Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
buying-tickets

Prynu Tocynnau

Mae gwylio eich hoff fand, tîm neu ddigrifwr o'ch cadair freichiau yn wych, ond does dim i'w gymharu â bod yno yn fyw, ar y diwrnod.

Mae tocynnau i ddigwyddiadau adloniant a chwaraeon mawr yn gwerthu allan yn gyflym iawn, sy'n siomedig iawn pan fyddwch wedi bod yn edrych ymlaen at y diwrnod mawr. Gallech gael eich temptio i'w prynu o ffynonellau heblaw gwefannau swyddogol.

Dechrau arni...
  • Prynwch docynnau o swyddfa docynnau'r safle, hyrwyddwr, asiant swyddogol neu wefan cyfnewid tocynnau ddibynadwy .
  • Peidiwch byth â thalu am docynnau drwy drosglwyddo arian yn uniongyrchol i gyfrif banc y gwerthwr.
  • Gwnewch yn siŵr fod y wefan yn ddiogel cyn rhoi eich manylion talu.

Gweler hefyd...

 

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Waliau Tân
Beth yw wal dân, a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Searching the Internet
Chwiliwch y Rhyngrwyd yn ddiogel gyda'n cyngor syml.

Siopa
Darllenwch yr awgrymiadau gwych hyn ar gyfer eich basged siopa!

Codau QR
Sut gwyddoch chi fod cod QR yn ddiogel? Dysgwch fwy yma

Fodd bynnag, mae un o bob deg person yn y DU wedi cael eu targedu gan sgam tocynnau ar-lein, gan dalu am docynnau nad ydynt yn bodoli, cael eu gwrthod rhag mynd i mewn i ddigwyddiad neu ddatgelu manylion eu cerdyn talu i rywun sy'n dwyn hunaniaeth neu dwyllwr.

Y Risgiau

·         Twyll sy'n deillio o wneud taliadau dros wedudalennau anniogel.

·         Safleoedd prynu tocynnau ffug - gwefannau ffug a chynigion dros e-bost ar gyfer tocynnau nad ydynt yn bodoli.

·         Negeseuon ffug ar fforymau cefnogwyr – prynu tocynnau nad ydynt yn bodoli.

·         Peidio â derbyn tocynnau, ar ôl trosglwyddo arian yn uniongyrchol i gyfrif banc twyllwr.

·         Derbyn tocynnau nad ydynt yn cyfateb i ddisgrifiad y gwerthwr.

Prynu Tocynnau'n Ddiogel

·         Prynwch docynnau o swyddfa docynnau'r safle, hyrwyddwr, asiant swyddogol neu wefan cyfnewid tocynnau ddibynadwy.

·         Cofiwch fod talu â cherdyn credyd yn eich amddiffyn yn well na dulliau eraill mewn perthynas â thwyll, gwarantau ac achosion o fethu â dosbarthu.

·         Gwnewch yn siŵr fod yr holl fanylion prynu tocynnau yn gywir cyn cadarnhau'r taliad.

·         Peidiwch ag ateb e-byst digymell gan werthwyr nad ydych yn eu hadnabod.

·         Cyn rhoi manylion cerdyn talu ar wefan, gwnewch yn siŵr fod y ddolen yn ddiogel, mewn dwy ffordd:

o    Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun ... mae'n debyg y bydd hyn yn arwydd o safle twyllodrus.

o    Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.

·         Mae'r uchod yn dangos bod y cyswllt rhyngoch chi a pherchennog y wefan yn ddiogel, ond nid yw'n dangos bod y safle ei hun yn ddilys. Mae angen i chi wneud hyn yn ofalus drwy chwilio am achosion cynnil o gamsillafu yn y cyfeiriad, geiriau a nodau ychwanegol ac achosion eraill o afreoleidd-dra.

·         Bydd rhai gwefannau yn eich ailgyfeirio chi at wasanaeth talu trydydd parti (fel WorldPay). Gwnewch yn siŵr fod y safleoedd hyn yn ddiogel cyn gwneud eich taliad.

·         Diogelwch a chofiwch y cyfrinair a ddewiswyd gennych ar gyfer y gwasanaethau dilysu ychwanegol a ddefnyddiwyd ar rai gwefannau, fel Verified by Visa.

·         Os byddwch yn dewis prynu tocynnau gan unigolyn (er enghraifft ar eBay), peidiwch byth â throsglwyddo'r arian yn uniongyrchol i'w gyfrif banc. Yn hytrach, defnyddiwch safle talu'n ddiogel fel PayPal, lle caiff taliad ei drosglwyddo rhwng dau gyfrif electronig.

·         Darllenwch bolisïau preifatrwydd a dychwelyd y gwerthwr.

·         Dylech bob amser allgofnodi o safleoedd rydych wedi mewngofnodi iddynt neu roi manylion cofrestru arnynt. Nid yw cau eich porwr yn ddigon i sicrhau preifatrwydd.

·         Cadwch dderbynebau.  

·         Darllenwch ddatganiadau cardiau credyd a banc yn ofalus ar ôl prynu tocynnau er mwyn gwneud yn siŵr bod y swm cywir wedi cael ei ddebydu, a hefyd nad oes unrhyw dwyll wedi digwydd o ganlyniad i'r trafodyn.

·         Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.

Rhagor o Wybodaeth

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll: Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk

Mae'r dudalen hon wedi cael ei llunio drwy garedigrwydd:

     

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

-->