Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
transferring-money1

Trosglwyddo Arian

Mae sawl sefyllfa lle y gellir gofyn i chi drosglwyddo arian i bobl eraill – p'un a yw hynny ar gyfer teithio, addysgu, argyfyngau teuluol, neu i helpu aelodau o'r teulu. Caiff nifer o wasanaethau trosglwyddo arian hirsefydledig, uchel eu parch eu defnyddio at y diben hwn. Fodd bynnag, fel llawer o wasanaethau dilys, gall twyllwyr eu defnyddio i fanteisio ar bobl ddiniwed drwy ofyn iddynt drosglwyddo arian ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau nad ydynt yn bodoli.

Dechrau arni...
 • Peidiwch byth ag anfon arian at rywun nad ydych wedi cwrdd ag ef yn bersonol.
 • Gwnewch yn siŵr bob amser y caiff sieciau a gewch gan bobl eraill eu clirio a'u bod ar gael cyn anfon ad-daliadau – ni waeth faint o amser y bydd hyn yn ei gymryd.

Gweler hefyd...

 

Trosglwyddo Arian ar Eich Dyfais Symudol
Trosglwyddo arian yn ddiogel gan ddefnyddio eich ffôn symudol.

Bancio
Cyngor syml ar sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Y risgiau

Fel y gwelwch o'r wefan hon, mae sawl gweithgarwch y gallwch ei gynnal ar-lein y gall twyllwyr ei beryglu os na fyddwch yn cymryd gofal. Gall y sgamiau dan sylw ddigwydd wrth geisio prynu neu werthu nwyddau neu wasanaethau, neu efallai y byddant yn chwarae ar eich emosiynau sylfaenol fel eich bod am wneud mwy o arian, neu ddod o hyd i gariad. Mae gennym dudalennau penodol, manwl ar sut i nodi ac osgoi sgamiau, ond dyma rai o'r sgamiau mwyaf cyffredin lle gall twyllwyr gamddefnyddio gwasanaethau trosglwyddo arian mewn ymgais i ddwyn arian dioddefwyr:

 • Sgamiau talu ffi ymlaen llaw / rhagdaliadau, pan fydd twyllwyr yn esgus bod yn gynrychiolwyr o gwmnïau benthyca ffug, yn defnyddio dogfennau, negeseuon e-bost, a gwefannau sy'n edrych yn rhai dilys er mwyn ymddangos yn briodol a chodi 'ffioedd' cyn gwneud benthyciadau, nad ydynt yn cael eu gwireddu.
 • Sgamiau etifeddiaeth, pan fydd twyllwyr yn ceisio eich denu gydag addewidion o fuddsoddiadau neu roddion etifeddiaeth yn gyfnewid am ffi.
 • Sgamiau siopa cudd, lle rydych yn cael siec ac yn cael gwybod y dylech ddefnyddio'r arian i 'werthuso' gwasanaeth trosglwyddo arian penodol. Mae'r siec yn bownsio a chi sy'n gyfrifol am ad-dalu'r arian i'r banc.
 • Sgamiau gordaliadau, lle mae 'prynwr' yn anfon siec sy'n edrych yn ddilys atoch chi, y gwerthwr, am swm sy'n uwch na'r pris y cytunwyd arno, gydag esboniad ynghylch y gordaliad a chais i drosglwyddo'r arian gormodol yn ôl.
 • Sgamiau cyflogaeth, lle rydych yn cael cynnig 'swydd' neu gyfle i weithio o gartref sy'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir. Rydych yn cael siec sy'n edrych yn ddilys er mwyn talu costau cychwynnol a gofynnir i chi drosglwyddo'r balans yn ôl, neu gofynnir i chi dalu ymlaen llaw ar gyfer ffioedd recriwtio neu wiriadau cyn cyflogi.
 • Sgamiau loteri neu wobrau, lle bydd rhywun yn cysylltu â chi ac yn dweud bod angen i chi anfon swm o arian er mwyn talu ffioedd prosesu neu drethi er mwyn hawlio eich enillion – neu lle byddwch yn cael siec neu archeb arian ddigymell gyda chyfarwyddiadau i adneuo'r arian, a throsglwyddo cyfran ohono yn ôl ar unwaith, a hefyd i dalu ffioedd prosesu neu drethi.
 • Sgamiau eiddo rhent, lle cewch eich twyllo i drosglwyddo arian er mwyn talu ffioedd amrywiol a blaendal ar gyfer eiddo rydych am ei rentu, neu, fel landlord, lle rydych yn cael siec ffug am y blaendal, mae'r cytundeb yn cael ei ganslo ac rydych yn trosglwyddo'r blaendal yn ôl i'r darpar 'denant'.
 • Sgamiau cerbyd, lle cewch eich twyllo i drosglwyddo arian fel blaendal dros dro ar gyfer cerbyd rydych am ei brynu – neu i dalu 'ffioedd morgludo' – neu, fel gwerthwr, rydych yn cael siec ffug am y blaendal, mae'r cytundeb yn cael ei ganslo ac rydych yn trosglwyddo'r blaendal yn ôl i'r darpar 'brynwr'.
 • Sgam tystiolaeth o daliad, lle bydd darpar landlord neu werthwr car yn gofyn i chi anfon arian at aelod o'r teulu/ffrind fel tystiolaeth bod gennych ddigon o arian i rentu eiddo neu brynu car. Byddant yn gofyn i chi anfon copi o'ch ffurflen trosglwyddo fel prawf, ac yna byddant yn casglu'r arian eu hunain gan ddefnyddio prawf adnabod ffug yn enw'r derbynnydd a nodwyd.
 • Sgamiau brys / neiniau a theidiau, lle bydd twyllwyr yn honni eu bod yn sâl, bod rhywun wedi ymosod arnynt neu eu bod wedi cael eu harestio ar gam a bod angen arian arnynt ar frys, neu'n esgus bod yn wyrion ac wyresau i bobl oedrannus, y mae angen arian arnynt.
 • Sgamiau arwerthiannau ar-lein, lle byddwch yn gwneud cynnig llwyddiannus ar eitem ac yn cael gwybod mai dim ond arian a anfonir drwy wasanaeth trosglwyddo y mae'r gwerthwr yn ei dderbyn, gan ddefnyddio enw ffug, a gaiff ei ddefnyddio wedyn gan y 'gwerthwr' i greu hunaniaeth ffug er mwyn cael yr arian. Neu, efallai na fyddwch wedi ennill yr eitem ond bod rhywun yn cysylltu â chi i gynnig cytundeb tebyg i chi ac yn gofyn i chi drosglwyddo'r arian, ar gyfer nwyddau nad ydynt yn bodoli.
 • Sgamiau rhamant, caru neu berthynas, lle byddwch yn creu perthynas ar-lein gyda rhywun sy'n dwyllwr mewn gwirionedd ac sy'n eich twyllo i drosglwyddo arian er mwyn talu am achos brys neu ymweliad i gwrdd yn bersonol.

 Defnyddio Gwasanaethau Trosglwyddo Arian

 • Peidiwch byth ag anfon arian at rywun nad ydych wedi cwrdd ag ef yn bersonol.
 • Peidiwch byth ag anfon arian i dalu am 'drethi' neu 'ffioedd prosesu' ar enillion loteri neu wobrau.
 • Peidiwch byth â defnyddio cwestiwn prawf fel mesur diogelwch ychwanegol er mwyn diogelu eich trafodyn.
 • Peidiwch byth â rhoi eich gwybodaeth bancio i bobl na busnesau nad ydych yn eu hadnabod.
 • Peidiwch byth ag anfon arian cyn cael benthyciad neu gerdyn credyd.
 • Peidiwch byth ag anfon arian ymlaen llaw er mwyn talu costau darpar gyflogwr.
 • Peidiwch byth ag anfon arian ymlaen llaw i dalu unrhyw fath o flaendal neu ffioedd mewn perthynas â gwerthu neu brynu cerbyd.
 • Peidiwch byth ag anfon arian ymlaen llaw i dalu unrhyw fath o flaendal neu ffioedd mewn perthynas â rhentu eiddo.
 • Peidiwch byth ag anfon arian ar gyfer sefyllfa frys heb ddilysu ei bod yn argyfwng go iawn.
 • Peidiwch byth ag anfon arian o siec yn eich cyfrif nes iddi gael ei chlirio'n swyddogol – a allai gymryd wythnosau.
 • Peidiwch byth â throsglwyddo arian ar gyfer pethau y byddwch yn eu prynu ar-lein.
 • Peidiwch byth ag agor atodiad, na chlicio ar ddolen mewn e-bost sy'n honni ei bod wedi'i anfon gan wasanaeth trosglwyddo arian.

Os ydych wedi cael eich targedu gan sgam

Western Union: ffoniwch dîm diogelu defnyddwyr Western Union ar unwaith ar 0800 026 0309.Os ydych wedi anfon yr arian ond nad yw wedi cael ei dalu i'r derbynnydd eto, efallai y byddwch yn gallu atal y trafodyn.

Moneygram: os gwnaethoch ddefnyddio Moneygram o ganlyniad i sgam, ffoniwch 0800 8971 8971.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch gyngor Western Union ar ddiogelu defnyddwyr yn: www.westernunion.co.uk/stopfraud

Darllenwch gyngor Moneygram ar ddiogelu defnyddwyr yn: www.moneygram-preventfraud.com

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll: 

Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk

 

-->