Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
payday-loans

Benthyciadau Diwrnod Cyflog

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn eich galluogi i fenthyca symiau cymharol fach o arian am gyfnod byr – o ychydig ddiwrnodau i hyd at fis, nes i chi gael eich talu y mis canlynol. Mae benthyciadau diwrnod cyflog ar gael o safleoedd rhyngrwyd a siopau stryd fawr, ac maent yn hawdd i'w cael ond mae'r cyfraddau llog yn uwch nag ar gyfer mathau eraill o fenthyciad – weithiau dros 2,000% APR (cyfradd ganrannol flynyddol). Mae hyn yn golygu y dylech feddwl yn ofalus cyn ymrwymo i fenthyciad diwrnod cyflog a ph'un a allwch fforddio i'w ad-dalu ar neu cyn y dyddiad dyledus..

Dechrau arni...
 • Os ydych yn ystyried cael benthyciad diwrnod cyflog, byddwch yn hollol glir ynghylch y cytundeb rydych yn ymrwymo iddo, a'ch rhwymedigatehau ad-dalu.
 • Dylech bod amser ddiogelu eich hunaniaeth a dilyn y rheolau diogelwch ar-lein sylfaenol er mwyn osgoi cael eich targedu gan sgam benthyciad diwrnod cyflog.

Gweler hefyd...

 

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

Atal Achosion o Ddwyn Hunaniaeth
Mae eich hunaniaeth yn werthfawr. Gallwch ddiogelu hynny gyda rhai rhagofalon syml.

Waliau Tân
Beth yw Wal Dân , a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Y dull ad-dalu mwyaf cyffredin yw drwy eich cerdyn debyd, lle rydych yn cytuno i adael i'r benthyciwr gymryd yr arian o'ch cyfrif banc, a elwir yn awdurdod talu parhaus (CPA). Os nad oes digon o arian yn eich cyfrif i ad-dalu'r benthyciad ar y diwrnod y cytunwyd arno, gall y benthyciwr ofyn i'ch banc am yr holl arian neu rywfaint ohono, a bydd hefyd yn ychwanegu costau am daliadau hwyr.

Mae twyll benthyciadau diwrnod cyflog yn dod yn fwyfwy cyffredin, a gynorthwyir mewn rhai achosion gan archwiliadau diogelwch sy'n ymddangos yn annigonnol gan fenthycwyr penodol. Oni allwch brofi nad chi sydd wedi trefnu'r benthyciad, efallai y cewch eich ymlid yn ddi-baid am y ddyled ynghyd â llog a thaliadau eraill o bosibl.

Y risgiau

Cael benthyciad diwrnod cyflog i'ch cynnal dros dro, dim ond i sylweddoli na allwch ad-dalu'r swm yn llawn ar y dyddiad dyledus.

 • Cael benthyciad diwrnod cyflog i'ch cynnal dros dro, dim ond i sylweddoli na allwch ad-dalu'r swm yn llawn ar y dyddiad dyledus.
 • Cael eich denu gan pa mor gyflym a hawdd y gellir cael benthyciad heb ystyried y costau na'r risgiau, am fod angen yr arian arnoch ar frys.
 • Gorfod talu cyfraddau llog uwch a ffioedd trefnu er mwyn ymestyn benthyciad diwrnod cyflog.
 • Cael eich ymlid yn fygythiol am ad-daliadau gan rai benthycwyr.
 • Peidio â bod yn glir ynghylch yr APR na'r swm llog ariannol gwirioneddol sy'n gysylltiedig â'r benthyciad.
 • Wynebu anawsterau ariannol a gofid cynyddol.
 • Os nad oedd gennych unrhyw gwynion, efallai eich bod wedi cael eich trin yn deg gan rai benthycwyr.
 • Rhywun yn trefnu benthyciad diwrnod cyflog yn dwyllodrus yn eich enw, a'i dalu i mewn i gyfrif banc y twyllwr.
 • CPA yn cael ei drefnu yn dwyllodrus yn erbyn eich cerdyn debyd.

Cyngor ar Fenthyciadau Diwrnod Cyflog

 • Meddyliwch yn ofalus cyn trefnu benthyciad diwrnod cyflog ac ystyriwch ffyrdd eraill o ddatrys eich problemau ariannol tymor byr neu dymor hwy fel benthyciad undeb credyd, gorddrafft neu'r Gronfa Gymdeithasol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn llwyr ymwybodol o delerau'r benthyciad yn cynnwys cyfradd llog, cyfnod ad-dalu a chosbau am daliadau hwyr neu fethu â thalu.
 • Chwiliwch am y fargen orau a chymharwch y costau a'r amodau.
 • Byddwch yn ymwybodol o'ch hawliau a ble i fynd am help os bydd gennych broblem.
 • Pwyllwch rhag ymestyn benthyciad diwrnod cyflog oherwydd bydd yn costio hyd yn oed mwy o arian i chi.
 • Ystyriwch gyfarwyddo'r banc neu ddarparwr eich cerdyn i atal y taliad rhag cael ei gymryd cyn y dyddiad dyledus, os na allwch fforddio ad-dalu'r benthyciad.
 • Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gael cyngor diduedd ar gredyd a debyd.
 • Cysylltwch â'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth neu asiantaeth cyngor dielw arall ar ddyledion os ydych yn cael trafferth gwneud ad-daliadau a bod angen help arnoch.
 • Dylech bob amser ddiogelu eich hunaniaeth ar-lein ac all-lein er mwyn gwneud yn siŵr na fydd twyllwyr yn ei dwyn er mwyn trefnu benthyciadau diwrnod cyflog a thrafodion eraill yn eich enw.

Os ydych wedi Wynebu Sgam Benthyciad Diwrnod Cyflog

 • Darllenwch eich trafodion banc yn ofalus ac yn rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael gwybod cyn gynted â phosibl os bydd arian wedi cael ei gymryd o'ch cyfrif i ad-dalu benthyciad na wnaethoch ei drefnu eich hun. Os byddwch yn gweld trafodion amheus, rhowch wybod i'ch banc ar unwaith, a'r cwmni benthyca dan sylw.
 • Dylech ystyried cynnal chwiliad adroddiad credyd i weld a oes unrhyw geisiadau eraill wedi'u gwneud gan ddefnyddio eich manylion.
 • Os bydd benthyciwr yn eich ymlid am ddyled nad yw'n ddyledus gennych, ysgrifennwch at y benthyciwr a, lle y bo'n briodol, yr asiantaeth casglu dyledion, gan egluro pam mae'r taliad yn cael ei wrthod. Os na chewch ymateb boddhaol, cwynwch wrth y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol sy'n cynnig gwasanaeth datrys anghydfodau annibynnol yn rhad ac am ddim.
 • Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll: Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk

A chofiwch am yr awgrymiadau diogelwch sylfaenol hyn bob amser ...

 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf. Peidiwch byth â datgelu eich cyfrineiriau i gael mynediad i wefan neu i wneud taliadau ar-lein i neb.
 • Os byddwch yn meddwl bod unrhyw un o'ch cyfrifon talu ar-lein wedi cael eu peryglu, gweithredwch ar unwaith. Darllenwch dudalennau cymorth ar-lein gwefannau.
 • Pwyllwch cyn clicio ar ddolenni mewn negeseuon e-bost digymell. Er enghraifft, mae'n well rhoi cyfeiriad gwefan eich banc yn uniongyrchol yn eich porwr, neu ddefnyddio nod tudalen a grëwyd gennych gan ddefnyddio'r cyfeiriad cywir.
 • Os byddwch yn talu â cherdyn talu, cofiwch fod cerdyn credyd yn eich amddiffyn yn well na dulliau eraill mewn perthynas â thwyll, gwarantau ac achosion o fethu â dosbarthu.
 • Wrth dalu naill ai drwy wasanaeth talu ar-lein neu gan ddefnyddio cerdyn talu, gwnewch yn siŵr fod y ddolen yn ddiogel, mewn tair ffordd:
 • Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun ... mae'n debyg y bydd hyn yn arwydd o safle twyllodrus.
 • Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.
 • Os ydych yn defnyddio fersiwn ddiweddaraf eich porwr, bydd y bar cyfeiriad neu enw perchennog y safle yn troi'n wyrdd.
 • Dylech bob amser allgofnodi o safleoedd rydych wedi mewngofnodi iddynt neu roi manylion cofrestru arnynt. Nid yw cau eich porwr yn ddigon i sicrhau preifatrwydd.
 • Cadwch dderbynebau. 
 • Darllenwch ddatganiadau cardiau credyd a banc yn ofalus ar ôl siopa er mwyn gwneud yn siŵr bod y swm cywir wedi cael ei ddebydu, a hefyd nad oes unrhyw dwyll wedi digwydd o ganlyniad i'r trafodyn.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.

 

-->