Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
gaming

Hapchwarae

Gall gemau ar-lein fod yn llawer o hwyl i blant, ond mae sawl risg ynghlwm wrthynt, y gallwch eu lleihau gyda'r dull gweithredu cywir.

Mae arolwg* a gomisiynwyd gan Get Safe Online yn datgelu'r ystadegau canlynol:

- mae 51% yn poeni am ddiogelwch eu plant
- mae 37% yn teimlo nad oes ganddynt reolaeth dros weithgarwch chwarae gemau eu plant
- mae 24% yn anymwybodol o'r risgiau diogelwch i'w plant yn sgil chwarae gemau ar-lein
- mae 25% yn gwybod bod eu plant wedi datgelu gwybodaeth bersonol wrth chwarae gemau ar-lein
- mae 34% yn dweud bod eu plant wedi siarad â rhywun nad oeddent yn ei adnabod wrth chwarae gemau ar-lein
- mae 16% yn dweud bod eu plentyn wedi cael ei fwlio neu ei gam-drin yn eiriol

Y risgiau

Mae'r risgiau yn deillio'n bennaf o'r nifer fawr o bobl yn y DU a thramor sydd hefyd yn chwarae, y cyfyngiadau gofynnol dan sylw a'r ffaith nad ydynt wyneb yn wyneb. Oherwydd hyn, ni all eich plentyn fod yn siŵr gyda phwy y mae'n chwarae ac yn sgwrsio ... na beth yw ei gymhellion. Yn anffodus, mae achosion o ddieithriaid yn camfanteisio drwy gymhellion rhywiol, camdriniol, twyllodrus neu droseddol eraill yn dod yn fwyfwy cyffredin. Mae'r risgiau yn cynyddu wrth i fwy a mwy o gemau gael eu chwarae ar ddyfeisiau symudol yn hytrach nag ar 'gyfrifiadur y teulu', gan roi llai o gyfle i chi gadw llygad ar beth mae eich plant yn ei wneud ar-lein.

Ymysg y risgiau eraill mae:

- Bod eich plentyn yn chwarae gemau sydd â chyfradd oedran amhriodol.

- Bod eich plentyn yn creu biliau ar eich cerdyn credyd – os yw'n gallu cael gafael arno.

- Bod eich plentyn yn treulio oriau ar y tro yn chwarae gemau ar-lein yn lle gwneud ymarfer corff, cymdeithasu a gwneud gwaith ysgol.

Sicrhau bod eich plentyn yn chwarae gemau ar-lein yn ddiogel

- Ceisiwch gael sgyrsiau agored a gonest gyda'ch plant am chwarae gemau ar-lein a'r risgiau dan sylw.
- Addysgwch eich plant am beryglon datgelu gwybodaeth breifat fel eu cyfeiriad e-bost, cyfeiriad y cartref, aelodau'r teulu neu fanylion ariannol.
- Eglurwch nad yw pawb yr hyn maen nhw'n ymddangos neu'n honni i fod, ac y gall eu cymhellion fod yn anonest.
- Dywedwch wrth eich plant i beidio ag ymateb i fwlio neu gamdriniaeth arall, ac y dylent roi gwybod i chi ar unwaith.
- Ymunwch â'ch plentyn i chwarae gemau ar-lein o bryd i'w gilydd ac ar hap. Bydd hyn yn rhoi syniad i chi o'r gemau maent yn eu chwarae a phwy maent yn cysylltu â nhw.
- Gosodwch gyfyngiadau ar gyfer faint o amser bob diwrnod neu bob wythnos y mae eich plant yn ei dreulio yn chwarae gemau ar-lein.
- Edrychwch ar gyfradd oedran gemau er mwyn gwneud yn siŵr nad yw eich plant yn cael gafael ar gynnwys amhriodol. Mae'n 18 am reswm!
- Peidiwch byth â rhoi manylion eich cerdyn talu i'ch plentyn oherwydd gall nodweddion ychwanegol fod yn gostus iawn.

Ceir canllawiau i rieni ar gemau fideo a chyfraddau PEGI (Gwybodaeth am Gemau Ledled Ewrop) yn https://www.youtube.com/playlist?list=PL02RKkMS5T4ijPfE7bW1KRWXT3jJW6TTw

Ceir atebion i gwestiynau cyffredin sydd gan rieni a chwaraewyr am gyfradd oedran gemau fideo a chyngor ar sut i chwarae gemau yn gyfrifol yn http://askaboutgames.com

*Arolwg OnePoll a gynhaliwyd ar gyfer Get Safe Online dros saith diwrnod ym mis Mehefin 2015, gan gyfweld â 2,000 o rieni plant 5-18 oed

Rhagor o Wybodaeth

Canllaw i rieni er mwyn cadw plant yn ddiogel wrth chwarae gemau ar-lein:http://www.everybodyplays.co.uk/parents-guide-to-games 

 

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

 

-->