Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
safe-internet-use

Defnydd Diogel o’r Rhyngrwyd

Mae'r rhyngrwyd wedi chwyldroi'r ffordd rydyn ni'n byw ein bywydau - gan ein galluogi i ddarllen y newyddion, mwynhau adloniant, gwneud gwaith ymchwil, trefnu ein gwyliau, prynu a gwerthu, siopa, rhwydweithio, dysgu, bancio a gwneud llawer o dasgau bob dydd eraill.

Fodd bynnag, mae nifer o risgiau sy'n gysylltiedig â mynd ar-lein. Mae'r rhain yn deillio naill ai o ymweld â gwefannau maleisus neu drwy ddatgelu gwybodaeth bersonol yn anfwriadol.

Y Risgiau

Dechrau arni...
 • Dylech fod yn wyliadwrus bob amser wrth roi manylion personol neu ariannol.
 • Gwnewch yn siŵr fod eich porwr wedi'i ddiweddaru

Gweler hefyd...

 

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

Atal Achosion o Ddwyn Hunaniaeth
Mae eich hunaniaeth yn werthfawr. Gallwch ddiogelu hynny gyda rhai rhagofalon syml.

Waliau Tân
Beth yw wal dân, a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

Searching the Internet
Chwiliwch y Rhyngrwyd yn ddiogel gyda'n cyngor syml.

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Codau QR
Sut gwyddoch chi fod cod QR yn ddiogel? Dysgwch fwy yma.

 

Ymysg y risgiau sy'n gysylltiedig ag ymweld â gwefannau maleisus, troseddol neu amhriodol mae:

 • Feirysau ac ysbïwedd (a elwir ar y cyd yn faleiswedd).
 • Gwe-rwydo, sydd wedi'i gynllunio i gaffael eich gwybodaeth bersonol a/neu ariannol a dwyn eich hunaniaeth o bosibl.
 • Twyll, o wefannau siopa, bancio, elusennol, caru, rhwydweithio cymdeithasol, chwarae gemau, hapchwarae ffug a gwefannau ffug eraill.
 • Torri hawlfraint – copïo neu lawrlwytho meddalwedd, fideos, cerddoriaeth, ffotograffau neu ddogfennau sydd wedi'u diogelu gan hawlfraint.
 • Amlygiad i gynnwys amhriodol annisgwyl.

Pan fyddwch yn defnyddio'r rhyngrwyd, bydd eich porwr (er enghraifft Internet Explorer, Opera, Chrome, Sarafi neu Firefox) yn cadw cofnod o ba safleoedd rydych wedi ymweld â nhw yn ei 'hanes'.

Pan fyddwch yn defnyddio'r rhyngrwyd, mae'r gwefannau y byddwch yn ymweld â nhw yn weladwy i Ddarparwr eich Gwasanaeth Rhyngrwyd, a fydd yn cofnodi manylion eich defnydd o'r rhyngrwyd yn unol â gofynion cyfreithiol.

Defnyddiwch y Rhyngrwyd yn Ddiogel

Mae'n hawdd iawn clonio gwefan go iawn ac nid yw'n cymryd llawer o amser i ddatblygwr medrus gynhyrchu safle maleisus sy'n edrych yn broffesiynol iawn.

Byddwch yn wyliadwrus o wefannau maleisus, troseddol neu amhriodol:

 • Defnyddiwch eich greddf a'ch synnwyr cyffredin.
 • Chwiliwch am gyfeiriad, rhif ffôn a/neu e-bost cyswllt – sy'n aml yn arwyddion bod y wefan yn ddilys. Os nad ydych yn siŵr, anfonwch e-bost neu ffoniwch er mwyn cael cadarnhad.
 • Gwnewch yn siŵr fod cyfeiriad y wefan yn ddilys drwy chwilio am fân enghreifftiau o gamsillafu, geiriau, nodau neu rifau ychwanegol neu enw hollol wahanol i'r hyn y byddech yn disgwyl i'r busnes ei gael.
 • Rholiwch eich llygoden dros ddolen er mwyn datgelu ei gwir gyrchfan, a ddangosir yng nghornel chwith isaf eich porwr. Byddwch yn wyliadwrus os bydd hyn yn wahanol i'r hyn a ddangosir yn nhestun y ddolen o wefan arall neu o e-bost.
 • Os NAD oes clo clap yn ffenestr y porwr na 'https://' ar ddechrau cyfeiriad y wefan er mwyn dangos ei bod yn defnyddio dolen ddiogel, peidiwch â rhoi gwybodaeth bersonol ar y safle.
 • Mae'n debygol y bydd gwefannau sy'n gofyn am fwy o wybodaeth bersonol na'r hyn y byddech yn disgwyl ei rhoi fel arfer, fel enw defnyddiwr, cyfrinair neu fanylion diogelwch eraill YN LLAWN, yn faleisus.
 • Dylech osgoi 'gwe-gorlannu' ('pharming') drwy edrych ar y cyfeiriad ym mar cyfeiriad eich porwr ar ôl i chi gyrchu gwefan er mwyn sicrhau ei fod yn cyfateb i'r cyfeiriad y gwnaethoch ei deipio. Bydd hyn yn osgoi mynd â chi i safle ffug er eich bod wedi rhoi'r cyfeiriad ar gyfer y wefan ddilys – er enghraifft 'eebay' yn lle 'ebay'.
 • Gofynnwch am gyngor proffesiynol cyn gwneud penderfyniadau buddsoddi. Mae safleoedd sy'n hyrwyddo buddsoddiadau ar gyfer elw cyflym neu fawr - boed hynny mewn cyfranddaliadau neu bethau prin honedig fel hen win, wisgi neu eiddo - yn aml yn ffug.
 • Byddwch yn wyliadwrus o wefannau sy'n hyrwyddo cynlluniau sy'n cynnwys recriwtio eraill, derbyn arian ar gyfer pobl eraill neu flaendaliadau.
 • Os ydych yn amheus o wefan, chwiliwch ar y we i weld a allwch ganfod p'un a yw'n un ffug ai peidio.
 • Byddwch yn wyliadwrus o wefannau sydd wedi'u hysbysebu mewn negeseuon e-bost digymell gan ddieithriaid.

Gwefannau Diogel

Cyn rhoi gwybodaeth breifat fel cyfrineiriau neu fanylion cerdyn talu ar wefan, gallwch wneud yn siŵr fod y ddolen yn ddiogel mewn dwy ffordd: 

 • Dylai fod symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr, sy'n ymddangos pan fyddwch yn ceisio mewngofnodi neu gofrestru. Gwnewch yn siŵr nad yw'r clo clap ar y dudalen ei hun ... mae'n debyg y bydd hyn yn arwydd o safle twyllodrus.
 • Dylai'r cyfeiriad gwe ddechrau gyda ‘https://’. Mae'r 's' yn golygu ei bod yn ddiogel.

Mae'r uchod yn dangos bod gan berchnogion y wefan dystysgrif ddigidol sydd wedi'i chyhoeddi gan drydydd parti yr ymddiriedir ynddo, fel VeriSign neu Thawte, sy'n dangos bod y wybodaeth a drosglwyddwyd ar-lein o'r wefan honno wedi cael ei hamgryptio a'i diogelu rhag cael ei rhyng-gipio a'i dwyn gan drydydd partïon. Felly, mae'r cyfathrebu rhyngoch chi a pherchennog y safle yn ddiogel, ond nid yw tystysgrif yn sicrhau mai perchennog y safle yw'r sefydliad neu'r person rydych chi'n meddwl eich bod yn cyfathrebu ag ef ... mae angen i chi ddarllen cyfeiriad y dudalen we yn ofalus er mwyn cadarnhau ei fod yn ddilys.

Wrth ddefnyddio gwefannau nad ydych yn gyfarwydd â nhw, chwiliwch am dystysgrif Dilysiad Estynedig (neu EV-SSL), sy'n dangos bod yr awdurdod cyhoeddi wedi cynnal archwiliadau trylwyr o berchennog y wefan. Gellir pennu'r math o dystysgrif drwy glicio ar y symbol clo clap yn ffrâm ffenestr y porwr a fydd yn lansio ffenestr naid sy'n cynnwys y manylion.

Nodwch hefyd nad yw'r symbol clo clap yn nodi moesau busnes na manylion diogelwch TG y masnachwr.

Cwcis

Ffeiliau ar eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar neu lechen a ddefnyddir gan wefannau i storio gwybodaeth amdanoch rhwng sesiynau yw cwcis. Maent yn ddiniwed y rhan fwyaf o'r amser – yn cyflawni tasgau fel cadw golwg ar eich enw defnyddiwr fel nad oes raid i chi fewngofnodi i wefan bob tro y byddwch yn ei defnyddio, a storio eich dewisiadau defnyddio. Fodd bynnag, mae rhai wedi arfer olrhain eich arferion pori fel y gallant dargedu hysbysebion tuag atoch, neu gan droseddwyr er mwyn creu proffil o'ch diddordebau a'ch gweithgareddau gyda'r nod o'ch twyllo.

 • Trefnwch fod eich porwr yn eich rhybuddio pan gaiff cwci ei osod. Nodwch na fydd rhai safleoedd yn gweithio os byddwch yn blocio cwcis yn llwyr.
 • Bydd rhai porwyr yn caniatáu i chi alluogi ac analluogi cwcis fesul safle er mwyn i chi allu eu galluogi ar safleoedd rydych yn ymddiried ynddynt.
 • Defnyddiwch raglen gwrth-ysbïwedd sy'n sganio ar gyfer cwcis olrhain honedig.
 • Mae rhaglenni rheoli cwcis hefyd a all ddileu hen gwcis a helpu i'w rheoli. Yn ogystal, gallwch ddefnyddio gosodiadau mewn rhai porwyr er mwyn dileu cwcis diangen.
 • Defnyddiwch ddull o arddangos e-bost mewn testun plaen yn hytrach nag e-bost HTML fel na chaiff ffeiliau a chwcis olrhain eu cynnwys mewn ffeiliau e-bost.
 • Rhaid i wefannau yn y DU gael caniatâd gennych i alluogi cwcis.

Defnyddio Porwyr yn Ddiogel

Mae'r porwyr rhyngrwyd mwyaf cyffredin yn eich galluogi i reoli eich gosodiadau fel galluogi a blocio gwefannau penodol, blocio ffenestri naid a phori yn breifat. Bydd porwyr gwahanol yn dweud wrthych am wneud hyn mewn ffyrdd ychydig yn wahanol, felly rydym yn argymell i chi ddarllen yr adran o'u gwefannau sy'n sôn am ddiogelwch a phreifatrwydd, neu ardal help y porwyr eu hunain:

Internet Explorer

Opera

Chrome

Safari

Firefox

Mae rhai porwyr hefyd yn gallu adnabod gwefannau twyllodrus yn ddiofyn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhedeg fersiwn ddiweddaraf eich porwr dewisol y bydd eich system weithredu yn ei chefnogi. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho ac yn gosod y diweddariadau diweddaraf.

Mae'n bwysig cofio mai dim ond atal pobl eraill sy'n defnyddio eich cyfrifiadur rhag gweld pa safleoedd rydych wedi ymweld â nhw y bydd troi'r gosodiad pori yn breifat neu ddileu eich hanes pori yn ei wneud. Bydd darparwr eich gwasanaeth rhyngrwyd, peiriant chwilio, asiantaethau gorfodi'r gyfraith a'ch cyflogwr o bosibl (os ydych yn pori yn y gwaith), yn dal i allu gweld pa safleoedd rydych wedi ymweld â nhw neu'r geiriau allweddol rydych wedi chwilio amdanynt.

Cofiwch allgofnodi o wefan ddiogel pan fyddwch wedi cwblhau eich trafodyn, a chyn i chi gau y porwr. Ni fydd cau y porwr yn golygu eich bod wedi allgofnodi o reidrwydd.

Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.

Beth i'w wneud os byddwch yn dod ar draws deunydd anghyfreithlon

 • Os byddwch yn dod ar draws cynnwys rydych yn ystyried ei fod yn anghyfreithlon fel delweddau o gam-drin plant neu ddeunydd i oedolion sy'n anweddus yn droseddol, dylech roi gwybod i'r Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd: www.iwf.org.uk.
 • Os byddwch yn dod ar draws cynnwys rydych yn ystyried ei fod yn anghyfreithlon fel cynnwys hiliol neu derfysgol, dylech roi gwybod i'r heddlu amdano.

 

 

-->