Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
contactless-payments

Taliadau Di-gyswllt

Mae technoleg ddigyffwrdd yn dod yn fwyfwy cyffredin fel ffordd o wneud taliadau neu anfon gwybodaeth.

 

Dechrau arni...

 

 • Cadwch ddyfeisiau talu a chardiau digyffwrdd yn ddiogel yn ffisegol er mwyn osgoi taliadau anfwriadol, neu rhag iddynt gael eu canfod gan dwyllwyr.
 • Cofiwch fod eich ffôn NFC yn gweithredu fel waled symudol, felly cymerwch ofal ychwanegol i'w amddiffyn.

Gweler hefyd...

 

Bancio
Cyngor syml ar sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Taliadau Ar-lein
Popeth y mae angen i chi ei wybod am sut i gadw taliadau ar-lein yn ddiogel.

 

Mae'r broses – sydd wedi'i galluogi gan dechnoleg a elwir yn Gyfathrebu Maes Agos (NFC) – yn gweithio drwy sglodyn di-wifr sy'n cynnwys manylion cerdyn talu'r defnyddiwr, wedi'i ymgorffori mewn ffôn symudol (wedi'i nodi gan y symbol a ddangosir ar y dudalen hon) neu ar gerdyn talu. Mae'n galluogi defnyddwyr i wneud taliadau o hyd at £30 mewn siopau, caffis, darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus ac allfeydd eraill drwy chwifio eu ffôn clyfar neu gerdyn digyffwrdd dros ddarllennydd cerdyn addas, heb fod angen rhoi'r cerdyn i mewn na defnyddio PIN. Gellir defnyddio'r dechnoleg hefyd i drosglwyddo negeseuon hysbysebu neu wybodaeth i ffonau NFC pan fyddant yn pasio gerllaw darllennydd cerdyn neu boster wedi'i dagio mewn siop. Defnyddir technoleg NFC hefyd yn gyffredinol ar gyfer cardiau aelodaeth ac i reoli mynediad.

Er bod dulliau talu digyffwrdd yn gyflym ac yn gyfleus, mae defnyddwyr hefyd yn agored i broblemau diogelwch eiddo a diogelwch personol posibl.

Y risgiau

 • Talu am bwrcasiad rhywun arall yn ddiarwybod i chi pan fyddwch yn pasio eich ffôn neu gerdyn NFC dros ddarllennydd digyffwrdd pan fydd ei drafodyn yn cael ei brosesu.
 • Talu allan o'r cyfrif anghywir am fod y darllennydd cardiau yn dod o hyd i'r cerdyn anghywir.
 • Rhywun yn dwyn eich gwybodaeth ariannol – neu'n clonio eich cerdyn – am fod y signal di-wifr yn cael ei ryng-gipio gan dwyllwyr.
 • Y wybodaeth a anfonir gan eich ffôn NFC yn cael ei llygru neu ei haddasu gan drydydd parti wrth gael ei throsglwyddo.
 • Methu â gwneud taliadau os bydd batri eich ffôn NFC wedi marw.
 • Methu â gwneud taliadau os caiff eich ffôn NFC ei golli neu ei ddwyn.
 • Posibilrwydd o fethu â gwneud taliadau dramor oherwydd diffyg safonau cyffredin.
 • Eich gwybodaeth ariannol ddim yn cael ei dileu yn iawn pan fyddwch yn cael gwared ar eich ffôn NFC.
 • Eich sglodyn NFC yn cael ei ddileu o bell – naill ai mewn camgymeriad neu mewn ffordd faleisus.

Defnyddio Taliadau Digyffwrdd yn Ddiogel

 • Os oes gennych ffôn NFC, gwnewch yn siŵr ei fod bob amser yn cael ei gloi pan fydd yn segur gan ddefnyddio PIN, y dylech ei newid yn rheolaidd.
 • Cymerwch ofal ychwanegol i beidio â cholli na difrodi eich ffôn NFC oherwydd ei fod yn waled arall mewn gwirionedd.
 • Diogelwch eich cardiau talu digyffwrdd drwy fuddsoddi mewn llewys neu waledi arbennig fel na all eraill eu rhyng-gipio, ac fel na fyddwch chi'n eu defnyddio ar ddamwain er mwyn talu am eich pwrcasiadau eich hun neu bobl eraill.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen a deall telerau ac amodau eich banc fel eich bod yn siŵr pwy sy'n atebol os bydd taliad anghywir neu os caiff diogelwch ei danseilio.
 • Darllenwch eich datganiadau banc yn ofalus er mwyn sicrhau nad oes taliadau wedi'u cymryd o'ch cyfrif heb yn wybod i chi na heb eich caniatâd, naill ai yn fwriadol neu ar ddamwain.

Os bydd gennych broblem

I ddechrau, cysylltwch â'r banc neu ddarparwr cerdyn perthnasol.

 

 

-->