Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
the-internet-of-things

Y Rhyngrwyd Pethau

Mae rhyngrwyd pethau (wedi'i dalfyrru i IOT) yn derm a ddefnyddir yn gyffredin i ddisgrifio gwrthrychau ffisegol sydd wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd, ond nad ydynt yn rhai traddodiadol o ran y ffaith nad ydynt yn gyfrifiaduron, yn llechi nac yn ffonau symudol. Yn hytrach na bod yn ddyfeisiau a ddefnyddir ar gyfer cyfathrebu neu lawrlwytho traddodiadol, maent yn wrthrychau bob dydd sydd â systemau gweithredu wedi'u gosod sy'n defnyddio'r rhyngrwyd i dderbyn rheolaethau gan eu perchnogion neu drydydd partïon fel eu gweithgynhyrchwyr neu ddarparwyr cyfleusterau ac yn rhoi data ar y defnydd a wneir ohonynt iddynt.

Dechrau arni...
  • Newidiwch gyfrineiriau diofyn gweithgynhyrchwyr i'r rhai sy'n anodd eu torri / dyfalu, a chadwch nhw yn breifat. Peidiwch â defnyddio'r un cyfrinair ag y defnyddiwch ar gyfer cyfrifon eraill.
  • Byddwch yn ymwybodol o ba wybodaeth, data neu gynnwys a allai gael ei beryglu pe byddai eich dyfais gysylltiedig yn cael ei hacio.

Gweler hefyd...

 

Rhwydweithiau a Llecynnau Di-wifr
Rheolau syml ar sefydlu a defnyddio rhwydweithiau a llecynnau diwifr.

Cyfrineiriau
Mae dewis a defnyddio cyfrineiriau yn gywir yn hanfodol i'ch diogelwch ar-lein.

Ar gyfer unigolion a busnesau bach preifat, mae'r gwrthrychau hyn yn cynnwys camerâu IP a ddefnyddir ar gyfer diogelwch, goruchwyliaeth a monitro babanod, rheolyddion gwres canolog, setiau teledu cysylltiedig / blychau ar gyfer setiau teledu, dyfeisiau adloniant aml-ystafell, nwyddau trydanol 'clyfar' (o oergelloedd i gloriannau ystafell ymolchi i oleuadau y gellir eu pylu a'u rhaglennu) a cherbydau modur yn gynyddol. Mae pob un ohonynt yn defnyddio'r rhyngrwyd mwyfwy i hysbysu am statws neu berfformiad, neu wella effeithlonrwydd, mewn amser gwirioneddol. Mae sawl un – sydd wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd drwy lwybrydd Wi-Fi y cartref neu'r busnes, yn galluogi eu perchnogion i fonitro a rheoli eu gweithrediadau o bell drwy eu ffôn symudol neu ddyfais arall.

Mae sefydliadau mwy o faint, cyfleusterau gweithgynhyrchu, gweithfeydd cynhyrchu pŵer, gridiau ynni, cyfleusterau gofal iechyd a systemau cludo yn dod yn fwyfwy cysylltiedig yn yr un modd, gan roi cysylltiad bob awr o'r dydd i bawb, o'r rheolwr prosesau i'r Prif Swyddog Gweithredu, lle bynnag y bônt yn y byd.

Y risgiau

Fodd bynnag, am fod y gwrthrychau hyn wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd, yn union fel cyfrifiaduron a dyfeisiau symudol, maent yn agored i ymyrraeth anawdurdodedig neu i gael eu hacio. Ond mae'r risg yn fwy mewn gwirionedd am nad yw llawer o bobl yn ystyried y gellir hacio'r gwrthrychau hyn.

Nid yw'n debygol y byddai unrhyw un am hacio eich oergell. Fodd bynnag, cafwyd sawl achos o gamerâu CCTV IP domestig a busnes yn cael eu hacio gyda'r bwriad o ysbïo ar weithgareddau a theuluoedd eu perchnogion, mewn rhai achosion gyda'r fideo dilynol yn cael ei ffrydio'n fyw i bawb ei gweld. Y risg yw y gallai rhywun eich gwylio chi ac aelodau o'ch teulu yn anghyfreithlon yn eich cartref eich hun.

P'un a ydynt yn cael mynediad i'ch camerâu neu eich eitemau domestig neu fusnes eraill, bydd preifatrwydd a chyfrinachedd eich cartref, busnes, teulu, cyflogeion a chwsmeriaid mewn perygl.

Diogelu eich 'pethau'

Mae'n rhaid i bob eitem gysylltiedig y byddwch yn ei phrynu gael ei ffurfweddu er mwyn cysylltu â'ch llwybrydd, ac mae angen cyfrinair ar gyfer y rhan fwyaf ohonynt, sydd wedi'i osod ymlaen llaw yn y ffatri yn y rhan fwyaf o achosion. Rydym yn awgrymu y dylech:

  • Newid y cyfrinair diofyn i un sy'n anodd ei dorri/dyfalu ond y gallwch ei gofio. Cadw eich cyfrineiriau i chi'ch hun. Darllen ein cyngor ar gyfrineiriau yma.
  • Sicrhau bod eich Wi-Fi wedi'i ddiogelu i lefel WPA2 bob amser a pheidiwch â datgelu'r cod mynediad i bobl anawdurdoedig.
  • Darllen cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a dod yn gyfarwydd â nhw, yn enwedig o ran cysylltu â'r rhyngrwyd. Os nad oes rhywbeth yn glir, cysylltwch â'r gweithgynhyrchydd.
-->