Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
searching-the-internet

Chwilio ar y rhyngrwyd

Mae'n haws nag erioed i brynu neu werthu cerbyd ... diolch i'r rhyngrwyd. Mae'r gallu i lanlwytho a gweld ffotograffau a disgrifiadau o gerbydau, a chysylltu â phrynwyr a gwerthwyr – drwy un clic yn unig – wedi trawsnewid y busnes, a phrofiad pobl o brynu a gwerthu. Fodd bynnag, mae'r rhyngrwyd hefyd wedi ei gwneud yn haws i brynwyr a gwerthwyr anonest dwyllo nifer fawr o bobl, felly mae nifer o bethau y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt cyn mynd ar-lein i brynu neu werthu cerbyd.

Dechrau arni...
 • Defnyddiwch y gosodiadau hidlo ar eich peiriant chwilio.

Gweler hefyd...

 

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

Atal Achosion o Ddwyn Hunaniaeth
Mae eich hunaniaeth yn werthfawr. Gallwch ddiogelu hynny gyda rhai rhagofalon syml.

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Waliau Tân
Beth yw Wal Dân , a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

Codau QR
Mae codau QR yn ffordd newydd o gyfathrebu'n gyflym.

 

Y risgiau

 • Amlygiad i ddeunydd a all fod yn anweddus neu'n anghyfreithlon.
 • Darparwyr peiriannau chwilio yn gallu gweld eich gweithgarwch chwilio.

Chwilio'n Ddiogel

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i ddefnyddio hidlwyr chwilio. Mae'r rhain ar gael drwy'r opsiynau 'Advanced Search', 'Settings' neu ddolenni tebyg ar beiriannau chwilio. Bydd rhai hidlwyr peiriannau chwilio yn cofio gosodiadau o un sesiwn chwilio i'r llall, os byddwch yn mewngofnodi bob tro y byddwch yn chwilio. Os na fyddwch yn mewngofnodi, gallwch gymryd yn ganiataol nad yw'r hidlydd wedi'i actifadu. Gallwch bob amser glicio ar osodiadau'r hidlydd i weld y statws.
 • Mae rhai peiriannau chwilio hefyd yn defnyddio tudalennau rhybuddio er mwyn eich rhybuddio eich bod ar fin cael canlyniadau a all gynnwys deunydd a allai fod yn niweidiol neu ddolen i ddeunydd o'r fath. Ni fydd y rhain yn atal mynediad at safleoedd, ond byddant yn eich galluogi i wneud penderfyniad hyddysg ynghylch p'un a ydych am ymweld â nhw.
 • Mae gosod meddalwedd hidlo ar eich cyfrifiadur yn ffordd arall o helpu i'ch diogelu rhag gwefannau anweddus neu anghyfreithlon.
 • Mae peiriannau chwilio fel arfer yn cynnig dewis i chi rhwng chwiliad yn y DU yn unig neu chwiliad byd-eang. Rydych yn llai tebygol o gael canlyniadau sy'n cynnwys cynnwys anghyfreithlon drwy ddewis chwilio yn y DU yn unig, gan fod safleoedd sydd wedi'u lleoli yn y DU yn ddarostyngedig i gyfraith y DU ac felly yn haws i'w plismona.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio termau chwilio cywir (geiriau ac ymadroddion) er mwyn cael y canlyniadau mwyaf cywir, ac osgoi rhai diangen.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn sillafu'n gywir: gall y camgymeriad lleiaf arwain at ganlyniadau diangen.
 • Cofiwch nad yw'r holl wybodaeth mewn gwefannau a gynigir mewn chwiliadau yn ddibynadwy.
 • Cofiwch fod rhai canlyniadau chwilio yn rhestriadau y bydd cwmnïau yn talu amdanynt er mwyn hyrwyddo eu cynhyrchion neu eu gwasanaethau, felly gall y canlyniad ddangos tuedd tuag atynt. Gellir adnabod y rhain drwy eiriau fel 'Ad' neu 'Sponsored Results' ac fel arfer maent yn ymddangos ar frig y dudalen ac mewn colofn ar ochr dde'r dudalen.

Beth i'w wneud os byddwch yn dod ar draws deunydd anghyfreithlon

 • Wrth chwilio, os byddwch yn dod ar draws cynnwys rydych yn ystyried ei fod yn anghyfreithlon fel delweddau o gam-drin plant neu ddeunydd i oedolion sy'n amweddus yn droseddol, dylech roi gwybod i'r Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd.
 • Os byddwch yn dod ar draws cynnwys rydych yn ystyried ei fod yn anghyfreithlon fel cynnwys hiliol neu derfysgol, dylech roi gwybod i'r heddlu amdano.

 

-->