Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
subscription-traps

Trapiau Tanysgrifio

Mae trapiau tanysgrifio yn digwydd pan fyddwch yn cofrestru ar-lein neu ar y ffôn i gael treialon rhad neu am ddim o gynhyrchion, dim ond i ganfod eich bod wedi cael eich twyllo i wneud taliadau rheolaidd costus heb yn wybod i chi. Fel arfer, mae'r cynhyrchion hyn yn dabledi colli pwysau, bwydydd iachus, cynhyrchion fferyllol a chynhyrchion gwrth-heneiddio ond, yn fwyfwy cyffredin, mae cynhyrchion parhaol sy'n ddeniadol i ddefnyddwyr fel y ffôn symudol diweddaraf yn cael eu cynnwys.

Dechrau arni...
 • Cofiwch y gall 'treial am ddim' neu gynigion cyflwyno rhad eich cynnwys mewn taliadau mawr parhaus heb i chi sylweddoli.
 • Darllenwch y print mân bob amser.

Gweler hefyd...

 

Siopa
Darllenwch yr awgrymiadau gwych hyn ar gyfer eich basged siopa!

Prynu Meddyginiaethau Ar-lein
Mae'n hanfodol cadarnhau bod fferyllfeydd ar-lein yn ddilys ac yn gofrestredig.

Mae'r sawl sy'n gosod trapiau tanysgrifio yn camddefnyddio 'awdurdod talu parhaus', fel arfer drwy ofyn am eich manylion cerdyn talu fel prawf adnabod a phrawf o'ch oedran, ac yna'n cadw'r manylion hynny er mwyn tynnu taliadau misol o'ch cyfrif. Fel arfer, caiff manylion yr ymrwymiad parhaus hwn eu claddu yn y telerau ac amodau a bydd llawer o bobl yn eu colli, am eu bod mor awyddus i fanteisio ar y 'cynnig gwych' sy'n cael ei hysbysebu.

Y risgiau

 • Manteisio ar gynnig rhad neu am ddim, dim ond i sylweddoli ei fod yn costio cannoedd neu filoedd o bunnoedd i chi yn y pen draw.
 • Methu â chanslo cytundeb nac atal taliadau rhag cael eu cymryd o'ch cyfrif.

Osgoi trapiau tanysgrifo

 • Darllenwch y print mân (y telerau ac amodau) yn ofalus cyn gwneud unrhyw gytundeb na phrynu unrhyw beth, ni waeth pa mor hir y gall hyn ei gymryd.
 • Gwnewch yn siŵr nad oes tic yn y blwch telerau ac amodau ymlaen llaw.
 • Os byddwch yn prynu rhywbeth fel hyn sy'n rhoi amser cyfyngedig i chi ganslo'r cytundeb, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ganslo cyn i'r amser ddod i ben os ydych am wneud hynny.
 • Peidiwch byth â rhoi manylion banc i gwmnïau heb wneud gwaith ymchwil ymlaen llaw.
 • Cadwch gopi o unrhyw hysbyseb y byddwch yn ymateb iddi (drwy ei hargraffu neu gymryd sgrinlun), a chadwch nodyn o'r we-dudalen.
 • Cofiwch y bydd gennych well siawns o ganslo cytundebau neu gael ad-daliad os yw'r cwmni wedi'i leoli yn y DU. Yn aml, mae hyd yn oed y rhai gyda chyfeiriadau o'r DU yn gwmnïau darparu gwasanaethau sydd wedi'u contractio i anfon y nwyddau. Yn aml, nid oes gan y cwmnïau eu hunain unrhyw bresenoldeb ffisegol yn y DU.
 • Gwiriwch eich cyfriflenni cerdyn banc/talu yn rheolaidd am daliadau annisgwyl.
   

Os ydych wedi cael eich dal mewn trap tanysgrifio

 • Gwnewch bob ymdrech i gysylltu â'r cwmni dan sylw er mwyn canslo'r cytundeb.
 • Cysylltwch â'ch banc i ganslo taliadau yn y dyfodol.
 • Penderfynwch gyda'ch banc a oes angen cerdyn newydd.
 • Gofynnwch am ad-daliad gan y cyflenwr os nad oedd yr hysbyseb yn egluro'r taliadau, ond cofiwch y gallai eich hawliad gael ei wrthod os na fydd gennych gopi. Os yw'r wefan wedi newid yn y cyfamser, ceisiwch gael mynediad i cache eich porwr rhyngrwyd neu'r archif rhyngrwyd.
 • Cyfeiriwch gŵyn am y banc at y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol os bydd y banc yn gwrthod atal y taliadau neu ad-dalu taliadau sydd wedi'u gwneud, ac ystyriwch gyfeirio'r mater at yr Ombwdsmon Ariannol
 • Cysylltwch â'ch gwasanaeth Safonau Masnach lleol.
 • Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll, ar 0300 123 20 40  neu yn www.actionfraud.police.uk Os ydych yn yr Alban, ffoniwch Heddlu'r Alban ar 101.

 

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

Mae'r dudalen hon wedi'i llunio gyda chymorth caredig Tîm e-Droseddau y Gwasanaeth Safonau Masnach Cenedlaethol

 

 

-->