Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
physical-security2

Diogelwch Corfforol

Mae diogelwch ffisegol yr un mor bwysig â diogelwch ar-lein ar gyfer diogelu eich cyfrifiadur a chi eich hun rhag trosedd. Mae'r dudalen hon yn sôn am ddiogelu eich cyfarpar a'ch data rhag lladrad, a rhag tân, llifogydd a difrod damweiniol.

Y Risgiau

Dwyn Cyfrifiaduron a Data

Os nad yw eich cyfarpar cyfrifiadurol wedi'i ddiogelu'n addas, mae'n hawdd i droseddwyr naill ai ddwyn eich data neu heintio eich cyfrifiadur heb fod angen mynediad ar-lein – neu i ddwyn neu ddifrodi'r cyfarpar ei hun. Er gwaethaf y dulliau ar-lein soffistigedig a ddefnyddir gan droseddwyr erbyn hyn, mae'n dal yn haws cael mynediad i'r cyfrifiadur drwy gael mynediad i'ch eiddo.

Dechrau arni...
 • Gwnewch yn siŵr fod eich cyfrifiaduron wedi'u diogelu rhag lladrad, llifogydd, tân a difrod damweiniol.

Gweler hefyd...

 

Gwaredu Cyfrifiaduron yn Ddiogel
Sut i waredu caledwedd cyfrifiaduron yn ddiogel.

Cadw copïau wrth gefn
Mae'n hawdd cadw copïau wrth gefn o ffeiliau ac mae hyn yn hanfodol ar gyfer diogelu data.

 

I ddechrau, os nad yw eich cartref (neu eiddo arall lle caiff y cyfarpar cyfrifiadurol ei gadw) wedi'i ddiogelu'n ddigonol, gall troseddwyr gael mynediad drwy dorri i mewn.

Ffordd arall gyffredin y gallant wneud hyn yw drwy dwyllo deiliaid cartrefi i feddwl eu bod yn alwyr dilys a dod o hyd i'r system gyfrifiadurol wrth esgus "darllen y mesurydd", "arolygu'r eiddo" neu "lanhau'r ffenestri". Nid yw'n cymryd llawer o amser i droseddwyr gyflawni eu hamcanion unwaith y byddant wedi eich twyllo neu wedi tynnu eich sylw.

Difrod Ffisegol

Fel popeth arall yn y cartref neu'r swyddfa, mae cyfarpar cyfrifiadurol yn agored i ddifrod gan dân, llifogydd a difrod damweiniol. Fodd bynnag, gall y canlyniadau fod yn fwy sylweddol oherwydd y data rydych wedi'u storio arno fel dogfennau, ffotograffau, cerddoriaeth, rhestrau cyswllt a gwefannau y rhoddwyd nodau tudalen ar eu cyfer.

Cadwch eich Cyfrifiaduron yn Ddiogel

 • Cadwch ddrysau a ffenestri ar glo.
 • Peidiwch â gadael allwedd sbâr i'r tŷ y tu allan.
 • Byddwch yn ofalus pwy rydych yn eu gadael i mewn i'r cartref.
 • Cadwch gofnodion papur preifat fel pasbortau, cyfriflenni banc a rhif Yswiriant Gwladol dan glo os yw'n bosibl.
 • Gosodwch larwm lladron.
 • Peidiwch â hysbysebu'r ffaith bod gennych gyfarpar cyfrifiadurol drwy ei adael yn y golwg drwy ffenestri a drysau gwydr.
 • Dylech ystyried defnyddio cebl cloi cyfrifiadur er mwyn ei wneud yn anoddach i'w ddwyn.
 • Gofynnwch am gyngor diogelwch ychwanegol gan eich cwmni yswiriant neu swyddog atal troseddau lleol.

Cyngor Ychwanegol ar gyfer Defnyddwyr Gliniaduron

 • Dylech osgoi bagiau sy'n edrych fel bagiau gliniaduron, er enghraifft bag gyda logo'r gwneuthurwr arno.
 • Cadwch eich gliniadur gyda chi lle bynnag y bo'n bosibl. Pan na fydd yn gofalu amdano – er enghraifft mewn ystafell mewn gwesty neu mewn ystafell gyfarfod – dylech ei gadw allan o'r golwg neu dan glo. Cariwch liniaduron gyda chi ar awyrennau neu fysiau.
 • Peidiwch byth â gadael gliniadur ar sedd car. Hyd yn oed os ydych yn y car, gallai eich gliniadur fod mewn perygl pan fyddwch yn llonydd (er enghraifft, pan fyddwch wedi parcio neu wedi aros wrth oleuadau traffig).
 • Dewiswch fag cwiltiog. Caiff llawer o liniaduron eu torri drwy gael eu gollwng.

Os caiff eich Cyfrifiadur neu Liniadur ei Ddwyn neu ei Golli

 • Os ydych wedi storio cyfrineiriau mewn dogfen ar eich cyfrifiadur neu liniadur, neu os ydych erioed wedi ticio'r blwch 'cofio'r cyfrinair hwn' ar wefan, dylech newid unrhyw gyfrineiriau cyn gynted â phosibl ar ôl iddo gael ei ddwyn neu ei golli.
 • Rhowch wybod i'r Heddlu (neu os cafodd ei ddwyn neu ei golli ar drên, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig) a chael rhif cyfeirnod trosedd neu golled at ddibenion olrhain ac yswiriant.

Cyfyngu Effaith yr Achos o Ddwyn neu Golled

 • Gwnewch nodyn o rifau cyfres cyfrifiadurol fel y gellir rhoi gwybod os caiff ei ddwyn.
 • Cofrestrwch eich cyfarpar cyfrifiadurol ar Gofrestr Eiddo Genedlaethol Immobilise. Os caiff ei atafaelu gan yr heddlu ar ôl iddo gael ei ddwyn neu ei golli, mae gwell siawns y bydd yn cael ei ddychwelyd i'r perchennog cywir.
 • Defnyddiwch farciwr diogelwch i labelu eich cyfrifiaduron ac eitemau gwerth uchel eraill.
 • Peidiwch byth â storio cyfrineiriau ar eich cyfrifiadur.
 • Gwnewch yn siŵr fod eich cyfarpar cyfrifiadurol yn cael ei yswirio'n ddigonol.
 • Cadwch gopïau wrth gefn o'ch data (ceir rhagor o wybodaeth yn Cadw copïau wrth gefn)
 • Sefydlwch gyfrineiriau cyfrif defnyddiwr er mwyn rhwystro mynediad i'ch data.
 • Dylech ystyried sefydlu cyfrinair cychwyn fel na all defnyddwyr awdurdodedig gychwyn y cyfrifiadur. Fodd bynnag, rydym ond yn argymell hyn os ydych yn hollol siŵr y byddwch yn cofio eich cyfrinair cychwyn, neu fel arall ni ellir defnyddio eich cyfrifiadur.

Cyngor Arall

 • Rhwygwch ddogfennau sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol cyn eu taflu i ffwrdd.
 • Os yw eich cartref yn wynebu risg o lifogydd, ystyriwch gadw cyfrifiaduron allan o berygl ar loriau uchaf neu ar ben desgiau yn hytrach nag ar y llawr.
 • Cadwch ddiffoddydd tân sy'n addas i'w ddefnyddio gyda chyfarpar trydanol ger eich cyfrifiadur.
 • Byddwch yn ofalus sut rydych yn cael gwared ar flychau a allai hysbysebu bod gennych gyfrifiaduron neu argraffwyr newydd.

 

-->