Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
gamblo-ar-lein

Gamblo Ar-lein

Mae hapchwarae ar-lein wedi dod yn llawer mwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae gan bobl o'r DU sy'n hapchwarae ddewis enfawr o safleoedd. Dim ond mathau penodol o hapchwarae y mae rhai yn eu cynnig (fel bingo, pocer neu fetio), gydag eraill yn cynnig dewis ehangach i ddefnyddwyr.

Dechrau arni...
 • Dewiswch safleoedd hapchwarae a betio dibynadwy.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn hapchwarae yn gyfrifol.

Gweler hefyd...

 

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Waliau Tân
Beth yw wal dân, a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Searching the Internet
Chwiliwch y Rhyngrwyd yn ddiogel gyda'n cyngor syml.

Codau QR
Sut gwyddoch chi fod cod QR yn ddiogel? Dysgwch fwy yma.

 

Mae hapchwarae ar-lein – fel gyda llawer o weithgareddau eraill ar-lein – yn dwyn risg o weithgarwch troseddol. Fodd bynnag, mae hefyd risgiau cysylltiedig penodol eraill, fel taliadau nad ydynt yn deg nac yn agored, mynediad gan blant a defnydd gan bobl sy'n agored i niwed. Gall hapchwarae hefyd fod yn gaethiwus, ac mae angen i chi wybod pryd i roi'r gorau iddi. Mae help ar gael drwy GamCare. Mae'r manylion ar waelod y dudalen hon.

Y Risgiau

 • Rhywun yn cael mynediad i'ch cyfrif ar-lein, drwy:
  • Negeseuon e-bost gwe-rwydo sy'n eich twyllo i ddatgelu eich cyfrinair a'ch manylion ar wefannau ffug.
  • Dweud wrth bobl eraill yn anfwriadol, neu ddatgelu manylion i ffrindiau a theulu.
 • Achosion o ddwyn hunaniaeth a achosir gan feirysau neu ysbïwedd, sy'n rhoi mynediad i droseddwyr i'ch cyfrifon a gwybodaeth bersonol arall sydd wedi'i storio ar eich cyfrifiadur.
 • Ymweld â gwefannau twyllodrus a ffug.
 • Cael eich ysgogi i agor cyfrif drwy addo bonysau mawr.
 • Cael eich ysgogi i chwarae gemau go iawn ar-lein oherwydd y taliadau uwch yn y fersiynau 'chwarae am hwyl'.
 • Mynd yn gaeth.
 • Mae rhai cwmnïau cardiau credyd yn categoreiddio trafodion hapchwarae fel 'arian parod' a gallant godi ardoll sefydlog a/neu log o ddyddiad y taliad.
 • Lawrlwytho 'cafflwyr' sy'n honni eu bod yn eich helpu ond a all gynnwys feirysau/ysbïwedd mewn gwirionedd.
 • Yr elfen sgwrsio ar rai safleoedd hapchwarae (fel gemau bingo) a all arwain at:
  • Rannu gwybodaeth bersonol yn anfwriadol neu'n fyrbwyll, yn cynnwys cyfrinair, cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad cartref neu oedran.
  • Yr holl beryglon sy'n gysylltiedig ag ystafelloedd sgwrsio ar-lein.

Hapchwarae Diogel Ar-lein

 • Gwnewch yn siŵr fod unrhyw safle hapchwarae sy'n anghyfarwydd i chi yn ddilys drwy ymchwilio iddynt. Cofiwch mai'r ffordd orau o ddod o hyd i safle dilys yw drwy argymhelliad gan ffynhonnell ddibynadwy.
 • Dim ond safleoedd yn y DU y dylech eu defnyddio, oherwydd:
  • Byddwch yn gallu manteisio ar gymorth lleol i gwsmeriaid.
  • Bydd gennych y posibilrwydd o gael cymorth os bydd anghydfod gan fod rheolaethau llym ar y diwydiant yn y DU.
  • Gellir adneuo a thynnu arian yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall gweithrediad a rheolau y math o hapchwarae neu fetio rydych yn cymryd rhan ynddo.
 • Darllenwch delerau ac amodau'r safle yn drylwyr a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu deall cyn agor cyfrif.
 • Dewiswch enw defnyddiwr nad yw'n datgelu unrhyw wybodaeth bersonol. Yn yr un modd, os yw eich gêm yn cynnwys y gallu i greu proffil personol, gwnewch yn siŵr nad ydych yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol.
 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf, a pheidiwch byth â datgelu eich cyfrineiriau i bobl eraill.
 • Rhowch gynnig ar gemau 'chwarae am hwyl' cyn hapchwarae, ond cofiwch fod y taliadau fel arfer yn llawer mwy nag mewn gemau go iawn.
 • Cyn rhoi manylion cerdyn talu ar wefan, gwnewch yn siŵr fod y ddolen yn ddiogel, mewn dwy ffordd:
  • Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun ... mae'n debyg y bydd hyn yn arwydd o safle twyllodrus.
  • Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.
 • Mae'r uchod yn dangos bod y cyswllt rhyngoch chi a pherchennog y wefan yn ddiogel, ond nid yw'n dangos bod y safle ei hun yn ddilys. Mae angen i chi wneud hyn yn ofalus drwy chwilio am achosion cynnil o gamsillafu yn y cyfeiriad, geiriau a nodau ychwanegol ac achosion eraill o afreoleidd-dra.  
 • Dylech bob amser allgofnodi o safleoedd rydych wedi mewngofnodi iddynt neu roi manylion cyfrestru arnynt. Nid yw cau eich porwr yn ddigon i sicrhau preifatrwydd.
 • Darllenwch ddatganiadau cardiau credyd a banc yn ofalus er mwyn gwneud yn siŵr bod y swm cywir wedi cael ei ddebydu, a hefyd nad oes unrhyw dwyll wedi digwydd o ganlyniad i ddefnyddio'r safle.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.
 • Peidiwch ag ateb e-byst digymell gan gwmnïau nad ydych yn eu hadnabod.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.
 • Cadwch olwg rheolaidd ar faint rydych yn ei wario.
 • Os ydych o'r farn bod eich hapchwarae yn mynd allan o reolaeth, cyfeiriwch at wefannau cynghori neu gofynnwch am help proffesiynol.

Rhagor o wybodaeth a chymorth

Os ydych o'r farn bod eich hapchwarae yn mynd allan o reolaeth, gallwch gysylltu â GamCare i gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth cwnsela cyfrinachol yn rhad ac am ddim: Rhadffôn 0808 8020 133 neu drwy sgwrsio ar y we yn www.gamcare.org.uk (8am-hanner nos, saith diwrnod yr wythnos).

Os nad ydych yn siŵr i ba raddau y mae hapchwarae wedi dod yn broblem i chi, efallai yr hoffech ddefnyddio cyfleuster asesu ar-lein GamCare. Bydd yn gofyn cyfres o gwestiynau i chi am eich ymddygiad hapchwarae. Pan fyddwch wedi gorffen, bydd yn rhoi adroddiad personol a chyngor i chi ar eich camau nesaf.

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

-->