Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
legal-compliance

Cydymffurfiaeth Gyfreithiol

Mae'n hanfodol eich bod yn cynnal prosesau seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth yn eich sefydliad – beth bynnag fo maint neu natur ei fusnes – am sawl rheswm. Mae parhau i gydymffurfio'n gyfreithiol yn bwysig iawn. Heblaw am ddiogelu rhag y materion niferus y sonnir amdanynt ar y wefan hon, gall fod yn hawdd anghofio y gall yr achosion o dorri diogelwch neu reolaethau gwael yn syml arwain at dorri'r gyfraith.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
  • Ystyriwch agweddau cyfreithiol beth rydych yn ei wneud mewn perthynas â gweithgarwch ar-lein a systemau gwybodaeth. Os na fydd yn ymddangos bod rhywbeth yn iawn, mae cyfreithiau yn cwmpasu hynny.

This page briefly outlines some of the most common laws and regulations of which your organisation and / or its employees could be in contravention of or need protection through, as a result of insufficient knowledge or controls.

Mae'r dudalen hon yn amlinellu'n gryno rai o'r cyfreithiau a'r rheolaethau mwyaf cyffredin y gallai eich sefydliad a / neu ei gyflogeion fod yn eu torri neu fod angen diogelwch drwyddynt, o ganlyniad i brinder gwybodaeth neu reolaethau.

GDPR / Deddf Diogelu Data

Mae'n ymwneud â gwybodaeth bersonol am gwsmeriaid, cyflogeion, cleifion neu unigolion eraill

Rheolaethau Preifatrwydd a Chysylltiadau Electronig

Maent yn ymwneud â hawliau defnyddwyr a busnesau i ddewis pa gysylltiadau y gallant fod am eu derbyn neu ddim eu derbyn, cyfyngiadau ar y defnydd o ddata lleoliad a meysydd tebyg

Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron

Mae'n ymwneud â mynediad heb awdurdod i systemau cyfrifiadurol, yn cynnwys hacio

Cyfraith Contract

Mae'n ymwneud â rhwymedigaethau o dan gontractau rhwng sefydliadau a / neu unigolion, sy'n cynnwys cyfrinachedd, storio a thrin data yn gywir ac ystyriaethau tebyg

Eiddo Deallusol

Mae'n ymwneud â chopïo'n anghyfreithlon neu lên-ladrata deunydd, cynnwys, cynlluniau, delweddau a chynhyrchion a gwasanaethau sydd wedi'u diogelu'n gyfreithiol

Deunydd Anghyfreithlon

Lawrlwytho, storio neu drosglwyddo cynnwys / delweddau o natur ddifrïol, dreisgar, rhywiol, cas, hiliol neu homoffobaidd gan gyflogeion ar eich dyfeisiau neu systemau

Twyll

Twyll a gyflawnir ar-lein at ddiben cael mantais ariannol