Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
ecards

eGardiau

Mae eGardiau (cardiau cyfarch electronig neu ar-lein) wedi dod yn boblogaidd iawn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Maent yn ffordd gyfleus, rhad a hwyliog o anfon cyfarchion at ffrindiau a theulu – neu, os ydych yn rhedeg busnes – at eich cwsmeriaid. Mae eGardiau yn arbennig o boblogaidd ar gyfer achlysuron a gaiff eu dathlu gan lawer o bobl fel y Nadolig neu Ddiwrnod Sant Ffolant – yn ogystal ag achlysuron unigol fel pen-blwyddi a phriodasau. Fodd bynnag, fel gydag e-byst, mae angen i chi gymryd gofal wrth dderbyn ac anfon eGerdyn, rhag ofn ei fod yn celu rhyw fath o sgam.

 

Dechrau arni...
 • Peidiwch ag agor unrhyw eGardiau o ffynonellau anhysbys.
 • Peidiwch â lawrlwytho atodiadau na chlicio ar ddolenni mewn eGerdyn oni fyddwch yn siŵr ei fod yn ddilys.

Gweler hefyd...

 

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Waliau Tân
Beth yw Wal Dân , a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Chwilio'r Rhyngrwyd
Chwiliwch y Rhyngrwyd yn ddiogel gyda'n cyngor syml.

Y risgiau

 • Gallai eGerdyn sy'n edrych yn ddilys, unwaith y byddwch yn clicio arno a/neu yn lawrlwytho unrhyw atodiadau, gynnwys maleiswedd sy'n gwneud y canlynol:
  • Heintio eich cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol ag ysbïwedd a all arwain at dwyll neu ddwyn hunaniaeth.
  • Anfon e-byst ffug, sy'n ymddangos fel pe baent wedi cael eu hanfon gennych chi, i'ch holl gysylltiadau e-bost.
  • Lansio gwefannau amhriodol, neu ddangos delweddau amhriodol.
  • Anfon llu o hysbysebion naid atoch
 • Efallai y bydd eGerdyn sy'n edrych yn ddilys yn cynnwys gwahoddiad i glicio ar ddolen er mwyn agor eich cerdyn, ond mewn gwirionedd bydd yn gwe-rwydo am wybodaeth bersonol neu wybodaeth ariannol.
 • Os byddwch yn anfon eGerdyn, gall y wefan a ddefnyddiwch i wneud hynny fod yn un ffug a gall eich cynnwys chi mewn gweithred i anfon eGardiau sy'n cynnwys maleiswedd.

 Osgoi eGardiau Ffug

 • Cadwch olwg am y canlynol:
  • Gwallau sillafu mewn geiriau neu yn eich enw.
  • eGardiau nad ydynt wedi'u cyfeirio atoch chi, neu sy'n cynnwys enw derbynnydd ar hap fel 'Annwyl Ffrind' neu 'Annwyl Gwsmer'
  • Gwallau yn y neges, er enghraifft, mae'n dweud eich bod chi wedi anfon cerdyn, nid wedi derbyn un.
  • Anfonwyr nad ydych yn eu hadnabod (pam y byddai unrhyw un nad ydych yn ei adnabod yn anfon cerdyn atoch?)
  • Anfonwyr sydd ag enwau sy'n amlwg yn ffug, neu os ydynt gan 'Anfonwr Cerdyn', 'Edmygwr Cudd' neu anfonwyr ag enwau tebyg.
  • Cyfeiriad gwefan sy'n ymddangos yn rhyfedd – er enghraifft 'www.http:/' yn lle 'http://www.'
 • Dylech ddileu eGardiau o ffynonellau anhysbys.
 • Peidiwch byth ag agor atodiad o ffynhonnell anhysbys.
 • Peidiwch byth â lawrlwytho o ffynhonnell anhysbys.
 • Peidiwch byth â chlicio ar ddolen mewn eGerdyn o ffynhonnell anhysbys.
 • Cofiwch y gall hyd yn oed eGardiau y mae'n ymddangos eu bod wedi cael eu hanfon gan rywun rydych chi'n ei adnabod, fod wedi'u hanfon at ei holl gysylltiadau gan Gnaf Mynediad.
 • Peidiwch ag ateb nac anfon eGardiau rydych yn amau eu bod yn rhai ffug.
 • Darllennwch delerau ac amodau cwmnïau eGardiau bob amser. (Mae rhai sgamiau yn gofyn i ddefnyddwyr dderbyn telerau sy'n cynnwys y ffaith y bydd y cwmni yn cael mynediad i'w llyfr cyfeiriadau ac yn anfon neges at bawb sydd ynddo).
 • Peidiwch â gwneud pwrcasiadau na rhoi i elusen mewn ymateb i eGardiau.
 • Edrychwch yn eich ffolderi post sothach yn rheolaidd rhag ofn y bydd eGerdyn dilys wedi mynd yno mewn camgymeriad.
 • Os ydych yn amau eGerdyn, gallwch weld a yw ar restr o e-byst sbam a sgam y mae rhai gwerthwyr diogelwch rhyngrwyd yn eu cynnwys ar eu gwefannau.
 • Mae'r rhan fwyaf o gleientiaid Microsoft a chleientiaid e-bost eraill yn cynnwys cyfleuster hidlo sbam fel nodwedd safonol. Dylech sicrhau bod eich un chi wedi'i droi ymlaen.
 • Gellir gosod y rhan fwyaf o hidlwyr sbam a sothach i alluogi post i gael ei dderbyn o ffynonellau yr ymddiriedir ynddynt, a'i rwystro o ffynonellau nad ymddiriedir ynddynt.
 • Wrth ddewis cyfrif gwebost fel gmail, Hotmail a Yahoo! Mail, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis un sy'n cynnwys cyfleuster hidlo sbam a'i fod yn cael ei adael wedi'i droi ymlaen.
 • Mae'r rhan fwyaf o becynnau diogelwch rhyngrwyd yn cynnwys cyfleuster rhwystro sbam. Gwnewch yn siŵr fod eich un chi wedi'i ddiweddaru a bod y nodwedd hon wedi'i throi ymlaen.
 • Dylech bob amser sicrhau bod meddalwedd wrthfaleiswedd a wal dân wedi'u llwytho, eu diweddaru a'u troi ymlaen.

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll: 

Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk

 

-->