Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
byod

Dod â‘ch Dyfais eich Hun

Dangosir yr arfer o alluogi cyflogeion, contractwyr a phobl eraill sy'n gweithio yn eich sefydliad i ddefnyddio eu gliniaruon, dyfeisiau symudol a dulliau storio symudol eu hunain wrth weithio fel 'Dod â'ch Dyfais eich Hun' neu BYoD. Mae'n arfer a all gael goblygiadau cadarnhaol a negyddol i'r sefydliad a'r cyflogai – p'un a fydd y ddyfais yn dod i mewn i'r gweithle neu'n cael ei defnyddio o bell.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Dylech bwyso a mesur y manteision a'r anfanteision sy'n gysylltiedig â gallu cyflogeion i ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain yn eich sefydliad.
 • Os byddwch yn eu galluogi i ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain, gosodwch reolau a rheolaethau ar y defnydd a wneir ohonynt.

Ni waeth faint rydych yn ymddiried yn y bobl sy'n gweithio i chi neu gyda chi, dyfeisiau personol sy'n creu un o'r risgiau mwyaf i system diogelwch gwybodaeth unrhyw sefydliad.

O ran perchenogaeth data, mae galluogi cyflogeion i roi data'r cwmni ar ddyfais bersonol yn golygu colli rheolaeth dros y data hynny, o gymharu â'u cadw yn ddiogel o fewn y cwmni ... boed hynny mewn rhwydwaith, yn y cwmwl neu ar ddyfais symudol sy'n eiddo i'r cwmni.

Gall fod yn anodd monitro dyfais cyflogai yn effeithiol; gall fod yn anodd gwybod pa ddata a gaiff eu storio ar y ddyfais os caiff ei cholli neu ei dwyn; a phan fydd y cyflogai yn gadael, gallai fod yn amhosibl adalw'r data. Gall fod yn anodd amgryptio data personol ar ddyfais cyflogai ... gan dorri'r Ddeddf Diogelu Data o bosibl. Yn ogystal, os yw'n ddyfais bersonol a ddefnyddir at ddibenion gwaith, bydd ardal lwyd ynghylch pwy sy'n darparu'r cymorth technegol ac yn talu amdano.

Y risgiau

 • Cyflogai yn dwyn data cwmni.
 • Data cwmni yn cael eu colli neu eu dwyn os caiff y ddyfais ei cholli neu ei dwyn.
 • Cyflwyno maleiswedd i systemau cwmni mewn modd maleisus neu esgeulus.
 • Colli cydymffurfiaeth â rheoliadau neu safonau eich diwydiant.
 • Costau cynyddol ar gyfer cymorth technegol ar gyfer dyfeisiau 'anhysbys'.
 • Rhagori ar gyfyngiadau data pan fydd cyflogeion yn lawrlwytho ffeiliau mawr (fel ffilmiau) drwy rwydwaith y cwmni.
 • Cyflogeion yn gwastraffu amser drwy fynd ar wefannau / defnyddio apiau ar ddyfeisiau personol.
 • Cynhyrchion neu fersiynau o feddalwedd ddim yn gydnaws.

Cyngor ar ddyfeisiau personol yn y gwaith.

 • Penderfynwch a oes angen galluogi cyflogeion i ddefnyddio dyfeisiau personol yn y gweithle: a yw'r budd i'r busnes yn gorbwyso'r costau a'r risgiau?
 • Os felly, penderfynwch i ba raddau y dylid galluogi cyflogeion i ddefnyddio dyfeisiau personol (mathau o ddyfais, at ba ddiben a chan bwy).
 • Cynhaliwch asesiad risg a gwnewch yn siŵr fod digon o reolaethau ar waith er mwyn lleihau risgiau i'r busnes.
 • Ystyriwch oblygiadau'r Ddeddf Diogelu Data.
 • Gwnewch yn siŵr fod y defnydd o ddyfeisiau personol wedi'i gynnwys yn eich polisi ar ddefnydd derbyniol – er enghraifft mewn contractau cyflogeion a llawlyfrau staff.
 • Ystyriwch weithredu un o'r nifer o ddatrysiadau rheoli dyfeisiau symudol sydd ar y farchnad heddiw.