Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
the-best-approach

Yr Ymagwedd Orau

Ein cyngor ni, sy'n dilyn cyngor arbenigwyr ledled y byd, yw cymryd ymagwedd gytbwys tuag at ddiogelwch eich plentyn ar-lein. Os byddwch yn gwneud dim, mae'n debygol iawn y bydd eich plentyn yn mynd i drafferthion, a bydd ymagwedd lawdrwm yn ei wneud yn fwy penderfynol i wneud yn groes i'r hyn y byddwch chi'n ei ddweud (fel gyda'r rhan fwyaf o bethau mewn bywyd pan ddaw i blant!)

Bydd rhywfaint o fonitro a rheoli technolegol (meddalwedd i rieni) - wedi'i gydbwyso ag addysg ac arweiniad sy'n briodol i oedran drwy gydol eu plentyndod - yn dangos i'ch plant eich bod yn gofalu amdanynt ac yn cyfrannu at gadw eu bywydau digidol yn ddiogel a hapus.

Efallai bod eich plentyn yn fwy cyfarwydd â'r seiberofod na chi: gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwybod pa fathau o ddiddordebau ar-lein sydd gan blant o'r un oedran â'ch plant chi (heb fod angen busnesu). Gofynnwch iddynt ddangos i chi sut i wneud amrywiol bethau ar-lein. Dysgwch fwy am dechnoleg ... mae'n ddifyr ac yn hwyliog. Fydd eich plant ddim yn meddwl eich bod chi'n 'geek'. Yn hytrach byddant yn parchu'r ffaith eich bod wedi gwneud yr ymdrech i 'ddal i fyny' â nhw. Mae ymchwil fyd-eang a wnaed gan Norton yn dangos bod plant am i'w rhieni wybod mwy am y rhyngrwyd, ac maent yn barod iawn i siarad â'u rhieni amdano.

Ble i ddechrau

Mae chwilfrydedd a dyhead i gael mwy o annibyniaeth yn rhywbeth sy'n gyffredin i bob plentyn. Ar wahân i hyn, maent i gyd yn wahanol, wedi'u llywio gan eu cefndir, eu hamgylchiadau a llawer o ddylanwadau eraill. Felly, rydyn ni o'r farn mai'r ffordd orau i ni roi cyngor i chi ar helpu i gadw eich plant yn ddiogel ar-lein yw drwy wneud hynny yn dibynnu'n fras ar eu hoedran, heb anghofio nad oes neb yn adnabod eich plentyn yn well na chi.

Dechreuwch gyda chyngor arbenigol:

1. Dylech arwain eich teulu yn y byd digidol yn yr un ffordd ag y byddwch yn gwneud hynny mewn bywyd bob dydd – yn cynnwys heb fod ofn gosod ffiniau a rheolau i'ch plant o oedran ifanc. Dyma rai cwestiynau y gallech eu gofyn iddynt ar y dechrau, yna eu codi drachefn wrth iddynt fynd yn hŷn a datblygu diddordebau a gweithgareddau newydd ar-lein. Defnyddiwch nhw fel sail dystiolaeth:

  • Beth mae dy ffrindiau yn ei wneud ar-lein?
  • Beth yw'r gwefannau ac apiau gorau a mwyaf newydd?
  • Elli di ddangos pa rai yw dy ffefrynnau?
  • Wyt ti'n gwybod beth yw seiberfwlio, ac wyt ti erioed wedi'i brofi mewn unrhyw ffordd? Neu a oes unrhyw rai o dy ffrindiau?
  • A oes unrhyw beth rwyt ti wedi'i weld ar-lein erioed wedi gwneud i ti deimlo'n rhyfedd, yn drist neu'n anghyfforddus?

2. Rhowch gynnig ar rai o'r technolegau y mae eich plentyn yn eu mwynhau eich hun. Gallech ofyn iddo helpu i'ch sefydlu ar Facebook (os nad oes gennych dudalen eisoes), neu'n chwarae ar y consol gemau gyda'ch gilydd.

3. Trafodwch â'ch ffrindiau, eich teulu a rhieni eraill am y ffordd y maen nhw'n helpu eu plant i ddatblygu ac aros yn ddiogel yn y byd digidol. Efallai y gallech gyfnewid awgrymiadau diddorol a'u helpu nhw hyd yn oed.

4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i ddefnyddio rheolyddion i rieni ar gyfrifiaduron, ffonau symudol a chonsolau gemau, nodweddion preifatrwydd ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, a'r opsiynau diogelwch ar Google a pheiriannau chwilio eraill.

5. Dysgwch am y feddalwedd y gallwch ei phrynu neu ei lawrlwytho i gadw plant yn ddiogel ar-lein, er enghraifft Norton Family, sy'n eich helpu i fonitro gweithgarwch ar y we ac atal plant rhag ceisio dileu achosion o ymweld â gwefannau o'u hanes.

6. Wedi dweud hynny, ceisiwch beidio â dibynnu'n llwyr ar dechnoleg i warchod eich plentyn ar-lein. Dylech ei defnyddio i bennu cyfyngiadau.

7. Wrth i'ch plant dyfu, gwnewch yn siŵr eu bod yn ymwybodol o 'hanfodion' diogelwch ar-lein fel peidio â chlicio ar ddolenni mewn negeseuon e-bost neu negeseuon uniongyrchol, arferion da o ran cyfrineiriau a pheidio â diffodd rhaglenni gwrthfeirysol a waliau tân.

8. Siaradwch â'ch plant yn rheolaidd am eu bywydau nhw a'ch bywyd chi ar-lein. Dangoswch iddyn nhw eich bod yn deall pa mor bwysig yw technoleg iddyn nhw a siaradwch am ei holl fanteision, ond peidiwch â bod yn nerfus ynghylch pethau fel ymddygiad cyfrifol ar-lein, bwlio a phornograffi.

9. Weithiau, fel rhieni, mae'n rhaid i ni gymryd cam yn ôl a chofio pa mor ifanc neu hen yw ein plant a beth yw'r 'peth cywir' ar gyfer plant o'r oedran hwn.

Rydym wedi paratoi rhestrau gwirio syml i'ch helpu i gadw eich plant yn ddiogel ar-lein yn unol â'u grŵp oedran. Cliciwch ar oedran eich plentyn i gael gwybod mwy:

Dan 5 oed       6 – 9 oed       10 – 12 oed       13 oed a throsodd           

 

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

 

 

-->