Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
hate-content

Cynnwys Casineb

Er bod y rhyngrwyd yn ein galluogi i gyfathrebu'n gyflym, yn hawdd a gyda grŵp eang o bobl ar yr un pryd, mae hefyd yn ei gwneud yn haws i safbwyntiau a deunydd atgas gael eu rhannu, a hynny yn gymharol ddienw a heb lawer o reolaeth.

 

Dechrau arni...

 

  • Cofiwch y gallwch gymryd camau i wneud yn siŵr fod cynnwys casineb yn cael ei ddileu os bydd yn peri tramgwydd, ofn neu ofid i chi – hyd yn oed os nad yw'n anghyfreithlon.
  • Rhowch wybod i weinyddydd y wefan briodol, y cwmni gweletya neu'r heddlu am gynnwys casineb.

Gweler hefyd...

 

Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol
Gwnewch yn siŵr ei fod yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Radicaleiddio Ar-lein
Cyngor os byddwch yn gweld deunydd eithafol neu'n adnabod rhywun sy'n cael ei radicaleiddio.

 

Yn y DU, rydym yn mwynhau rhyddid mynegiant, sy'n galluogi pobl i rannu eu safbwyntiau heb gael eu herlyn. Mae rhannu rhai mathau o ddeunydd o'r fath yn anghyfreithlon, ond nid llawer, sy'n golygu nad oes gan yr heddlu nac asiantaethau gorfodi'r gyfraith eraill y pŵer i gymryd camau yn ei erbyn. Nod y ddeddfwriaeth sydd ar waith yw cydbwyso rhyddid mynegiant â'r hawl i fod yn rhydd o droseddau casineb. Yng Nghymru a Lloegr, gall fod yn drosedd ysgogi casineb ar sail hil, crefydd, rhywedd a chyfeiriadedd o ran rhywedd. Gall cynnwys ar-lein – ar wefannau, rhwydweithiau cymdeithasol ac ystafelloedd sgwrsio – fod yn anghyfreithlon pan fydd yn bygwth person neu grŵp o bobl neu'n aflonyddu arnynt. Os yw'r elyniaeth hon yn seiliedig ar unrhyw beth a nodir uchod neu ar anabledd, ystyrir ei bod yn drosedd gasineb, p'un a yw'n cynnwys geiriau, lluniau, fideos neu gerddoriaeth.

Mae'r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus (DPP) wedi llunio canllawiau i erlynwyr er mwyn sicrhau dull cyson.

Mae'r mwyafrif helaeth o bobl yn y DU – yn sicr yn cynnwys pobl sy'n gorfodi'r gyfraith – yn croesawu ac yn hyrwyddo cydberthnasau da rhwng rhannau gwahanol o'r gymuned, ni waeth beth fo'u hil, lliw, credoau, cefndir, crefydd, rhywedd, cyfeiriadedd o ran rhywedd, oedran nac ymddangosiad.

Fodd bynnag, mae'r rheini sydd, am ba reswm bynnag, yn parhau i rannu deunydd casineb, a all arwain at ystod o ganlyniadau yn amrywio o ddioddefwyr yn teimlo cywilydd, eu bod wedi cael eu bradychu neu eu hynysu – er mwyn difrodi cydlyniant cymunedol a chreu ofn.

  • Gwefannau nad ydynt wedi'u lleoli yn y DU

Mae llawer o'r deunydd y gellir ei weld ar-lein y tu hwnt i awdurdodaeth ein llysoedd, gan fod troseddau ond yn cael eu cyflawni mewn achosion lle caiff ei rannu neu ei reoli yn y DU. Er enghraifft, nid oes gan yr UD drosedd ysgogi casineb hiliol, ond os bydd rhywun yn y DU yn rhannu ar safle dramor, gallai hyn fod yn drosedd yma.

  • Beth i'w wneud am ddeunydd casineb ar-lein

Os byddwch yn dod ar draws cynnwys atgas neu dreisgar ar-lein, neu os caiff cynnwys o'r fath ei anfon atoch, efallai na fydd yn anghyfreithlon, ond gallwch gymryd camau i'w ddileu o hyd os bydd yn peri tramgwydd, ofn neu bryder i chi.

RHOWCH WYBOD I WEINYDDYDD Y WEFAN AM HYN

Nid yw'r rhan fwyaf o wefannau yn caniatáu sylwadau, lluniau na fideos sy'n peri tramgwydd neu ofid i eraill ac mae eu rheolau wedi'u nodi yn eu polisïau defnydd derbyniol. Gwefannau poblogaeth – yn cynnwys y cyfryngau cymdeithasol, gweletya fideos a safleoedd newyddion yn cynnwys dulliau o roi gwybod neu gwyno am ddeunydd o'r fath. Gall hyn fod drwy fotwm 'rhoi gwybod am y dudalen hon' neu 'rhoi gwybod am y defnyddiwr hwn', neu drwy eu ffurflen gyswllt.

Mae gwybodaeth a chyngor gan rai o'r safleoedd mwyaf poblogaidd – yn cynnwys beth sy'n cyfrif fel achos o dorri defnydd derbyniol, rhoi gwybod am faterion a rhwystro – ar gael yma:

Facebook

Twitter

YouTube

RHOWCH WYBOD I'R CWMNI GWELETYA AM HYN

Os yw'r wefan ei hun o natur atgas neu'n cefnogi casineb ar lafar neu drais, gallwch roi gwybod i gwmni gweletya'r wefan. Mae gan lawer o gwmnïau gweletya reolau am y math o safleoedd a chynnwys y maent yn barod i'w gweletya. Gallwch wirio cwmni gweletya gwefan drwy roi cyfeiriad y wefan ar y safle ‘Who is hosting this?’ .

Gallech hefyd gysylltu â'ch cyflenwr rhyngrwyd eich hun a gofyn am fwy o wybodaeth.

RHOWCH WYBOD I'R HEDDLU AM HYN

Os yw'r wefan rydych wedi'i gweld ar-lein yn cyd-fynd â disgrifiad y cynnwys anghyfreithlon uchod a'ch bod yn meddwl ei bod yn tarddu o'r DU, dylech roi gwybod i'r heddlu. Gallwch wneud hyn yma: http://www.report-it.org.uk/your_police_force

Nid yw'n wasanaeth brys 24 awr. Os oes unrhyw risg uniongyrchol, deialwch 999 er mwyn dweud wrth yr heddlu am unrhyw berygl.

Os nad yw lleoliad y drosedd (lle y cafodd y deunydd ei rannu) yn hysbys, cyfrifoldeb yr heddlu lle rydych chi'n byw fydd gwneud ymholiadau.

Rhagor o Wybodaeth

Stop Hate UK: www.stophate.uk.org

 

 Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim. Mae Cymorth i Ddioddefwyr hefyd yn cynnwys rhagor o gyngor a gwybodaeth am drosedd casineb, yma:www.victimsupport.org.uk/crime-info/types-crime/hate-crime

 

-->