Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
webcam-blackmail

Blacmel Gwegamera

Fel arfer, mae blacmel gwe-gamera yn cynnwys pobl yn cael eu hannog i dynnu rhai o'u dillad neu eu holl ddillad o flaen eu gwe-gamera, dim ond i gael gwybod eich bod wedi cael eich recordio ac y caiff y fideo ei rannu ar-lein a/neu ei ddangos i gysylltiadau'r dioddefwr oni chaiff ffi ei thalu – swm sylweddol o arian fel arfer. Weithiau, bydd y dioddefwr hefyd yn cael ei annog i gyflawni gweithredoedd preifat.

Dechrau arni...
 • Peidiwch â chael eich annog i dynnu eich dillad na chyflawni gweithredoedd rhywiol o flaen eich gwe-gamera.
 • Os byddwch yn cael eich targedu, peidiwch â thalu unrhyw ffioedd ond cofiwch roi gwybod am y drosedd, ni waeth faint o gywilydd y byddwch yn ei deimlo ar y pryd.

Gweler hefyd...

 

Caru yn Ddiogel Ar-lein
Os ydych yn chwilio am gariad ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny'n ddiogel.  

Rhwydweithio Cymdeithasol
Ffordd wych o gadw mewn cysylltiad. Gwnewch yn siŵr ei bod yn ddiogel.

Osgoi Cnafon Mynediad o Bell

Cymerwch gamau i atal rhywun rhag cymryd eich cyfrifiadur a'ch gwe-gamera drosodd..

 

Nid oes unrhyw sicrwydd unwaith y bydd gorchymyn y blacmel wedi'i gyflawni, na fydd rhagor o orchmynion, neu na fydd y troseddwr yn rhannu'r fideo beth bynnag. Gall y canlyniadau amrywio o gywilydd i warth ac mewn achosion eithafol, at achosion o hunan-niweidio neu hyd yn oed hunanladdiad. Gall dynion a merched o unrhyw oed fod yn ddioddefwyr.

Am fod pobl sy'n cyflawni blacmel gwe-gamera yn aml wedi'u lleoli dramor, mae'n anodd iawn dod o hyd iddynt a'u harestio.

Y risgiau

 • Rydych yn meithrin perthynas ar-lein ac ar ôl cyfnod o ddod i adnabod eich gilydd, gofynnir i chi dynnu eich dillad a/neu gyflawni gweithredoedd rhywiol ar eich gwe-gamera. Gang o droseddwyr neu dwyllwr yn gweithio ar ei ben ei hun yw eich cariad seiber mewn gwirionedd.
 • Rydych yn tynnu eich dillad fel her gyda ffrindiau, dim ond i gael eich blacmelio naill ai gan bobl rydych yn eu hadnabod, neu os bydd y fideo neu'r lluniau yn mynd i'r dwylo anghywir.
 • Gallech gael gorchmynion i dalu arian os na fyddwch yn cydymffurfio, a/neu gallai'r person sy'n cyflawni blacmel droi'r amgylchiadau a rhoi gwybod i'r awdurdodau amdanoch am, er enghraifft, feithrin perthynas amhriodol ar-lein neu droseddau rhywiol yn erbyn plant.

Osgoi Blacmel Gwe-gamera

 • Peidiwch â chael eich denu i sefyllfaoedd peryglus fel tynnu eich dillad neu gyflawni gweithredoedd preifat ar-lein. Wyddoch chi ddim pwy all weld y delweddau.
 • Cofiwch ei bod yn bosibl y bydd rhywbeth sy'n cael ei rannu ar-lein yn aros ar-lein.
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch pwy rydych yn eu gwahodd neu'n derbyn gwahoddiadau ganddynt ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol. Peidiwch â derbyn ceisiadau ffrindiau gan ddieithriaid llwyr ... fyddech chi ddim yn gwneud hyn yn y byd go iawn.
 • Diweddarwch y gosodiadau priefatrwydd ar eich cyfrifon rhwydweithio cymdeithasol fel mai dim ond pobl rydych yn eu hadnabod sy'n gallu gweld eich cyfrif.
 • Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth sensitif, preifat na chyfrinachol mewn proffiliau.
 • Os byddwch yn defnyddio safleoedd caru ar-lein, dewiswch rai sy'n cynnig y gallu i e-bostio darpar gariadon gan ddefnyddio gwasanaeth sy'n cuddio cyfeiriadau e-bost go iawn.
 • Hefyd ar safleoedd caru, defnyddiwch gyfrif e-bost ar wahân nad yw'n defnyddio eich enw go iawn. Mae hyn yn syml iawn ac yn gyflym i'w wneud gan ddefnyddio darparwyr fel Hotmail, Yahoo! Mail neu gmail.
 • Blociwch ddefnyddwyr twyllodrus a niwsans rhag cysylltu â chi eto yn ddi-oed a rhowch wybod am yr hyn maent yn ei wneud.
 • Os byddwch yn cael eich targedu gan y math hwn o sgam, peidiwch ag ymateb i orchmynion y person sy'n eich blacmelio. Rhowch wybod i'r heddlu a'r safle rhwydweithio cymdeithasol.
 • Os byddwch yn meddwl bod rhywun wedi eich darbwyllo i rannu manylion talu, cysylltwch â'ch banc neu ddyroddwr eich cerdyn ar unwaith.

 

 

-->