Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
banking

Bancio

Mae bancio ar-lein yn gyfleus iawn ond mae'n rhaid i chi ddiogelu eich cyfrinair a'ch manylion personol er mwyn atal troseddwyr rhag cael mynediad i'ch cyfrif yn eich enw.

Y Risgiau

Dechrau arni...
 • Byddwch yn wyliadwrus o negeseuon e-bost gwe-rwydo (phishing) sy'n gofyn i chi roi manylion mewngofnodi ar wefan.
 • Byddwch yn wyliadwrus o alwadau ffôn llais-rwydo (vishing) sy'n gofyn i chi ddatgelu eich manylion mewngofnodi er mwyn goresgyn 'problem'.
 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a'u cadw'n ddiogel.

Gweler hefyd...

 

Taliadau Ar-lein
Popeth y mae angen i chi ei wybod er mwyn diogelu taliadau ar-lein.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Waliau Tân
Beth yw wal dân, a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Transferring Money
Trosglwyddo arian yn ddiogel gan ddefnyddio eich ffôn symudol.

 
 • Gallech gael eich twyllo gan negeseuon e-bost gwe-rwydo neu alwadau ffôn llais-rwydo i ddatgelu eich cyfrinair a manylion cyfrinachol eraill.
 • Achosion o ddwyn hunaniaeth a achosir gan feirysau neu ysbïwedd, sy'n rhoi mynediad i droseddwyr i'r cyfrifon banc a gwybodaeth bersonol arall sydd wedi'i storio ar eich cyfrifiadur. 
 • Maleiswedd ar eich cyfrifiadur sy'n anfon gwybodaeth i'ch banc sy'n wahanol i'r hyn a fwriadwyd gennych – er enghraifft, derbynnydd taliad. Gallai maleiswedd hefyd gyflwyno meysydd ffug fel 'rhowch eich cyfrinair cyfan' ar safle sy'n ddilys fel arall, drwy ymyrryd â'ch porwr. Weithiau, gelwir hyn yn ymosodiad 'Dyn yn y porwr'.

Bancio Diogel

 • Peidiwch byth â datgelu cyfrineiriau na gwybodaeth bersonol arall mewn ymateb i e-bost, galwad ffôn na llythyr y mae'n ymddangos eu bod gan eich banc neu sefydliad ariannol arall. Ni fydd banciau byth yn anfon negeseuon e-bost atoch yn gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth o'r fath. Bydd unrhyw ohebiaeth o fanciau yn defnyddio eich enw go iawn (nid 'Syr' na 'Madam') a dilysiad arall o bwy ydych chi o bosibl fel eich cyfringod neu ran o rif eich cyfrif. Os nad ydych yn siŵr a yw e-bost yn ddilys, cysylltwch â'ch banc mewn ffordd arall.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio cysylltiad rhyngrwyd diogel er mwyn cysylltu â'ch banc. Peidiwch byth â defnyddio Wi-Fi cyhoeddus am ddim – ni waeth pa mor gyfleus ydyw – oherwydd efallai na fydd yn ddiogel a gallai rhywun fod yn clustfeinio arnoch
 • Chwliwch am ‘https’ ar ddechrau'r cyfeiriad a'r symbol clo clap yn ffrâm y porwr.
 • Dim ond drwy roi'r cyfeiriad yn eich porwr neu ddefnyddio nod tudalen rydych wedi'i greu gan ddefnyddio'r cyfeiriad cywir y dylech ymweld â gwefan eich banc. Os ydych o'r farn y gallai eich manylion fod wedi'u peryglu mewn rhyw ffordd, cysylltwch â'r banc (Gweler Diogelu Hunaniaeth).
 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a PINs. 
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd effeithiol wedi'i diweddaru cyn i chi fewngofnodi i'ch cyfrif banc.
 • Defnyddiwch gyfrinair a PIN gwahanol ar gyfer pob gwefan. 
 • Peidiwch â datgelu eich cyfrineiriau na'ch PINs i unrhyw un arall na'u hysgrifennu i lawr er mwyn eu cofio.
 • Darllenwch eich datganiadau bob amser, ac os byddwch yn sylwi ar unrhyw drafodion anarferol, rhowch wybod ar unwaith.
 • Gwrthodwch yr opsiwn ar gyfer datganiadau papur a chofrestrwch ar gyfer trefniant bancio ar-lein gyda hysbysiadau ar ffôn symudol. Gellir rhyng-gipio datganiadau papur yn hawdd a'u darllen.
 • Trefnwch eich bod yn cael diweddariadau Windows.
 • Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron cyhoeddus i gael mynediad i'ch cyfrifiadur.
 • Byddwch yn ymwybodol o bobl yn 'syrffio dros ysgwydd' yn gweld eich sgrin.

Awdurdodiad Dau Ffactor ac Aml Ffactor

Mae sawl banc  yn defnyddio awdurdodiad dau ffactor er mwyn cael tystiolaeth gryfach o bwy ydych chi na thrwy ddefnyddio cyfrineiriau yn unig. Y ddau ffactor yw 'rhywbeth rydych yn ei wybod' (fel arfer eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair) a 'rhywbeth sydd gennych' sef naill ai eich cerdyn banc gyda darllenydd cerdyn, neu ddyfais annibynnol fel SecureKey HSBC. Mae'r cod a gaiff ei greu yn bersonol i chi, ac mae'n wahanol bob tro y byddwch yn mewngofnodi.

Disgwylir y bydd mwy o fanciau a sefydliadau gwasanaethau ariannol yn cynyddu lefelau diogelwch yn sgil bancio ar ffonau symudol a thrwy apiau, gan ddefnyddio awdurdodiad pum ffactor a allai gynnwys defnyddio gwasanaethau lleoliad i brofi bod y ddyfais symudol yn yr un lle â deiliad y cyfrif, ac adnodd adnabod llais soffistigedig.

Rapport 

Mae rhai banciau yn defnyddio meddalwedd diogelwch ychwanegol wedi'i gynllunio'n benodol i'ch diogelu pan fyddwch yn bancio ar-lein. Gellir lawrlwytho meddalwedd Rapport o'r banciau hyn ac mae'n diogelu trafodion ariannol yn ogystal â meddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd arferol.

Rhagor o Wybodaeth

Mae gan bob banc wybodaeth diogelwch ar-lein ar ei wefan, yn cynnwys gwybodaeth am achosion hysbys o dwyll.

Hefyd, ewch i:

AntiPhishing.org Y Gweithgor Byd-eang Rhag Gwe-rwydo.

Antitheft.org.uk Gwefan Dwyn Hunaniaeth y Swyddfa Gartref.

moneyadviceservice.org.uk/en/articles/beginners-guide-to-online-banking  Canllaw cyffredinol i fancio ar-lein ar gyfer dechreuwyr

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

-->