Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
online-payments

Taliadau Ar-lein

Mae defnyddio'r rhyngrwyd i wneud taliadau i gwmnïau cyfleustodau, ffôn, cardiau credyd, yswiriant a chwmnïau eraill yn arbed llawer o amser ac ymdrech. Mae hefyd yn ffordd syml a chyfleus o gyfrannu at elusen naill ai'n uniongyrchol neu drwy noddi cyfranogwyr mewn gweithgareddau codi arian. Fodd bynnag, mae risgiau yn gysylltiedig â thaliadau ar-lein ac mae angen i chi gymryd gofal wrth eu gwneud.

Y Risgiau

Dechrau arni...
  • Gwnewch yn siŵr eich bod ar wefan ddilys.
  • Gwnewch yn siŵr fod y wefan yn ddiogel cyn rhoi eich manylion talu

Gweler hefyd...

 

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Waliau Tân
Beth yw wal dân, a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Siopa
Darllenwch yr awgrymiadau gwych hyn ar gyfer eich basged siopa!

Bancio
Cyngor syml ar sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Trosglwyddo Arian
Trosglwyddo arian yn ddiogel gan ddefnyddio eich ffôn symudol.

 
  • Twyll sy'n deillio o wneud taliadau dros wedudalennau anniogel.
  • Negeseuon e-bost sy'n eich cyfeirio at wefannau ffug sydd wedi'u sefydlu er mwyn casglu manylion eich cardiau talu.

Taliadau Diogel

Fel arfer, mae taliadau ar-lein yn rhan o'ch trefniant gyda darparwr gwasanaeth fel dewis amgen i dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol neu siec. Felly, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y talai yn gyfarwydd i chi, ond rhaid i chi gymryd gofal er mwyn gwneud yn siŵr eich bod ar safle dilys y darparwr.

·         Cofiwch fod talu â cherdyn credyd yn eich amddiffyn yn well na dulliau eraill rhag twyll.

·         Dylech wirio bod holl fanylion eich taliad yn gywir cyn cadarnhau. Cyn rhoi manylion cerdyn talu ar wefan, gwnewch yn siŵr fod y ddolen yn ddiogel, mewn dwy ffordd:

o    Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun ... mae'n debyg y bydd hyn yn arwydd o safle twyllodrus.

o    Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.

·         Mae'r uchod yn dangos bod y cyswllt rhyngoch chi a pherchennog y wefan yn ddiogel, ond nid yw'n dangos bod y safle ei hun yn ddilys. Mae angen i chi wneud hyn yn ofalus drwy chwilio am achosion cynnil o gamsillafu yn y cyfeiriad, geiriau a nodau ychwanegol ac achosion eraill o afreoleidd-dra.

·         Wrth wneud taliad i unigolyn, defnyddiwch safle taliad diogel fel PayPal – peidiwch byth â throsglwyddo'r arian yn uniongyrchol i mewn i'w cyfrif banc.

·         Edrychwch ar bolisi preifatrwydd y wefan.

·         Dylech bob amser allgofnodi o safleoedd rydych wedi mewngofnodi iddynt neu roi manylion cyfrestru arnynt. Nid yw cau eich porwr yn ddigon i sicrhau preifatrwydd.

·         Cadwch dderbynebau – rhai electronig neu fel arall.

·         Darllenwch ddatganiadau cardiau credyd a banc yn ofalus ar ôl gwneud taliad er mwyn gwneud yn siŵr bod y swm cywir wedi cael ei ddebydu, a hefyd nad oes unrhyw dwyll wedi digwydd o ganlyniad i'r trafodyn.

·         Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.

Rhagor o Wybodaeth

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll: Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk. 

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

-->