Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
revenge-porn

Porn Dial

Pornograffi dial yw'r arfer o uwchlwytho delweddau rhywiol ar-lein – ffotograffau a fideos yn benodol – o gyn-bartneriaid (neu bartneriaid presennol hyd yn oed) heb eu caniatâd. Fel arfer, caiff y delweddau eu cymryd yn ystod perthynas agos. Weithiau bydd manylion personol yn cyd-fynd â'r delweddau, fel cyfeiriad a rhif ffôn y dioddefwr.

Dechrau arni...
 • Peidiwch â theimlo gormod o gywilydd nac embarás i roi gwybod am bornograffi dial
 • Cofiwch, gall hyd yn oed y berthynas agosaf fynd o chwith weithiau ac y gallai delweddau personol gael eu rhannu yn erbyn eich ewyllys rywbryd yn y dyfodol.

Gweler hefyd...

 

Blacmel Gwe-gamera
Peidiwch byth â chael eich hun mewn sefyllfaoedd peryglus o flaen eich gwe-gamera ... gallai gostio'n ddrud i chi.

Caru yn Ddiogel Ar-lein
Os ydych yn chwilio am gariad ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod yn bod yn ddiogel.

Fel y mae'r enw'n ei awgrymu, mae'r sawl sy'n postio pornograffi dial yn gwneud hynny er mwyn dial am gael ei wrthod neu'r hyn y mae'n ei ystyried yn fath arall o anghyfiawnder. Er nad oes rheol bendant, mae'r mwyafrif o'r troseddwyr yn ddynion a'r rhan fwyaf o'r dioddefwyr yn ferched ifanc.

Weithiau, caiff ei ddefnyddio ar gyfer blacmêl, gyda'r bygythiad y caiff delweddau eu rhannu – neu os ydyn nhw eisoes ar-lein, eu gadael yno – hyd nes y caiff swm o arian ei dalu neu hyd nes bydd y dioddefwr yn cytuno i ailddechrau'r berthynas.

Mae tri phrif fforwm yn cael eu defnyddio i rannu delweddau rhywiol o'r fath:

 • Safleoedd cyfryngau cymdeithasol. Mae Twitter a Facebook wedi atgyfnerthu eu polisïau ynghylch pornograffi dial a'r sawl sy'n ei rannu yn ddiweddar.
 • Gwefannau a fforymau pornograffi dial.
 • Negeseuon uniongyrchol i'r dioddefwr a thrydydd partïon a anfonir drwy e-bost neu neges destun

Ym mis Chwefror 2015, daeth pornograffi dial yn drosedd o dan y Bil Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd.

Y risgiau

 • Cyn-bartner i chi (neu rywun arall) yn postio neu'n rhannu delweddau rhywiol/personol ohonoch, sy'n peri gofid mawr ar y gwaethaf neu gywilydd ar y gorau.
 • Dioddef blacmel ariannol neu emosiynol.
 • Os mai chi sy'n cyflawni gweithred pornograffi dial, bydd posibilrwydd gwirioneddol iawn o'r canlynol:
 • Y cewch eich euogfarnu o drosedd, gyda dedfryd bosibl o hyd at ddwy flynedd yn y carchar.
 • Achosi gofid mawr i'ch dioddefwr, gyda chanlyniadau trychinebus posibl iddyn nhw a'u teulu.

Cofiwch, ni waeth pa mor agos ydych chi i rywun, gall pethau newid a gallai ffotograffau neu fideos a gaiff eu cymryd yn ystod perthynas gael eu rhannu ag eraill.

Os ydych wedi dioddef pornograffi dial

 • Peidiwch ag ymateb i fygythiadau blacmêl.
 • Rhowch wybod i'r heddlu am hyn.
 • Os bydd yn ymddangos ar wefan neu ar safle cyfryngau cymdeithasol, rhowch wybod i'r safle am y delweddau, gofynnwch iddynt gael eu dileu, ac i'r troseddwr gael ei flocio.
 • I gael cymorth a chyngor, cysylltwch â'r Llinell Gymorth Pornograffi Dial yn www.swgfl.org.uk/products-services/esafety/revenge-porn-helpline neu drwy ffonio 0845 6000 459. Caiff y llinell gymorth ei gweithredu gan y South West Grid for Learning.
 • Peidiwch â theimlo gormod o gywilydd nac embarás i roi gwybod am bornograffi dial, oherwydd gallwch fod yn helpu eich hun yn ogystal â dioddefwyr gwirioneddol neu bosibl eraill.

BBC Crimewatch - Sextortion Report o Get Safe Online ar Vimeo.

 

 

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

 

-->