Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
trades-recommendation-websites

Gwefannau Argymhelliad Crefftau

Mae nifer o wefannau wedi cael eu lansio dros y blynyddoedd diwethaf y gall y cyhoedd eu defnyddio i ddod o hyd i grefftwyr a gwirio eu manylion. Mae gan grefftwyr neu gwmnïau broffiliau ar y safleoedd sy'n disgrifio eu gwasanaethau ac yn aml yn cynnwys adolygiadau gan gwsmeriaid. Yn aml, bydd logo y safle argymell ar fan, cerdyn busnes, taflen a phapur pennawd/anfoneb y masnachwr. Yn debyg i gyfeiriadur, caiff canlyniadau eu hidlo yn ôl y math o wasanaeth a lleoliad, ond mae'r ffaith eu bod wedi'u cynnwys ar y safleoedd hyn yn golygu neu'n awgrymu argymhelliad proffesiynol.

Dechrau arni...
 • Peidiwch â chymryd yn ganiataol fod unrhyw beth y byddwch yn ei ddarllen ar wefan argymell crefftwyr yn wir.
 • Gwnewch eich gwiriadau eich hun a gofynnwch am argymhellion gan ffrindiau a theulu cyn ymgysylltu â chrefftwyr.

Y risgiau

Mae llawer o wefannau argymell crefftwyr yn ddilys ac yn sicrhau diwydrwydd dyladwy cyn rhestru. Fodd bynnag, ar rai safleoedd, nid oes angen llawer o brawf o brofiad, arbenigedd na chymwysterau gan y crefftwr/cwmni, os o gwbl. Yn hytrach, y cyfan sydd ei angen yw talu ffi. Weithiau, mae'r adolygiadau gan gwsmeriaid wedi cael eu ffugio hefyd. Credu eich bod yn ymgysylltu ag arbenigwr, a allai arwain at:

 • Gwaith ansafonol.
 • Gwaith peryglus.
 • Gwaith nad yw wedi'i warantu, neu y mae'r warant yn ddiwerth, a allai leihau gwerth eich eiddo o bosibl.
 • Crefftwr heb unrhyw yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, yswiriant pob risg nac yswiriant atebolrwydd cyflogwr (lle y bo'n briodol).
 • Talu cyfraddau marchnad sy'n uwch na'r hyn sy'n dderbyniol yn fasnachol am y gwaith.
 • Crefftwyr twyllodrus sy'n gofyn am daliad ymlaen llaw – yn aml 'ar gyfer deunyddiau' – dim ond i ddianc gyda'ch arian.

Diogelwch eich hun – a'ch eiddo

 • Cyn dewis crefftwr, chwiliwch ar-lein am adolygiadau cadarnhaol a negyddol (nid dim ond gwefannau argymell crefftwr).
 • Trefnwch eich bod yn cyfarfod yn bersonol i drafod y gwaith, yn eich cartref neu rywle arall lle mae angen i'r gwaith gael ei wneud.
 • Gwnewch yn siŵr fod y crefftwr yn fodlon darparu cyfeiriad a rhif ffôn safle'r busnes, a gwiriwch eu bod yn ddilys.
 • Gwnewch yn siŵr fod y crefftwr/cwmni rydych yn ei ddewis yn ddigon cymwys a phrofiadol i wneud y math o waith rydych am ei gael, i'r safon angenrheidiol.
 • Gofynnwch am amcangyfrif ysgrifenedig ar gyfer y gwaith cyn gofyn i'r crefftwr fynd rhagddo.
 • Os byddwch yn gwneud unrhyw daliadau ymlaen llaw neu fesul cam, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael derbynneb wedi'i theipio neu un wedi'i hysgrifennu â llaw, gan nodi'r swm a dalwyd ac am beth.
 • Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael derbynneb ar gyfer y taliad olaf, neu'r taliad cyfan os mai ar y diwedd y caiff hwn ei wneud.
 • Bydd rhai twyllwyr yn gyrru eu dioddefwyr i'r banc i dynnu symiau mawr o arian allan ar gyfer beth maen nhw'n ei feddwl sy'n daliadau ymlaen llaw. Os bydd hyn yn digwydd i chi, rhowch wybod i gymydog, neu eglurwch wrth gyflogai yn y banc eich bod chi yno dan orfodaeth.

 

 

-->