Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
buying-medicines-online1

Prynu Meddyginiaethau Ar-lein

Mae'r rhyngrwyd yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion i'w gwerthu o wefannau ledled y byd. Mae prynu meddyginiaethau ar-lein yn dod yn fwyfwy poblogaidd, ond nid yw meddyginiaethau yn nwyddau defnyddwyr arferol a dylech gymryd gofal mawr os byddwch yn dewis eu prynu yn y ffordd hon. Mae'r dudalen hon yn cwmpasu rhai o'r materion dan sylw ac mae'n cynnig awgrymiadau ar sut i'ch amddiffyn chi a'ch teulu rhag meddyginiaethau ffug a/neu beryglus, a gweithgarwch twyllodrus.

Dechrau arni...
 • Gofynnwch i'ch meddyg neu weithiwr meddygol proffesiynol arall am feddyginiaethau presgripsiwn yn unig yn hytrach na'u prynu ar-lein heb bresgripsiwn.
 • Dylech ond prynu meddyginiaeth o fferyllfa sydd wedi'i chofrestru â'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol

Gweler hefyd...

 

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Waliau Tân
Beth yw wal dân, a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

Spam and Scam Emails
A few simple rules about dealing with spam and scam emails.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Chwilio'r Rhyngrwyd
Chwiliwch y Rhyngrwyd yn ddiogel gyda'n cyngor syml.

Siopa
Darllenwch yr awgrymiadau gwych hyn ar gyfer eich basged siopa!

Codau QR
Sut gwyddoch chi fod cod QR yn ddiogel? Dysgwch fwy yma

 

Y risgiau

Mae llawer o wefannau sy'n gwerthu meddyginiaethau wedi'u lleoli dramor (er efallai y byddant yn honni eu bod wedi'u lleoli yn y DU ac yn hysbysebu mewn Punnoedd Sterling). O ganlyniad, nid ydynt wedi'u rheoleiddio gan awdurdodau yn y DU. Ni ellir gwarantu bod meddyginiaethau a brynir o wefannau y tu allan i'r DU yn cyrraedd safonau ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd. Mae prynu meddyginiaethau o safleoedd o'r fath yn cynyddu'r siawns o gael cynhyrchion ffug, ansafonol, peryglus neu sy'n peryglu eich bywyd.

Dim ond ar ôl ymgynghori â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol y dylid cymryd meddyginiaethau presgripsiwn yn unig. Bydd yn gyfarwydd â'ch hanes meddygol ac ni fydd yn rhagnodi meddyginiaethau a allai fod yn anniogel neu'n anaddas i chi. Wrth ragnodi meddyginiaethau, bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol hefyd yn osgoi cyfuniadau o feddyginiaethau gwahanol nad ydynt yn gydnaws â'i gilydd ac a allai fod yn niweidiol i'ch cyflwr.

Ymysg y risgiau penodol sy'n gysylltiedig â phrynu meddyginiaethau presgripsiwn yn unig dros y rhyngrwyd mae:

 • Cymryd meddyginiaethau nad ydynt wedi'u rhagnodi gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol.
 • Cymryd meddyginiaethau a all olygu na fydd meddyginiaethau eraill rydych eisoes yn eu cymryd yn gweithio – neu waethygu cyflwr meddygol hysbys neu anhysbys presennol.
 • Dim archwiliadau na rheolaethau ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y meddyginiaethau a gyflenwir.
 • Meddyginiaethau ffug sy'n cynnwys cynhwysion niweidiol. Mae enghreifftiau gwirioneddol o hyn wedi cynnwys gwenwyn llygod mawr, asid borig a phaent ffordd sy'n cynnwys plwm.
 • Cymryd meddyginiaethau sy'n cynnwys gormod neu ddim digon o gynhwysyn actif – neu ddim cynhwysyn actif o gwbl.
 • Cymryd meddyginiaethau sydd wedi pasio eu dyddiad defnyddio, sy'n lleihau eu heffeithiolrwydd.
 • Prynu condomau sy'n rhoi amddiffyniad ansafonol neu ddim amddiffyniad rhag clefydau a drosglwyddir yn rhywiol a beichiogrwydd anfwriadol.
 • Cymryd meddyginiaethau a wnaed mewn amgylchedd anhylan gan bobl heb unrhyw gymwysterau priodol.
 • Hunanddiagnosis anghywir sy'n arwain at driniaeth amhriodol a methiant i ymgynghori â'r gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol priodol.
 • Dim opsiynau cyfreithiol os bydd problem.

Ymysg y risgiau eraill o brynu meddyginiaethau presgripsiwn yn unig dros y rhyngrwyd mae:

 • Clonio cardiau talu.
 • Dwyn hunaniaeth.
 • Cynhyrchion yn cael eu gwerthu am bris sylweddol uwch na'r hyn y byddent yn ei gostio o siop fferyllydd ar y stryd fawr, er gwaethaf y ffaith eu bod wedi'u hysbysu fel rhai 'rhad'.
 • Ysbïwedd a feirysau eraill o wefannau twyllodrus, p'un a ydych wedi ymweld â nhw'n uniongyrchol neu drwy e-bost gwe-rwydo.

Prynu Meddyginiaethau yn Ddiogel Ar-lein

 • Dim ond o safleoedd y gallwch gadarnhau eu bod wedi'u lleoli yn y DU ac wedi'u cofrestru gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol y dylech brynu. Mae'r logo  gwyrdd i'w weld ar hafan y safle fferyllol ar-lein – drwy glicio arno dylech fynd i gofrestr y Cyngor Fferyllol Cyffredinol o fferyllfeydd cymeradwy. Dylai gwefan y fferyllfa hefyd gynnwys:
 • Enw perchennog y busnes.
 • Cyfeiriad y fferyllfa lle y cynhelir y busnes.
 • Enw'r Fferyllydd Uwcharolygydd*, lle y bo'n briodol.
 • Dylech bob amser ymgynghori â gweithiwr meddygol proffesiynol priodol neu fferyllydd cofrestredig ynghylch unrhyw gwestiynau sydd gennych am gyflwr meddygol neu sut i'w drin.
 • Peidiwch â chael eich temtio i roi hunanddiagnosis.

* Mae gan Fferyllydd Uwcharolygydd gyfrifoldeb proffesiynol personol i wneud yn siŵr bod yr holl ofynion cyfreithiol a phroffesiynol yn cael eu dilyn mewn perthynas â'r agweddau fferyllol ar y busnes.

O 1 Gorffennaf 2015, mae hefyd angen i unrhyw un yn y DU sy'n gwerthu meddyginiaethau i'r cyhoedd drwy wefan fod wedi'i gofrestru â'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) a bod ar restr yr MHRA o werthwyr manwerthu ar-lein cofrestredig yn y DU. Mae hefyd angen iddynt arddangos logo cyffredinol yr UE ar bob tudalen o'u gwefan sy'n cynnig meddyginiaethau i'w gwerthu, hyd yn oed os ydynt eisoes yn arddangos logo gwirfoddol y Cyngor Fferyllol Cyffredinol. Bydd logo cyffredinol yr UE hefyd wedi'i gysylltu â'u cofnod ar restr yr MHRA o werthwyr ar-lein cofrestredig.

Ac fel gyda phob math o siopa ar-lein, dylid dilyn y rhagofalon canlynol bob amser:

 • Peidiwch ag ateb i e-byst digymell neu sbam gan gwmnïau nad ydych yn eu hadnabod na chlicio ar ddolenni yn yr e-byst hynny.
 • Cyn rhoi manylion cerdyn talu ar wefan, gwnewch yn siŵr fod y ddolen yn ddiogel, mewn dwy ffordd:
  • Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun ... mae'n debyg y bydd hyn yn arwydd o safle twyllodrus.
  • Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.
 • Mae'r uchod yn dangos bod y cyswllt rhyngoch chi a pherchennog y wefan yn ddiogel, ond nid yw'n dangos bod y safle ei hun yn ddilys. Mae angen i chi wneud hyn yn ofalus drwy chwilio am achosion cynnil o gamsillafu yn y cyfeiriad, geiriau a nodau ychwanegol ac achosion eraill o afreoleidd-dra.
 • Dylech wirio bod yr holl fanylion prynu yn gywir cyn cadarnhau'r taliad.
 • Bydd rhai gwefannau yn eich ailgyfeirio chi at wasanaeth talu trydydd parti (fel WorldPay). Gwnewch yn siŵr fod y safleodd hyn yn ddiogel cyn gwneud eich taliad.
 • Diogelwch a chofiwch y cyfrinair a ddewiswyd gennych ar gyfer y gwasanaethau dilysu ychwanegol a ddefnyddiwyd ar rai gwefannau, fel Verified by Visa.
 • Darllenwch bolisïau preifatrwydd a dychwelyd y gwerthwr.
 • Dylech bob amser allgofnodi o safleoedd rydych wedi mewngofnodi iddynt neu roi manylion cyfrestru arnynt. Nid yw cau eich porwr yn ddigon i sicrhau preifatrwydd.
 • Cadwch dderbynebau.  
 • Cofiwch fod talu â cherdyn credyd yn eich amddiffyn yn well na dulliau eraill mewn perthynas â thwyll, gwarantau ac achosion o fethu â dosbarthu.
 • Darllenwch ddatganiadau cardiau credyd a banc yn ofalus ar ôl siopa er mwyn gwneud yn siŵr bod y swm cywir wedi cael ei ddebydu, a hefyd nad oes unrhyw dwyll wedi digwydd o ganlyniad i'r trafodyn.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.

Rhoi gwybod am feddyginiaethau ffug

Os ydych wedi prynu meddyginiaethau neu ddyfeisiau meddygol ar-lein, a'ch bod yn credu y gallant fod yn rhai ffug, neu os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth a all ein helpu i ddod o hyd i'r sawl sy'n gyfrifol am gynhyrchu neu werthu meddyginiaethau ffug, anfonwch e-bost atom yng Ngrŵp Gorfodi'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) yn [email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth benodol 24 awr ar 020 3080 6701. Fel arall, gallwch ysgrifennu at yr MHRA yn y cyfeiriad canlynol:

Counterfeits
Case Referral Centre
MHRA
5th Floor
151 Buckingham Palace Road
Victoria
London
SW1W 9SZ

 

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.


 

 

-->