Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Diogelu Plant

Diogelu Plant

Fel rhieni  – neu berthnasau, athrawon ac oedolion eraill sy'n gyfrifol am ddiogelwch plant – rydym am i'n plant a'r sawl rydym yn gofalu amdanynt fod yn iach ac yn hapus ... a datblygu'n dda yn gorfforol ac yn feddyliol. Yn anad dim, mae hefyd yn reddfol ein bod am i'n plant fod yn ddiogel.

Mae plant yn dysgu drwy archwilio a chwilfrydedd naturiol, ac mae'n rhan o'n gwaith fel rhieni a gofalwyr i annog hynny. Fodd bynnag, wrth i'n plant dyfu, datblygu a darganfod profiadau newydd, rydym am gymryd mwy o gamau a chamau gwahanol er mwyn sicrhau eu diogelwch.

Nes bydd eu dealltwriaeth a'u greddf yn dal i fyny â'u chwilfrydedd, mae angen i'n plant gael eu gwarchod rhag peryglon bob dydd – p'un a yw hynny pan fyddant yn croesi'r ffordd, yn y cartref ac o'i amgylch, yn rhoi cynnig ar fwydydd newydd neu'n siarad â phobl newydd y byddant yn cwrdd â nhw.

Ac yn hwyr neu'n hwyrach ... mynd ar-lein.

Maent yn tyfu'n gyflym

Yn dibynnu ar oedran eich plant nawr, efallai na fyddant wedi darganfod cyfrifiaduron, ffonau clyfar neu lechi, oni bai mai dim ond pwyso'r botymau y maen nhw! Fel arall, efallai eu bod eisoes wedi arfer defnyddio gwefannau ac apiau dibynadwy penodol neu – os ydynt yn hŷn – defnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol.

Erbyn iddynt fod yn hŷn, mae'n siŵr y byddant wedi hen arfer â mynd ar-lein, ac yn hyddysg gyda'r rhwydwaith, apiau, gemau, prosesau lawrlwytho a rhwydweithio cymdeithasol. Mae'n debygol y byddant yn gwybod mwy am y pethau hyn na chi. Ond mae'n annhebygol y bydd ganddynt y profiad bywyd a'r doethineb i ymdopi â phob sefyllfa y dônt ar ei thraws.

Dyna pam y mae angen dull gweithredu ystyriol ar gyfer cadw ein plant yn ddiogel pan fyddant ar-lein.

Felly beth sydd wedi newid?

Tan yn gymharol ddiweddar, roedd gan y rhan fwyaf o gartrefi gyfrifiadur teulu, lle gallai rhieni gyflwyno'r rhyngrwyd i'w plant yn ddiogel, cadw llygad ar yr hyn roeddent yn ei wneud a chyflwyno lefel o fonitro a rheoli gan ddefnyddio meddalwedd rhieni. Pan ddechreuodd plant gael eu cyfrifiaduron eu hunain ar gyfer gwneud eu gwaith cartref a chwarae gemau, daeth yn anoddach gweithio gyda nhw er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn ymweld â gwefannau priodol a gwneud yn siŵr nad ydynt yn siarad â dieithriaid ar-lein ym mhreifatrwydd eu hystafelloedd gwely.

Nawr, wrth gwrs, yn oes y ffonau clyfar a llechi – sef cyfrifiaduron bach i bob pwrpas y gellir eu defnyddio unrhyw le – mae'r rhan fwyaf o rieni yn gweld ei bod yn her go iawn i addysgu eu plant i wneud y peth cywir, ac hefyd i fonitro a rheoli eu hymddygiad ar-lein.

Y risgiau

Nid oes yr un ohonom – o ba bynnag oedran – yn cael ein gwarchod rhag dod ar draws problemau ar-lein, fel y gwelwch o edrych ar y wefan hon neu ar y newyddion dyddiol. Mae'n bendant bod ein plant yn wynebu cam bregus yn eu bywydau ... maent yn naturiol yn ymddiried mwy nag oedolion a gobeithio eu bod wedi cael llai o amlygiad i ochr dywyllach y rhyngrwyd. Hefyd, nid ydynt mor gymwys i ddelio â phroblemau o'r fath – na'u canlyniadau. Mae rhai o'r problemau posibl hyn fel a ganlyn:

  • Cyswllt amhriodol: gan bobl a all fod am eu cam-drin, eu hecsbloetio neu eu bwlio.
  • Cyswllt amhriodol: oherwydd eu hymddygiad eu hunain ac ymddygiad eraill ar-lein, fel y wybodaeth bersonol y maent yn ei chyhoeddi, er enghraifft ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol. Yn anffodus, gall plant hefyd fod yn seiberfwlis, yn enwedig pan gânt eu hannog gan eraill.
  • Cynnwys amhriodol: gallu bod yn rhywiol, hiliol, treisgar neu'n eithafol neu gael mynediad i ddeunydd o'r fath a deunydd niweidiol arall, naill ai drwy ddewis neu mewn camgymeriad.
  • Masnacheiddiwch: cael eu targedu gan negeseuon hysbysebu a marchnata ymosodol.
  • Cael mynediad i'ch gwybodaeth bersonol sydd wedi'i storio ar eich cyfrifiadur, dyfais symudol neu gonsol gemau, a'i throsglwyddo i eraill ... neu ddefnyddio eich manylion ariannol fel gwybodaeth am gerdyn talu.
  • Galluogi feirysau ac ysbïwedd drwy ddefnydd diofal neu gamargraff o'ch cyfrifiadur, ffôn clyfar, llechen neu gonsol gemau chi neu nhw.

Ein cyngor

Mae angen help ar bawb weithiau ... ac mae hynny'n arbennig o wir o rieni sy'n ceisio bod yn ymwybodol o ddiogelwch ar-lein eu plant.

Cliciwch ar y dolenni ar y dudalen hon er mwyn cael y cyngor arbenigol diweddaraf.

Rydym wedi paratoi rhestrau gwirio syml i'ch helpu i gadw eich plant yn ddiogel ar-lein yn unol â'u grŵp oedran. Cliciwch ar oedran eich plentyn i gael gwybod mwy:

Dan 5 oed      6 – 9 oed       10 – 12 oed       13 oed a throsodd   

I gael gwybodaeth a chyngor, ac i adrodd am bryderon yn uniongyrchol i'r Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP), cliciwch ar y botwm 'report' isod. Rheolaeth o'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yw CEOP, ac mae'n ymroddedig i fynd i'r afael ag achosion o gam-drin ac ecsbloetio plant a phobl ifanc. Mae CEOP yma i helpu pobl ifanc (hyd at 18 oed) sydd wedi cael eu gorfodi neu eu twyllo i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol ag unrhyw un ar-lein neu yn y byd go iawn.

 

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd (IWF) yw Llinell Gymorth Rhyngrwyd y DU lle gall unrhyw un adrodd am ddelweddau o gam-drin plant yn rhywiol ar-lein a delweddau o gam-drin plant yn rhywiol nad ydynt ar ffurf ffotograffau yn ddienw. Mae IWF yn gweithio'n rhyngwladol er mwyn gwneud y rhyngrwyd yn ddiogel. Maent yn helpu plant sy'n cael eu cam-drin yn rhywiol ledled y byd drwy nodi a dileu delweddau a fideos ar-lein o'u camdriniaeth.
I gael rhagor o wybodaeth neu i adrodd am wefan ewch i www.iwf.org.uk

                                                                                  

Dolenni Defnyddiol eraill

Childnet International

BeatBullying

ParentPort

UK Council for Child Internet Safety (UKCCIS)

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

 

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

 

 

A yw’ch plentyn yn defnyddio’r apiau hyn?

Gwybodaeth am rai o’r apiau a’r safleoedd y gallai eich plentyn fod yn eu defnyddio.

Clickjacking

Cael tro ar glicio cliciau

Cyberstalking

Ewch ymlaen am seiber-lacio

Eich Plentyn a Rhwydweithio Cymdeithasol

Ewch ymlaen am rwydweithio cymdeithasol

Gwarchod Cyfrineiriau

Ewch ymlaen i ddiogelu cyfrineiriau

Hapchwarae Gêm Fideo

Diogelu eich plant rhag gamblo anghyfreithlon ar ganlyniadau gemau fideo

Os yw’ch plentyn dan bump oed

Nid yw byth yn rhy gynnar i feddwl am ddiogelwch ar-lein eich plentyn

Os yw’ch plentyn yn 13 oed neu’n hŷn

Os yw’ch plentyn yn 13 oed neu’n hŷn

Pobl Ifanc a Seiber-droseddoldeb

A yw’ch plentyn yn gwneud y seiber-ddewisiadau anghywir?

Radicaleiddio Ar-lein

Mae eithafwyr yn gwneud defnydd eang o’r rhyngrwyd i ledaenu eu ideolegau a radicaleiddio pobl ifanc.

Talu am Gemau, Apps & Downloads

Mae’n ddeniadol iawn i blant lawrlwytho ar eu dyfais symudol neu’ch teclyn symudol, ond gall hefyd fod yn ddrud iawn.

Y Rhyngrwyd Pethau

Gall gwrthrychau bob dydd cysylltiedig fod yr un mor debygol o ymyrryd â‘ch cyfrifiadur a’ch dyfeisiau symudol.

Cerddoriaeth, Ffilmiau a Rhannu Ffeiliau

Ewch ymlaen am gerddoriaeth, ffilmiau a rhannu ffeiliau

Copïo a Chario

Ewch ymlaen i gopïo a thwyllo

Dwyn Preifatrwydd a Hunaniaeth

Ewch ymlaen am breifatrwydd a dwyn hunaniaeth

Firysau a Malware Eraill

Ewch ymlaen am feirysau, ysbïwedd a meddalwedd maleisus eraill

Hapchwarae

Ewch ymlaen i chwarae gemau

Meddalwedd Rheoli Rhieni

Monitro a rheoli gweithgaredd ar-lein eich plentyn

Os yw’ch plentyn yn 10 i 12 oed

Y genhedlaeth ar-lein newydd

Os yw’ch plentyn yn 6 i 9 oed

The age of online curiosity

Pori Diogel

Ewch ymlaen am bori diogel

Seiberfwlio

Ewch ymlaen am seiberfwlio

Tecstio a Rhyw

Ewch ymlaen am Texting and Sexting

Yr Ymagwedd Orau

Dechreuwch siarad â‘ch plentyn am ddiogelwch ar-lein