Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
parental-control-software

Meddalwedd Rheoli Rhieni

Yn ogystal ag ymgysylltu â'ch plentyn i'w addasu a'i dywys drwy fywyd digidol diogel – ac fel y gallwch ddeall y datblygiadau diweddaraf yn llawn – mae'n gwneud synnwyr i fanteisio ar yr hidlwyr a'r rheolyddion y gallwch eu defnyddio i leihau'r siawns y bydd yn dod ar draws cynnwys amhriodol neu dramgwyddus.

Dysgwch am:

Fodd bynnag, cofiwch mai yno i helpu y mae rheolyddion i rieni, ac nad ydynt yn datrys y broblem. Nid ydynt yn 'warchodwr plant' ychwaith ... mae angen i chi wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud ar-lein.

Dyma'r gwahanol fathau o ragofalon y gallwch eu rhoi ar waith:

Rheolyddion Rhieni ar Eich Cyfrifiadur neu Ddyfais Symudol

Bron yn ddieithriad, mae cyfrifiaduron a dyfeisiau symudol a gaiff eu gwerthu i'w defnyddio gan y cyhoedd yn cynnwys rheolyddion yn ddiofyn gyda'r modd i chi, fel rhiant, hidlo'r cynnwys nad ydych am i'ch plentyn (neu unrhyw ddeiliad cyfrif arall o ran hynny) gael mynediad iddo. Gellir cael mynediad i'r cyfleusterau hyn drwy banel rheoli'r cyfrifiadur neu sgrin gosodiadau dyfeisiau eraill. Os nad ydych yn siŵr sut i gael mynediad i'r rhain a'u sefydlu, cyfeiriwch at yr help ar-lein neu gofynnwch i'ch manwerthwr.

Meddalwedd Rheolyddion i Rieni i'w Phrynu neu Lawrlwytho

Mae nifer fawr o frandiau a mathau gwahanol o feddalwedd rheolyddion i rieni ar gael ar gyfer cyfrifiaduron a dyfeisiau symudol.

Fel arfer, maent yn eich galluogi i hidlo cynnwys amhriodol fel deunydd pornograffig a threisgar, gan leihau'r siawns y caiff eich plentyn ei amlygu iddo. Bydd rhai yn eich galluogi i osod proffiliau gwahanol ar gyfer plant o oedran gwahanol a fydd yn defnyddio'r cyfrifiadur neu ddyfais arall.

Weithiau, gall yr hidlwyr hyn flocio gormod o ddeunydd neu ddim digon, felly efallai na fydd eich plentyn yn gallu cael mynediad i rai safleoedd hollol ddiniwed, neu weithiau, efallai y bydd yn gallu gweld tudalennau sy'n anaddas ar gyfer ei oedran. Bydd y rhan fwyaf yn caniatáu i chi flocio neu ddadflocio safleoedd penodol er mwyn rhoi mwy o reolaeth i chi.

Mae rhai mathau o feddalwedd rheolyddion i rieni yn caniatáu i chi fonitro gweithgarwch eich plentyn ar-lein, fel y gallwch weld pa wefannau y mae wedi bod yn edrych arnynt ac am ba hyd yr oedd ar-lein. Bydd rhai hyd yn oed yn rhoi adroddiadau i chi ar weithgarwch rhwydweithio cymdeithasol eich plentyn.

Bydd rhai rhaglenni yn eich galluogi i bennu cyfyngiadau amser ar weithgarwch ar-lein eich plentyn – drwy gyfyngu mynediad i'r rhyngrwyd, neu i wefannau penodol ar adegau gwahanol o'r dydd. Felly, gallech flocio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol neu adloniant pan fydd eich plentyn i fod yn gwneud ei waith cartref.

Gallwch gael mynediad i'r feddalwedd drwy fewngofnodi unrhyw bryd er mwy addasu'r hidlwyr a blocio neu ddadflocio safleoedd, wrth i'ch plentyn fynd yn hŷn. Ac fel gyda phob math o feddalwedd, mae'n bwysig iawn ei diweddaru pan gewch hysbysiad.

Rheolyddion i Rieni gan Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd

Mae gan sawl darparwr gwasanaeth rhyngrwyd feddalwedd rheolyddion i rieni hefyd – sydd, fel y feddalwedd y gallwch ei phrynu, yn gallu blocio cynnwys tramgwyddus.

Yn y DU, mae cwsmeriaid y pedwar prif ddarparwr gwasanaeth rhyngrwyd – BT, Sky, Virgin Media a TalkTalk – yn gallu cael mynediad i'r cyfleuster hwn am ddim. Gofynnir i gwsmeriaid newydd p'un a ydynt am ei ddefnyddio ai peidio.

Os ydych yn rhiant neu os oes gennych bryderon am ddiogelwch ar-lein plentyn, gallwch weld y fideos a gynhyrchwyd gan y darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd i'ch tywys drwy'r broses o sefydlu eu rheolyddion i rieni:

 

 

Mae'r rhwydweithiau symudol hefyd yn darparu meddalwedd rheolyddion i rieni am ddim. Gyda rhai, caiff hyn ei sefydlu yn ddiofyn. Os nad ydych yn siŵr ai dyna yw'r achos, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon eraill, cysylltwch â gweithredwr eich ffôn symudol i fod yn siŵr.

Fel arfer, mae dyfeisiau eraill sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd fel consolau gemau yn cynnwys meddalwedd rheolyddion i rieni y gallwch, fel rhiant, eu sefydlu a'u defnyddio.

Mae'r sianeli teledu ar wasanaethau ar alw fel BBC iPlayer, 4oD Player, ITV Player a Demand 5 i gyd yn cynnig cloeon i rieni a ddiogelir gan gyfrinair er mwyn eich helpu i ddiogelu eich plentyn rhag gweld rhaglenni sy'n addas ar gyfer ei grŵp oedran.

 

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

-->