Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
auction-sites

Safleoedd Ocsiwn

Mae safleoedd arwerthiannau ar-lein yn ffordd boblogaidd iawn o brynu a gwerthu nwyddau newydd ac ail law. Fodd bynnag, mae risgiau yn gysylltiedig â defnyddio safleoedd arwerthiannau – ac mae rhai ohonynt yn wahanol i siopa ar-lein arferol. Felly, mae angen i chi gymryd gofal o'r hyn rydych yn ei brynu a gan bwy, pwy rydych yn gwerthu iddo, a sut rydych yn talu am eich pwrcasiadau neu'n cael eich talu am eitemau rydych yn eu gwerthu.

Dechrau arni...
  • Dewiswch brynwyr a gwerthwyr dibynadwy.
  • Wrth werthu, gwnewch yn siŵr fod y taliad wedi'i dderbyn cyn i chi ddosbarthu'r nwyddau.
  • Gwnewch yn siŵr fod y wefan talu yn ddilys ac yn ddiogel cyn rhoi eich manylion talu.

Gweler hefyd...

 

Siopa
Darllenwch yr awgrymiadau gwych hyn ar gyfer eich basged siopa!

 

Y Risgiau

·         Siopau ffug - gwefannau ffug a chynigion dros e-bost ar gyfer nwyddau a gwasanaethau nad ydynt yn bodoli.

·         Cael nwyddau nad ydynt yn cyfateb i ddisgrifiad yr hysbysebwr.

·         Peidio â derbyn nwyddau rydych wedi talu amdanynt.

·         Peidio â derbyn taliad am nwyddau rydych wedi'u dosbarthu.

·         Cael eich perswadio i werthu'n gynnar neu am bris isel. Fel arfer, bydd y cynigion gorau yn dod tuag at ddiwedd cyfnod yr arwerthiant.

·         Eich hunaniaeth mewn arwerthiant yn cael ei dwyn a'i defnyddio mewn ffordd dwyllodrus.

·         Eich gwybodaeth bersonol/ariannol yn cael ei dwyn a'i defnyddio mewn ffordd dwyllodrus.

·         Negeseuon e-bost gwe-rwydo, y mae'n ymddangos eu bod o safleoedd arwerthiannau neu dalu ar-lein neu sydd mewn gwirionedd gan droseddwyr sy'n ceisio eich denu i ymweld â gwefan ffug er mwyn cael eich gwybodaeth bersonol fel manylion mewngofnodi ar gyfer eich cyfrif talu ar-lein.

Defnyddio Arwerthiannau Ar-lein yn Ddiogel

·         Os ydych yn newid i arwerthiannau ar-lein, cymerwch amser i ddarllen y canllawiau ar-lein a ddarperir gan y cwmni arwerthiant er mwyn deall sut mae'r system yn gweithio a beth yw'r rheolau.

·         Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr hyn y gall y cwmni arwerthiant ei wneud (a'r hyn na all ei wneud) os bydd rhywbeth yn mynd o'i le.

·         Defnyddiwch enw mewngofnodi ar gyfer y safle arwerthiant sy'n wahanol i'ch cyfeiriad e-bost.

·         Diweddarwch eich gwybodaeth gyswllt yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost.

·         Ymchwiliwch i fanylion y prynwr neu'r gwerthwr – p'un a yw'n unigolyn preifat neu'n siop ar-lein. Edrychwch ar ei broffil, ei sgôr a'i hanes o ran trafodion. Efallai na fydd gan brynwyr a gwerthwyr newydd hanes cynhwysfawr iawn, felly byddwch yn fwy gwyliadwrus.

·         Os mai busnes yw'r gwerthwr, gwnewch yn siŵr ei fod yn bodoli yn y byd go iawn. Os bydd yn rhoi rhif ffôn neu gyfeiriad, rhowch alwad iddo. Efallai y bydd yn anoddach olrhain gwerthwyr y tu allan i'r DU os bydd problem.

·         Edrychwch ar bolisïau preifatrwydd a dychwelyd siopau ar-lein.

·         Gwnewch yn siŵr eich bod yn glir ynghylch costau morgludo a dosbarthu (er enghraifft, p'un a ydynt wedi'u cynnwys ai peidio, ac os nad ydynt, a ydynt wedi'u nodi'n glir).

·         Gwnewch yn siŵr eich bod yn glir ynghylch dulliau o dalu a ph'un a godir gordal am unrhyw un ohonynt.

·         Dim ond gwybodaeth bersonol hollol angenrheidiol y dylech ei rhoi i brynwyr a gwerthwyr, fel eich cyfeiriad at ddibenion casglu neu ddosbarthu.

·         Dylech wneud yn siŵr fod yr holl fanylion prynu yn gywir cyn cadarnhau'r taliad.

·         Gwnewch yn siŵr nad yw hysbysiadau o ohebiaeth rhyngoch chi a'ch prynwr neu werthwr yn cael eu blocio gan hidlwyr sbam, drwy edrych yn eich ffolder sbam yn rheolaidd.

·         Peidiwch â chael eich twyllo gan geisiadau i gau arwerthiannau yn gynnar.

·         Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael eich talu cyn dosbarthu nwyddau.

·         Wrth wneud taliad i unigolyn, peidiwch byth â throsglwyddo'r arian yn uniongyrchol i'w gyfrif banc. Yn hytrach, defnyddiwch safle talu'n ddiogel fel PayPal, lle caiff taliad ei drosglwyddo rhwng dau gyfrif electronig.

A chofiwch bob amser...

·         Defnyddiwch gyfrineiriau cryf. Peidiwch byth â datgelu eich cyfrineiriau ar gyfer arwerthiannau neu wneud taliadau ar-lein i neb.

·         Os ydych yn meddwl bod eich arwerthiant neu gyfrif talu ar-lein wedi cael ei beryglu, gweithredwch ar unwaith. Ewch ar dudalen gymorth ar-lein y safle.  

·         Pwyllwch cyn clicio ar ddolenni mewn negeseuon e-bost digymell. Er enghraifft, mae'n well rhoi cyfeiriad gwefan eich banc yn uniongyrchol yn eich porwr, neu ddefnyddio nod tudalen a grëwyd gennych gan ddefnyddio'r cyfeiriad cywir.

·         Os byddwch yn talu â cherdyn talu, cofiwch fod cerdyn credyd yn eich amddiffyn yn well na dulliau eraill mewn perthynas â thwyll, gwarantau ac achosion o fethu â dosbarthu.

·         Wrth dalu naill ai drwy wasanaeth talu ar-lein neu gan ddefnyddio cerdyn talu, gwnewch yn siŵr fod y ddolen yn ddiogel, mewn dwy ffordd:

o    Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun ... mae'n debyg y bydd hyn yn arwydd o safle twyllodrus.

o    Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.

·         Mae'r uchod yn dangos bod y cyswllt rhyngoch chi a pherchennog y wefan yn ddiogel, ond nid yw'n dangos bod y safle ei hun yn ddilys. Mae angen i chi wneud hyn yn ofalus drwy chwilio am achosion cynnil o gamsillafu yn y cyfeiriad, geiriau a nodau ychwanegol ac achosion eraill o afreoleidd-dra.

·         Dylech bob amser allgofnodi o safleoedd rydych wedi mewngofnodi iddynt neu roi manylion cofrestru arnynt. Nid yw cau eich porwr yn ddigon i sicrhau preifatrwydd.

·         Cadwch dderbynebau.  

·         Darllenwch ddatganiadau cardiau credyd a banc yn ofalus ar ôl siopa er mwyn gwneud yn siŵr bod y swm cywir wedi cael ei ddebydu, a hefyd nad oes unrhyw dwyll wedi digwydd o ganlyniad i'r trafodyn.

·         Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.

Rhagor o Wybodaeth

Gwybodaeth gan eBay ar ddiogelwch ar-lein.

Cyngor eBay ar brynu'n ddiogel.

Cyngor eBay ar werthu'n ddiogel.

Os ydych wedi wynebu twyll gwirioneddol neu honedig, rhowch wybod amdano ar unwaith i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll drwy ffonio 0300 123 20 40 neu drwy fynd i www.actionfraud.police.uk.

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

-->