Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
employee-qualifications

Cymwysterau Cyflogeion

Bydd y cymwysterau sy'n angenrheidiol ar eich cyfer chi, eich cyflogeion a'ch sefydliadau nawdd cymdeithasol yn amrywio yn ôl maint, strwythur, rheolaeth a darpariaeth TG eich sefydliad.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Pennu yn ofalus lefel eich cymwysterau gwybodaeth a seiberddiogelwch chi a / neu eich cydweithwyr yn ôl maint, strwythur ac anghenion penodol eich sefydliad.

Busnesau bach a micro

Yn gynyddol, mae busnesau bach yn troi at y cwmwl neu'n cael eu cynghori i wneud hynny ar gyfer eu gofynion TG a'u gwasanaethau prosesau busnes, gan ddefnyddio gwasanaethau ar y cwmwl ar gyfer popeth o e-bost i CRM, cyfrifyddu a chymorth gwerthiannau. Fel hyn, byddwch yn cael y cymorth a mynediad i seilwaith (yn cynnwys seilwaith diogelwch) busnes mawr. Bydd angen i chi gael y gallu i asesu gallu eich darparwr o hyd, asesu gwerth ei ddata a deall y risgiau sy'n gysylltiedig â gweithio gyda'r cwmwl.

Gofynion cwrs

Cwrs sy'n cwmpasu'r pwyntiau sylfaenol mewn perthynas â llywodraethu a chydymffurfiaeth, ond nid mewn manylder yn dechnegol o angenrheidrwydd. Ni fydd yn rhaid i'r sawl sy'n dilyn y cyrsiau hyn fod yn weithwyr proffesiynol technegol ... ond bydd angen iddynt ddeall cysyniadau technegol. Swyddogaeth rheoli risg yw hon yn y bôn.

Sefydliadau yn rheoli eu TG eu hunain

Os ydych yn rheoli eich TG eich hun ond nad oes gennych dîm penodol, byddwch yn ceisio gwella gwybodaeth o fewn y meysydd technegol a reolir gan eich adrannau. Mae'n hanfodol nad yw prosesau datblygu gwybodaeth yn canolbwyntio ar dechnoleg nac ar ddatrysiadau yn unig.

Gofynion cwrs

Cwrs sy'n gwneud yn siŵr y gall y cyflogai ddangos gwybodaeth ymarferol o ddiogelwch gwybodaeth, dyfnder technegol mewn meysydd gweithredol ac sydd hefyd yn ymgorffori dull gweithredu busnes a thechnoleg tuag at reoli risg. Yn gyffredinol, bydd angen iddynt gael y wybodaeth a'r sgiliau i ddatblygu, cynnal a monitro eich gweithredoedd diogelwch yn barhaus – o sut i gynnal y bensaernïaeth PKI a gweinyddu waliau tân (yn cynnwys IDS, IPS, DLP, a NAP ar y rhwydwaith) i gynnal rhestrau rheoli mynediad a phatsys gweinyddion.

BBaChau mwy o faint

Os yw eich sefydliad yn rheoli ei systemau ei hun, bydd angen i chi ddatblygu safbwynt yr un mor eang ag sy'n ofynnol mewn menter.

Gofynion cwrs

Dylid dewis cyrsiau sy'n addas ar gyfer y rôl - boed yn gyrsiau rheoli, gweithredol neu arbenigol - a / neu ddyheadau gyrfa'r unigolyn. Er enghraifft, ni fydd pob arbenigwr technegol am gyrraedd lefel rheoli, ac mae'r dewisiadau sydd ar gael yn gwneud yn siŵr y gall ddatblygu o fewn ei faes dewisol.

Beth bynnag fo'r sail hyfforddiant sylfaenol, mae'n hanfodol i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb diogelwch fod yn ymwybodol o ddatblygiadau a thueddiadau technegol yn y dirwedd fygythiadau. Oherwydd hyn, mae'r gallu i gael addysg barhaus ac i rwydweithio yn hanfodol. Bydd tystysgrifau lefel broffesiynol yn rhoi llwyfan dros wneud hyn. Yn ogystal â gwella gwybodaeth gychwynnol a datblygu sgiliau, maent hefyd yn cynnwys aelodaeth i gymuned broffesiynol ardystiedig gyfundrefnol. Mae hyn yn agor y drws i benodau, digwyddiadau a chyfleoedd rhwydweithio mewn cymuned sy'n angerddol ynghylch mynd i'r afael â materion seiberddiogelwch ar draws llinellau cystadleuaeth.

Ardystiadau

Isod, ceir trosolwg byr o ardysgrifau (ISC)2 i helpu gweithwyr diogelwch a TG proffesiynol i asesu beth sydd fwyaf addas ar gyfer anghenion eu sefydliad.

CCFP

 • CCFP yw'r unig gymhwyster gwaith fforensig seiber sy'n rhoi dilysiad cynhwysfawr o'ch gwybodaeth a'ch sgiliau fel arbenigwr gwaith fforensig digidol.
 • www.isc2.org/ccfp

CISSP

 • CISSP yw'r ardystiad safonol aur sy'n dilysu eich gwybodaeth a'ch profiad er mwyn adeiladu a rheoli agwedd sefydliad mewn perthynas â diogelwch.
 • www.isc2.org/cissp   

Crynoadau

 • Mae Crynoadau CISSP yn cynnig llwybr gyrfa sy'n agor cyfleoedd newydd mewn rolau mwy heriol mewn mentrau mwy ac yn cydnabod doniau arbenigol CISSP.
 • www.isc2.org/concentrations  

HCISPP

 • HCISPP yw'r unig ardystiad sy'n dilysu eich gallu craidd o ran rheolaethau diogelwch a phreifatrwydd er mwyn diogelu gwybodaeth iechyd sydd wedi'i gwarchod.
 • www.isc2.org/hcispp

CSSLP

 • CSSLP yw'r unig ardystiad sy'n dilysu eich gwybodaeth a'ch profiad mewn arferion datblygu meddalwedd diogel.
 • www.isc2.org/csslp

SSCP

 • SSCP yw'r man cychwyn delfrydol ar gyfer gyrfa diogelwch gwybodaeth neu ar gyfer ychwanegu haen o ddiogelwch i'ch gyrfa TG.
 • www.isc2.org/ sscp

(ISC)² yw corff aelodaeth dienw mwyaf y byd o weithwyr diogelwch gwybodaeth a meddalwedd proffesiynol ardystiedig. Mae'n cyhoeddi'r ardystiad Diogelwch Ardystiedig Proffesiynol Systemau Gwybodaeth a chrynoadau cysylltiedig ac amrywiaeth gynhwysfawr o gymwysterau technegol a rheoli eraill, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod gwybodaeth yn cael ei diweddaru'n barhaus drwy addysg broffesiynol barhaus.