Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
tax-scams

Sgamiau Treth

Mae negeseuon e-bost gwe-rwydo twyllodrus sy'n honni eu bod wedi'u hanfon gan CThEM ac sy'n mynnu taliad neu'n eich hysbysu am ad-daliad, wedi bodoli ers rhai blynyddoedd. Maent yr un mor boblogaidd ymysg sgamwyr, os nad yn fwy poblogaidd.

Yn y DU, y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni treth hunanasesu bob blwyddyn yw 31 Ionawr a'r dyddiadau cau ar gyfer y dyddiadau taliadau ar gyfrifon yw 31 Ionawr a 31 Gorffennaf. 31 Gorffennaf yw'r dyddiad cau ar gyfer adnewyddu Credydau Treth fel arfer hefyd. Mae dyddiadau eraill amrywiol yn gymwys i ffurflenni trethiant a rhyddhad treth.

Gallwch gael negeseuon e-bost twyllodrus unrhyw adeg o'r flwyddyn, ond yn ystod y cyfnodau cyn y dyddiadau hyn y maent fwyaf cyffredin gan fod llawer o bobl yn meddwl am eu materion treth.

Fel arfer – yn ystod y cyfnod adnewyddu credydau treth – rhoddir gwybod i CThEM am filoedd o negeseuon e-bost gwe-rwydo a chaiff cannoedd o wefannau ffug eu cau. Mae'r ffigurau hyn yn codi bob blwyddyn.

Y risgiau                                          

Dechrau arni...
 • Cofiwch na fydd CThEM na sefydliadau eraill y llywodraeth byth yn eich hysbysu am ad-daliad treth neu gosb – nac yn gofyn am fanylion talu personol – dros e-bost, neges destun neu bost rhwydweithio cymdeithasol...
 • Peidiwch â chlicio ar ddolenni nac agor atodiadau oni fyddwch yn hollol siŵr eu bod yn dod o ffynhonnell ddilys.

Gweler hefyd...

 

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam…

Gwefannau Efelychu
Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r wefan swyddogol wrth brynu gwasanaethau swyddogol, neu gall gostio'n ddrud i chi.

 
 • Os ydych yn drethdalwr neu os oes gennych fusnes arall â CThEM, efallai y byddwch yn cael e-bost gwe-rwydo sy'n gofyn am wybodaeth gyfrinachol a fyddai'n rhoi mynediad i droseddwyr i'ch cyfrifon banc neu gerdyn talu
 • Neu, efallai y bydd yr e-bost yn cynnwys atodiad sy'n esgus bod yn ddogfen ddilys, ond sydd mewn gwirionedd yn cyflwyno feirws y gellir ei ddefnyddio i'ch twyllo, dwyn eich hunaniaeth, ysbïo arnoch neu'n eich dal yn wystl ariannol.

Risg arall yw y gallech gael eich twyllo i ddefnyddio gwasanaeth answyddogol yn lle gwefan CThEM, o'r math sydd fel arfer yn codi ffioedd uwch ac afresymol yn aml am wasanaethau a ddarperir am ddim neu am gost is gan y llywodraeth. Fel arfer, gelwir y rhain yn wefannau efelychu.

Diogelu eich hun

 • Cofiwch na fydd CThEM na sefydliadau eraill y llywodraeth byth yn eich hysbysu am ad-daliad treth neu gosb – nac yn gofyn am fanylion talu personol – dros e-bost, neges destun neu bost rhwydweithio cymdeithasol.
 • Byddwch yn wyliadwrus o negeseuon e-bost:
  • Sy'n cynnwys cyfeiriad e-bost sy'n wahanol i gyfeiriad gwefan CThEM neu sefydliad arall dibynadwy.
  • A anfonir o gyfeiriad hollol wahanol neu o gyfeiriad gwebost am ddim.
  • Nad ydynt yn defnyddio eich enw go iawn, ond yn defnyddio cyfarchiad amhenodol fel "Annwyl gwsmer", "Annwyl Drethdalwr" neu ddim cyfarchiad o gwbl.
  • Sy'n ymgorffori ymdeimlad o frys; er enghraifft, y bygythiad y gellir cau eich cyfrif neu y gallwch golli dyddiad cau ar gyfer taliad neu hawliad am ad-daliad os na fyddwch yn gweithredu ar unwaith.
  • Sy'n gofyn am wybodaeth bersonol fel enw defnyddiwr, cyfrinair neu fanylion banc.
 • Byddwch yn wyliadwrus o negeseuon e-bost sy'n cynnwys atodiadau. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â chlicio ar yr atodiad a dilëwch yr e-bost, peidiwch ag ymateb a pheidiwch â'i anfon ymlaen oni bai bod hynny er mwyn rhoi gwybod i'r sefydliad dilys.
 • Byddwch yn wyliadwrus o wefannau efelychu, a all godi ffi uchel am wasanaeth a allai fod am ddim, neu am gost is, o safle swyddogol y llywodraeth. Bydd y safleoedd hyn yn costio arian diangen i chi ac efallai na fyddant yn darparu unrhyw wasanaeth o gwbl, er gwaethaf y ffaith eu bod yn ymddangos mewn safle amlwg ar Google a pheiriannau chwilio eraill.

Beth i'w wneud os byddwch yn cael negeseuon e-bost amheus sy'n honni eu bod gan CThEM

Anfonwch nhw ymlaen i phishing@hmrc.gsi.gov.uk neu darllenwch ganllawiau CThEM ar adnabod sgamiau

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll

Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll, ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk

 

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

-->