodau'r safle cymharu prisiau sy'n ymwneud â data a phreifatrwydd.
 • Os nad ydych am i'ch gwybodaeth bersonol gael ei throsglwyddo i gwmnïau eraill, gwnewch yn siŵr fod gennych y gallu i 'optio allan' o wneud hynny ar y wefan, er enghraifft drwy dicio blwch i ddweud nad ydych yn rhoi eich cydsyniad i'ch gwybodaeth gael ei rhannu.
 • Gwnewch y gymhariaeth drwy ofyn am y canlyniadau sydd fwyaf defnyddiol i chi, er enghraifft nid dim ond yn ôl pris ond efallai y tâl dros ben ar bolisi yswiriant, neu delerau hyblyg gyda benthyciad.
 • Holwch a yw eich canlyniadau'n cael eu cyflwyno yn ôl perthnasedd, pris neu boblogrwydd a'r hyn y mae'r wefan yn ei ddweud ynghylch pa mor aml y mae'n diweddaru ei gwybodaeth am brisiau ac argaeledd nwyddau.
 • Defnyddiwch nifer o safleoedd gwahanol: nid yw pob cynnig ar gael ar bob safle er gwaethaf y ffaith eu bod yn cynnwys ymadroddion fel 'rydyn ni wedi dod o hyd i'r cynnig gorau' neu 'rydyn ni wedi chwilio'r farchnad'.
 • Dylech wybod gyda phwy rydych yn gwneud busnes. Gwnewch yn siŵr bod y safle yn datgelu beth yw'r busnes (nid dim ond enw'r wefan) a chyfeiriad y busnes, y mae'r ddau yn ofynion cyfreithiol.
 • Os yw'n bosibl, defnyddiwch safle sydd wedi'i achredu gan y corff rheoleiddio perthnasol, fel Llais Defnyddwyr ar gyfer cynhyrchion ynni, Ofcom ar gyfer telathrebu a'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol sydd wedi'i gefnogi gan y Llywodraeth ar gyfer gwasanaethau ariannol.

Mae'r cyngor uchod hefyd yn gymwys i unrhyw wefannau y cewch eich cyfeirio atynt drwy'r safle cymharu prisiau.

A chofiwch bob amser... 

 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf. Peidiwch byth â datgelu eich cyfrineiriau i gael mynediad i wefan neu i wneud taliadau ar-lein i neb.
 • Os ydych yn meddwl bod eich cyfrif talu ar-lein wedi cael ei beryglu, gweithredwch ar unwaith. Ewch ar dudalen gymorth ar-lein y safle.
 • Pwyllwch cyn clicio ar ddolenni mewn negeseuon e-bost digymell. Er enghraifft, mae'n well rhoi cyfeiriad gwefan eich banc yn uniongyrchol yn eich porwr, neu ddefnyddio nod tudalen a grëwyd gennych gan ddefnyddio'r cyfeiriad cywir.
 • Os byddwch yn talu â cherdyn talu, cofiwch fod cerdyn credyd yn eich amddiffyn yn well na dulliau eraill mewn perthynas â thwyll, gwarantau ac achosion o fethu â dosbarthu.
 • Wrth dalu naill ai drwy wasanaeth talu ar-lein neu gan ddefnyddio cerdyn talu, gwnewch yn siŵr fod y ddolen yn ddiogel, mewn dwy ffordd:
  • Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenest y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun ... mae'n debyg y bydd hyn yn arwydd o safle twyllodrus.
  • Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.
 • Mae'r uchod yn dangos bod y cyswllt rhyngoch chi a pherchennog y wefan yn ddiogel, ond nid yw'n dangos bod y safle ei hun yn ddilys. Mae angen i chi wneud hyn yn ofalus drwy chwilio am achosion cynnil o gamsillafu yn y cyfeiriad, geiriau a nodau ychwanegol ac achosion eraill o afreoleidd-dra.
 • Dylech bob amser allgofnodi o safleoedd rydych wedi mewngofnodi iddynt neu roi manylion cofrestru arnynt. Nid yw cau eich porwr yn ddigon i sicrhau preifatrwydd.
 • Cadwch dderbynebau. 
 • Darllenwch ddatganiadau cardiau credyd a banc yn ofalus ar ôl siopa er mwyn gwneud yn siŵr bod y swm cywir wedi cael ei ddebydu, a hefyd nad oes unrhyw dwyll wedi digwydd o ganlyniad i'r trafodyn.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/ gwrthysbïwedd a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu broblemau mewn perthynas â safle cymharu prisiau

Cysylltwch â'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth, a all eich helpu i gyfeirio eich cwyn at y person perthnasol. Ewch i www.advice.org.uk neu ffoniwch linell gymorth y Ganolfan Cyngor Ar Bopeth i ddefnyddwyr ar 08454 04 05 06.

Os ydych yn amau eich bod wedi cael eich cyfeirio at wefan anonest neu dwyllodrus, rhowch wybod i dîm y wefan cymharu prisiau am y digwyddiad.

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll: 

Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk

 

 

 

-->