Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
online-gaming1

Chwarae Gemau Ar-lein

Caiff llawer o gemau cyfrifiadurol eu chwarae ar-lein yn erbyn chwaraewyr eraill dros y rhyngrwyd, p'un a yw hynny ar gonsol, cyfrifiadur, dyfais symudol neu drwy safleoedd rhwydweithio cymdeithasol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn mabwysiadu hunaniaeth ffug wrth chwarae, felly fel arfer fyddwch chi ddim yn gwybod pwy ydyn nhw mewn gwirionedd. Gall fod risgiau ariannol cudd wrth lawrlwytho a chwarae gemau ar y we ac ar apiau.

Dechrau arni...
 • Drwy fod yn wyliadwrus, ynghyd â meddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd wedi'i diweddaru, cewch eich helpu i fwynhau chwarae gemau'n ddiogel.
 • Peidiwch â rhannu gwybodaeth bersonol.
 • Peidiwch â chwarae am ormod o oriau mewn un sesiwn – gallech fynd yn gaeth.

Gweler hefyd...

 

Lawrlwytho a Rhannu Ffeiliau
Mesurau syml sydd eu hangen i'ch diogelu wrth bori a lawrlwytho.

Waliau Tân
Beth ydynt a sut i'w defnyddio.

Hapchwarae Ar-lein
Byddwch yn ddiogel gyda'r awgrymiadau hyn.

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Atal Achosion o Ddwyn Hunaniaeth
Mae eich hunaniaeth yn werthfawr. Gallwch ddiogelu hynny gyda rhai rhagofalon syml.

Rhwydweithio Cymdeithasol
Ffordd wych o gadw mewn cysylltiad. Gwnewch yn siŵr ei bod yn ddiogel.

Gwaredu Cyfrifiaduron yn Ddiogel
Sut i waredu caledwedd cyfrifiaduron yn ddiogel.

 

Er mwyn ychwanegu dimensiwn ychwanegol i'r elfen amlchwaraewr, mae chwaraewyr yn aml yn cyfathrebu drwy sgwrs integredig neu ar lafar gyda microffon neu glustffonau. Mae llawer o gemau – o gemau syml o wyddbwyll a chardiau i gemau saethu ac antur person cyntaf lle mae miloedd o chwaraewyr yn cymryd rhan ar yr un pryd – yn cynnwys y nodweddion hyn. Yn gynyddol, mae gemau ar-lein yn cynnwys gwario arian go iawn er mwyn prynu eiddo yn y gêm.

Y Risgiau

 • Mewn Gemau Chwarae Rôl Ar-lein gyda Llawer o Chwaraewyr (MMORPGs neu MMOs), gall presenoldeb cymuned ar-lein mor fawr o ddieithriaid dienw a'r trafodaethau na chânt eu hidlo na'u cymedroli, arwain at amrywiaeth o risgiau posibl fel:
  • Rhannu gwybodaeth bersonol yn anfwriadol neu'n fyrbwyll, yn cynnwys cyfrinair, cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad cartref neu oedran.
  • Yr holl beryglon sy'n gysylltiedig ag ystafelloedd sgwrsio ar-lein.
 • Lawrlwytho 'cafflwyr' sy'n honni eu bod yn gallu eich helpu ond a all gynnwys firysau/ysbïwedd mewn gwirionedd.
 • Lawrlwytho copïau dynwaredol o gemau, neu eu cael mewn ffordd arall, a all arwain at gosbau yn cynnwys atal cyfrif dros dro, blocio consolau rhag cael mynediad i weinydd y gweithgynhyrchydd neu erlyn.
 • Bod yn wyliadwrus o droseddwyr wrth brynu neu werthu eiddo rhithwir, mewn gemau – er enghraifft cymeriadau lefel uchel – os oes arian go iawn dan sylw.
 • 'Poenydio' (griefing) pan fydd chwaraewyr yn eich targedu yn benodol er mwyn gwneud eich profiad o chwarae gemau yn llai pleserus.
 • Gwaredu consolau gemau, cyfrifiaduron a dyfeisiau symudol heb fod wedi dileu eich gwybodaeth bersonol a manylion eich cyfrif.
 • Lawrlwytho gemau 'am ddim' ar y we ac ar apiau lle mae'n rhaid i chi dalu er mwyn cael mynediad i'r cynnwys cyfan.
 • Chwarae gemau am sawl awr ar y tro gyda'r perygl o fynd yn gaeth.

Chwarae Gemau'n Ddiogel

 • Dim ond pan fydd gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg y dylech chwarae gemau ar-lein.
 • Dim ond fersiynau awdurdodedig o gemau rydych wedi'u prynu o'r ffynonellau cywir ac y mae gennych drwydded ar eu cyfer y dylech eu chwarae.
 • Gwiriwch ddilysrwydd a diogelwch ffeiliau sydd wedi'u lawrlwytho a meddalwedd newydd drwy brynu o ffynonellau dibynadwy.
 • Dewiswch enw defnyddiwr nad yw'n datgelu unrhyw wybodaeth bersonol. Yn yr un modd, os yw eich gêm yn cynnwys y gallu i greu proffil personol, gwnewch yn siŵr nad ydych yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol.
 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf.
 • Peidiwch â datgelu unrhyw wybodaeth bersonol i chwaraewyr eraill.
 • Gwnewch yn siŵr fod y feddalwedd chwarae gemau yn gyfredol. Mae'r rhan fwyaf o gemau amlchwaraewr yn diweddaru eu hunain cyn gadael i chi gysylltu. Byddwch yn wyliadwrus iawn ynghylch lawrlwytho unrhyw raglen anawdurdodedig sy'n ymwneud â'r gêm.
 • Cadwch lygad am sgamiau ac achosion o dwyllo wrth brynu neu werthu 'eiddo' sy'n bodoli mewn gêm gyfrifiadurol, yn y byd go iawn.
 • Darllenwch delerau ac amodau'r gweithgynhyrchydd neu'r cwmni sy'n ei gynnal er mwyn gwneud yn siŵr na fydd unrhyw daliadau cudd uniongyrchol neu yn y dyfodol.
 • Wrth waredu eich dyfais chwarae gemau naill ai drwy ei gwerthu, ei sgrapio, ei rhoi i rywun arall neu ei rhoi'n rhodd, gwnewch yn siŵr fod eich holl wybodaeth bersonol wedi'i dileu. Mae'r dull o wneud hyn yn amrywio o ddyfais i ddyfais. Cofiwch ddileu manylion eich cyfrif, a chreu copi wrth gefn neu drosglwyddo eich gemau i'ch dyfais newydd os yw'n briodol.
 • Pennwch ganllawiau a rheolau sylfaenol i'ch plant wrth chwarae ar-lein.

Rhagor o Wybodaeth

Canllaw i rieni er mwyn cadw plant yn ddiogel wrth chwarae gemau ar-lein: http://www.everybodyplays.co.uk/parents-guide-to-games 

 

Caiff gemau ar-lein gwahanol eu hesbonio mewn canllawiau fideo, yma: https://www.youtube.com/user/FamilyGamerTV

 

Caiff gemau ar-lein gwahanol eu hesbonio mewn canllawiau fideo, yma: https://www.youtube.com/user/FamilyGamerTV

 

 

 

 

 

-->