Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Rheolau, Canllawiau a Gweithdrefnau

Rheolau, Canllawiau a Gweithdrefnau

Mae'r adran hon o'n gwefan busnes wedi'i chynllunio i roi gwybodaeth a chyngor i chi ar reoli gwybodaeth a seiberddiogelwch yn eich sefydliad, yn cynnwys y ffordd orau o'ch paratoi chi a'ch cyflogeion mewn byd busnes lle rydym wedi dod yn hollol ddibynnol ar ddata a'r rhyngrwyd.

 

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybodaeth a chyngor

Ardystio

Gall ardystio seiber gyflwyno buddiannau pwysig i unrhyw sefydliad.

Canllawiau ar gyfer Elusennau

Mae elusennau yn gymaint o darged ar gyfer twyllwyr â sefydliadau eraill.

Cydymffurfiaeth Gyfreithiol

Gallai cynnal diogelwch cadarn fod yn hollbwysig ar gyfer parhau i gydymffurfio’n gyfreithiol.

Cynllun Cyber Essentials

Safon sylfaenol sy’n rhoi hyder i fesur a lleihau risgiau sylfaenol.

Deddf Diogelu Data

Os byddwch yn storio gwybodaeth bersonol, rhaid i chi gydymffurfio â‘r Ddeddf Diogelu Data.

Hyfforddi Staff

Nid yw’r dechnoleg diogelwch orau yn ddefnyddiol iawn heb yr hyfforddiant priodol.

Parhad Busnes ac Adfer ar ôl Trychineb

Mae gwybod sut i gynnal ‘busnes yn ôl yr arfer’ pan fydd problem yn codi yn hanfodol.

Torri Data / Digwyddiadau Diogelwch

Ystyriwch ddefnyddio arbenigwr cymorth seiber a diogelwch gwybodaeth.

Yswiriant Atebolrwydd Seiber

Cwmpasu digwyddiadau fel data a gollwyd, feirysau, achosion o hacio a thorri diogelwch data.

Asesiadau Risg Gwybodaeth

Mae angen ymwybyddiaeth o risgiau er mwyn cael strategaeth diogelwch gwybodaeth.

CiSP

Mae CiSP yn galluogi aelodau i rannu gwybodaeth seiber-fygythiad a lleihau risg.

Cymwysterau Cyflogeion

Mae’r cymwysterau sydd eu hangen yn amrywiol yn ôl eich sefydliad.

Cynllunio Diogelwch Busnes

Y cam cyntaf i gymryd dull systemataidd at ddiogelwch.

Dod â‘ch Dyfais eich Hun

Rheoli’r defnydd diogel o ddyfeisiau personol cyflogeion yn eich sefydliad.

Gwasanaethau Diangen

Adolygwch hen wasanaethau cyfrifiadurol er mwyn eu dadgomisiynu oherwydd gallant beri risgiau.

Llywodraethu

Dylech gael fframwaith ar gyfer llywodraethu seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth.

Polisïau Staff

Mae unrhyw sefydliad cysylltiedig yn wynebu risgiau. Gallwch leihau hyn gyda pholisïau staff cadarn.

Ymddygiad Staff

Gall y systemau mwyaf diogel fod yn agored i niwed oherwydd ymddygiad diofal.