Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
social-media-phishing

Gwe-rwydo Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n hysbys bod negeseuon e-bost, negeseuon testun a galwadau ffôn yn ddulliau a ddefnyddir yn gyffredin gan droseddwyr o gysylltu â phobl gyda'r nod o gyflawni twyll ariannol neu dwyll hunaniaeth ... neu'r ddau. Fodd bynnag, mae'r cyfryngau cymdeithasol hefyd yn ddull poblogaidd a ddefnyddir gan droseddwyr i dwyllo eu dioddefwyr, gan eu bod yn gwneud eu gwaith yn syml iawn. Gyda mwy na 1.3 biliwn o bobl yn mewngofnodi i'w cyfrifon cyfryngau cymdeithasol bob mis, a'r ymddiriedaeth sydd gan sawl un yn y gymuned ehangach o ddefnyddwyr, mae gwe-rwydo ar y cyfryngau cymdeithasol yn ffynhonnell gyfoethog o incwm i dwyllwyr.

Dechrau arni...
 • Peidiwch â chlicio ar ddolenni mewn postiadau cyfryngau cymdeithasol, trydariadau neu negeseuon uniongyrchol ffug os bydd unrhyw beth yn ymddangos allan o'r cyffredin, neu'n rhy dda i fod yn wir

Gweler hefyd...

 

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Twyll Bancio Dros y Ffôn
Efallai na fydd popeth fel y mae'n ymddangos mewn galwad gan eich banc neu'r heddlu.

Gwe-rwydo SMS (smishing)
Pan gewch eich twyllo drwy gysylltiad ar neges destun.

Teilwra Cymdeithasol
Peidiwch â chael eich twyllo gan ddieithriaid.

 

Y risgiau

Rydych yn clicio ar ddolen mewn trydariad, neu bost ar eich cyfryngau cymdeithasol neu safle sy'n dangos fideo – neu mewn neges uniongyrchol – sydd naill ai'n hysbysebu rhodd neu gynnig arbennig ... neu, yn eironig, yn eich rhybuddio i gymryd camau er mwyn osgoi rhyw fath o golled ariannol. Gallai hyn ymddangos ei fod gan unrhyw un – yn cynnwys cyswllt yr ymddiriedir ynddo os yw ei gyfrif cyfryngau cymdeithasol wedi cael ei beryglu neu ei ffugio.

 • Mae'r ddolen yn mynd â chi i wefan sy'n gofyn am fanylion cyfrinachol neu sy'n achosi i'ch cyfrifiadur neu eich dyfais symudol gael ei heintio gan faleiswedd.
 • Neu, efallai y bydd y post, y trydariad neu'r neges yn dweud wrthych am wneud galwad ffôn i rif penodol. Gall hyn naill ai olygu y gwneir cais am fanylion cyfrinachol, neu byddant i rif cyfradd premiwm sy'n arwain at ychwanegu costau afresymol i'ch bil ffôn.
 • Mae'r troseddwr yn creu cyfrif gwasanaeth cwsmeriaid Twitter argyhoeddiadol ond ffug gydag enw sy'n debyg i un y banc go iawn. Bydd yn aros i chi drydar i enw go iawn y banc yn gofyn am help, yna'n herwgipio'r sgwrs drwy ymateb gyda dolen gymorth ffug a anfonwyd o'r dudalen gymorth ffug. Bydd hyn yn eich arwain i dudalen mewngofnodi argyhoeddiadol ond ffug wedi'i chynllunio i gaffael eich manylion cyfrinachol.

Fel negeseuon e-bost, negeseuon testun a galwadau ffôn twyllodrus, mae gwe-rwydo ar y cyfryngau cymdeithasol yn chwarae ar eich emosiynau a'ch anghenion dynol sylfaenol, fel ymddiriedaeth, diogelwch, ofn colli arian, cael rhywbeth am ddim, awydd i ddod o hyd i fargen neu ddyhead i ddod o hyd i gariad neu boblogrwydd/statws. Maent hefyd fel arfer yn nodi neu'n awgrymu bod angen i chi roi sylw brys i fater neu fanteisio ar gynnig.

Sut i osgoi bod yn ddioddefwr gwe-rwydo ar y cyfryngau cymdeithasol

 • Peidiwch â chlicio ar ddolenni mewn postiadau, trydariadau na negeseuon testun oni fyddwch yn hollol siŵr eu bod yn ddilys ac yn llawn bwriadau da.
 • Cymerwch amser i ystyried eich gweithredoedd cyn ymateb i gysylltiadau ar y cyfryngau cymdeithasol.
 • Gofynnwch i chi'ch hun a fyddai rhywun dilys yn cysylltu â chi drwy'r dull hwn gyda'r wybodaeth hon.
 • Adnabod bygythiadau o faterion ariannol neu gynigion sy'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, am beth ydynt mewn gwirionedd.
 • Os nad ydych yn siŵr, ffoniwch rif cywir y sefydliad neu'r unigolyn yr honnir y mae'r testun wedi'i anfon ganddo, er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn ddilys.
 • Hyd yn oed os yw'n ymddangos bod y post neu'r trydariad yn dod gan rywun rydych yn ymddiried ynddo, gallai rhywun fod wedi hacio neu ffugio ei gyfrif.
 • Os bydd y cysylltiad drwy Twitter, nodwch fod cyfrifon busnesau dilys fel arfer yn cynnwys tic glas 'dilyswyd' er mwyn nodi bod y cyfrif yn ddilys. Hefyd, ni fyddant byth yn gofyn am fanylion mewngofnodi.
 • Hefyd, nodwch nifer y dilynwyr ar y cyfrif. Mae sefydliadau go iawn – yn cynnwys eu henwau cymorth cwsmeriaid – yn debygol o fod â mwy o lawer o ddilynwyr.

Os ydych wedi dioddef gwe-rwydo ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhowch wybod i'r rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol drwy'r dull adrodd ar y safle neu'r ap

Os ydych wedi colli arian o ganlyniad i we-rwydo ar y cyfryngau cymdeithasol, neu drwy unrhyw weithgarwch twyllodrus arall

Rhowch wybod amdano i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40  neu drwy www.actionfraud.police.uk

 

 

 

-->