Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
telephone-banking-fraud

Twyll Bancio Ffôn

Mae Twyll Bancio Dros y Ffôn yn sgam sy'n dod yn fwyfwy cyffredin. Nid yw'r twyllwyr yn sgamio eu dioddefwyr ar-lein, ond yn hytrach, maent yn defnyddio'r ffôn i wneud hynny. Dyma sut mae'n gweithio:

 

Dechrau arni...
  • Gwnewch yn siŵr fod eich galwad 'rhybudd' wedi'i datgysylltu cyn ffonio eich banc neu gwmni cerdyn, drwy aros am bum munud neu ffonio ffrind yn gyntaf.
  • Cofiwch na fyddai banciau na gwasanaethau gorfodi'r gyfraith yn gofyn i chi roi gwybodaeth gyfrinachol benodol dros y ffôn.

Gweler hefyd...

 

Teilwra Cymdeithasol
Peidiwch â chael eich twyllo gan ddieithriaid i wneud rhywbeth neu rannu gwybodaeth gyfrinachol.

Bancio
Cyngor syml ar sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Twyll
Dysgwch am y sawl math o dwyll ar-lein a sut i'w hadnabod.

 

Byddwch yn cael galwad gan rywun sy'n honni eu bod o sefydliad rydych yn ymddiried ynddo, fel eich banc neu'r heddlu. Byddant yn dweud wrthych fod problem diogelwch yn gysylltiedig â'ch cyfrif banc neu gardiau talu, a bod angen i chi gymryd rhyw fath o gamau ataliol ar frys, sydd fel arfer yn cynnwys cadarnhau eich manylion mewngofnodi cyfrinachol.

Fodd bynnag, nid eich banc na dyddorwr eich cerdyn yw'r person ar ben arall y ffôn, ond twyllwr.

Efallai y gofynnir i chi hefyd roi eich cardiau i negesydd a anfonir gan y 'banc' neu'r 'heddlu' er mwyn sicrhau eu bod wedi cael eu hatal, neu fel tystiolaeth. Caiff hyn ei adnabod fel 'Twyll Negesydd'.

Y risgiau

  • Rydych yn rhoi manylion eich cyfrif a'ch atebion i gwestiynau diogelwch i dwyllwyr
  • Caiff eich cyfrif banc ei wagio a/neu caiff eich cardiau eu defnyddio hyd eu heithaf
  • Gallai rhywun ddwyn eich hunaniaeth am eich bod wedi datgelu gwybodaeth ariannol a gwybodaeth bersonol gyfrinachol

Sut i Osgoi Twyll Bancio Dros y Ffôn

  • Ni fydd banc na chwmni cardiau talu byth yn gofyn i chi drosglwyddo arian o'ch cyfrif i gyfrif arall nad ydych yn ei adnabod, felly dewch â'r alwad i ben ar unwaith.
  • Os byddwch yn meddwl y gall y galwr fod yn ddilys a'ch bod yn dewis ffonio eich banc neu ddyroddwr eich cerdyn, ffoniwch y rhif ar eich cyfriflen fanc neu ddogfen arall gan eich banc – neu ar gefn eich cerdyn, ac NID rhif a roddwyd i chi gan y galwr na'r rhif y daeth yr alwad ohono.
  • Peidiwch byth â rhoi manylion ariannol na phersonol i alwr. Ffoniwch yn ôl ar rif rydych yn gwybod sy'n ddilys. Mae gan lawer o sgamwyr y gallu i ffugio rhifau go iawn er mwyn eich twyllo i feddwl eu bod yn ddilys.

Os ydych wedi bod yn Ddioddefwr Twyll Bancio Dros y Ffôn

  • Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40 neu yn  www.actionfraud.police.ukOs ydych yn yr Alban, ffoniwch Heddlu'r Alban ar 101.
  • Rhowch wybod i'ch banc neu'ch darparwr cardiau talu perthnasol ar unwaith. Cewch wybod sut i wneud hynny drwy edrych ar eu gwefannau.

 

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

 

-->