Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
donating-to-charity-online

Rhoi i Elusen Ar-lein

Mae'r gwaith a wneir gan elusennau a sefydliadau gwirfoddol yn werthfawr i gymdeithas, am eu bod yn helpu pobl sydd â'r angen mwyaf yn y Deyrnas Unedig a thramor. Mae elusennau yn dibynnu ar roddion gan y cyhoedd a gan fusnesau i wneud eu gwaith, yn enwedig mewn cyfnodau economaidd anodd. Mae'r rhan fwyaf o gasgliadau ac apeliadau yn ddilys, ond yn anffodus gall twyllwyr fanteisio ar natur elusengar pobl a dwyn arian y mae'r rhoddwr yn meddwl fydd yn helpu'r elusen. Un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o wneud hyn yw ar-lein. Peidiwch â rhoi'r gorau i roi arian i achos da o'ch dewis. Yn hytrach, cymerwch ragofalon i ddiogelu eich hun – a'ch hoff elusen – rhag twyll ar-lein.

 

Dechrau arni...

 

  • Gwybod sut i adnabod e-byst sgam a gwefannau ffug.
  • Dylech bob amser deipio cyfeiriad gwefan yr elusen eich hun.
  • Gwnewch yn siŵr fod y wefan yn ddiogel cyn rhoi arian neu ddatgelu eich manylion personol.

Gweler hefyd...

 

Taliadau Ar-lein
Popeth y mae angen i chi ei wybod am sut i ddiogelu taliadau ar-lein.

Y risgiau

  • Safleoedd elusennol ffug – gwefannau ffug ar gyfer elusennau nad ydynt yn bodoli, fel gwefannau twyllodrus dros dro a gaiff eu sefydlu yn ystod trychinebau y rhoddir llawer o gyhoeddusrwydd iddynt (er enghraifft newynau a daeargrynfeydd).
  • E-byst gwe-rwydo – e-byst a anfonir atoch i geisio eich twyllo i ddatgelu eich manylion banc a'ch cyfrineiriau.
  • Twyll sy'n deillio o wneud taliadau dros wedudalennau anniogel.
  • Achosion o ddwyn hunaniaeth a achosir gan feirysau neu ysbïwedd, sy'n rhoi mynediad i droseddwyr i'r cyfrifon banc a gwybodaeth bersonol arall sydd wedi'i storio ar eich cyfrifiadur.

Rhoi yn Ddiogel

Er mwyn sicrhau eich bod yn rhoi yn ddiogel:

Er mwyn gwirio dilysrwydd elusen gofrestredig, ewch i gofrestr ar-lein eich rheoleiddiwr elusen genedlaethol:

Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr

Yng Nghymru a Lloegr, mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o elusennau sydd ag incwm blynyddol o £5,000 neu fwy fod wedi'u cofrestru â'r Comisiwn. Mae'r Comisiwn yn cynnal cofrestr ar-lein. https://www.charity-commission.gov.uk

Efallai y byddwch hefyd am weld p'un a yw elusen yn perthyn i'r huanreoleiddiwr codi arian yn y DU, y Bwrdd Safonau Codi Arian (FRSB) http://www.frsb.org.uk/give-with-confidence/

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll:

Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll, ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk.  

 

OS YDYCH YN GWEITHREDU ELUSEN NEU OS MAI CHI YW'R YMDDIRIEDOLWR

Os ydych yn gyfrifol am godi arian, rhoddion neu gyllid ar gyfer elusen, efallai eich bod eisoes yn gyfarwydd â'r risgiau a'r rhagofalon a nodwyd uchod ar gyfer pobl sydd am roi arian.

Os hoffech ddysgu mwy am sut i leihau'r risgiau i'ch elusen, mae'n bleser gennym roi cyngor i ymddiriedolwyr a nodi beth i'w wneud os bydd eich elusen yn dioddef twyll ar-lein. Cliciwch yma i weld y canllawiau.

Mae'r dudalen hon wedi'i llunio gyda chymorth caredig y Comisiwn Elusennau

-->