Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
online-radicalisation

Radicaleiddio Ar-lein

Gall grwpiau neu unigolion eithafol fynd ati i radicaleiddio mewn sawl ffordd: wyneb yn wyneb gan gyfoedion, mewn grwpiau wedi'u trefnu yn y gymuned ac, yn gynyddol, ar-lein. Eu targedau yw unigolion neu grwpiau o bobl y gellir eu harwain yn hawdd tuag at ideolegau terfysgol oherwydd eu profiadau, eu cyflwr meddwl neu weithiau eu magwraeth.

Dechrau arni...
  • Cadwch olwg am ymdrechion i'ch radicaleiddio chi neu bobl rydych chi'n eu hadnabod, ac ystyriwch y canlyniadau.
  • Rhowch wybod am achosion gwirioneddol o radicaleiddio neu ymdrechion i radicaleiddio ar unwaith.

Gweler hefyd...

 

Rhwydweithio Cymdeithasol
Gwnewch yn siŵr ei fod yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Fodd bynnag, mae eithafwyr yn ceisio dylanwadu ar bobl sy'n agored i niwed, ac mae'r rhyngrwyd yn chwarae rhyw fath o rôl yn ddi-ffael ... gan ei fod yn cael ei ddefnydido i ennyn diddordeb cychwynnol, ac er mwyn ategu mathau eraill o gyfathrebu. Fel yn achos popeth y caiff ei ddefnyddio ar ei gyfer, mae'r rhyngrwyd yn golygu y gellir cyrraedd niferoedd llawer mwy o bobl, mewn ardal ddaearyddol ehangach a gyda llai o ymdrech gan y troseddwyr.

Mae grym y cyfryngau cymdeithasol yn amlwg, a dyna'r prif ddull o feithrin perthynas amhriodol ar-lein – boed hynny ar Facebook, Twitter neu'r llu o safleodd ac apiau eraill. Ymysg y dulliau ar-lein eraill mae ystafelloedd sgwrsio, fforymau, negeseuon uniongyrchol a negeseuon testun. Mae eithafwyr yn defnyddio'r dulliau hyn hefyd ar gyfer cyfathrebu o ddydd i ddydd, ynghyd â'r we dywyll.

Defnyddir y cyfryngau cymdeithasol hefyd ar gyfer gwneud gwaith ymchwil gan eithafwyr, sy'n golygu ei bod yn hawdd iddynt nodi pwy all fod yn agored i niwed o'r hyn maent yn ei ddatgelu yn eu proffiliau, postiau/trydariadau, lluniau a rhestrau o ffrindiau.

Y risgiau

Bod yn agored i eithafwyr sy'n meithrin perthynas amhriodol â chi ar-lein ac yn eich cyflyru drwy safleoedd cyfryngau cymdeithasol, ystafelloedd sgwrsio, negeseuon testun a negeseuon uniongyrchol.

Sut i amddiffyn eich hun rhag cael eich radicaleiddio ar-lein

  • Os bydd rhywun yn cysylltu â chi neu'n meithrin perthynas amhriodol â chi ar-lein, meddyliwch yn galed am ganlyniadau radicaleiddio i chi eich hun, i'ch teulu a'ch ffrindiau, a'ch gwerthoedd sylfaenol.
  • Cadwch lygad ar aelodau o'r teulu, ffrindiau ac eraill a all fod yn agored i gael eu radicaleidido yn eich barn chi. A yw eu patrymau ymddygiad wedi newid? A ydynt wedi mynd yn dawedog neu'n fewnblyg am ddim rheswm amlwg? A yw eu strwythur credoau wedi newid? A ydynt yn gwneud cynlluniau teithio anarferol? A oes ffrindiau a chydnabod ar y cyd hefyd yn bryderus?

Rhoi gwybod am ddeunydd ar-lein sy'n hyrwyddo twristiaeth neu eithafiaeth

Gallwch roi gwybod am yr hyn rydych chi'n meddwl sy'n ddeunydd o'r fath ar wefan y llywodraeth yma.

Os byddwch yn rhoi gwybod am ddigwyddiad terfysgaeth neu eithafol sy'n digwydd ar y pryd – neu os oes bygythiad i fywyd rhywun – ffoniwch 999 ar unwaith. Gallwch hefyd roi gwybod am weithgarwch amheus drwy gysylltu â'r heddlu yn gyfrinachol ar 0800 789 321 yn ddi-oed, neu yn gov.uk/ACT

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chyngor yn:

 

-->