Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
staff-policies

Polisïau Staff

Mae bron pob sefyllfa yn galluogi staff i gael mynediad i'r rhyngrwyd er mwyn gwneud eu gwaith o ddydd i ddydd. Yn yr un modd â mynd ar-lein gartref, caiff y cyfleustra a'r effeithlonrwydd eu cydbwyso gan rywfaint o risg, y mae'n rhaid ei lleihau i'r eithaf. Mae'r un peth yn wir am gael mynediad i systemau gwybodaeth y sefydliad.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Dylech bob amser weithredu a gorfodi polisïau staff sy'n ymwneud â'r defnydd o'r rhyngrwyd a mynediad i systemau gwybodaeth.
 • Gwnewch yn siŵr fod y polisi yn gymesur â'r risgiau; nid oes polisi sy'n addas ar gyfer pob sefyllfa, ond mae templedi y gallwch eu dilyn.

Y risgiau

 • Lawrlwytho maleiswedd yn fwriadol neu'n anfwriadol.
 • Cael eich targedu gan deilwra cymdeithasol.
 • Cyflawni neu gynorthwyo twyll.
 • Creu atebolrwydd cyfreithiol drwy weithgarwch anghyfreithlon neu ddiffyg cydymffurfiaeth â rheoliadau neu hawlfraint.
 • Cael mynediad heb awdurdod i wybodaeth hanfodol.
 • Rhoi mynediad answyddogol heb awdurdod i wybodaeth hanfodol.
 • Defnydd amhriodol o'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Cael mynediad i gynnwys amhriodol.
 • Lawrlwytho cynnwys at ddefnydd personol (cost a materion band-eang).
 • Gwastraffu amser.

Pwysigrwydd cael polisi staff

Gall diogelwch technegol a hyfforddiant staff leihau nifer y materion sy'n codi, ond mae polisïau staff effeithiol hefyd yn hanfodol am eu bod yn egluro beth sy'n dderbyniol ... a beth nad yw'n dderbyniol.

Mae'r dudalen hon yn rhoi trosolwg o'r materion allweddol. Dylech ystyried ceisio cyngor proffesiynol wrth ddrafftio polisïau staff a newid contractau cyflogeion. Mae hefyd yn werth cael cyngor ynghylch sut i gyflwyno polisïau newydd i staff a'u cyfuno â rhaglen hyfforddi.

Beth i'w Gynnwys mewn Polisi Defnydd Derbyniol

 • Os a / neu pryd y mae'n dderbyniol gwneud defnydd preifat o'r rhyngrwyd.
 • Pa fath o gynnwys nad yw'n dderbyniol.
 • Sut y dylid trin gwybodaeth gyfrinachol.
 • Defnydd diogel a chyfrifol o e-bost.
 • Defnyddio eiddo'r cwmni fel gliniaduron a dyfeisiau symudol eraill a chymryd gofal ohonynt.
 • Rheolau am fynediad o bell i rwydwaith y cwmni sy'n ddiogel ac yn briodol.
 • Canllawiau am gaffael a gosod meddalwedd, yn cynnwys lladrad.
 • Canllawiau diogelwch fel defnyddio a diogelu cyfrineiriau cryf.
 • Gwahardd prosesau i rannu a lawrlwytho deunydd â hawlfraint arno.
 • Manylion unrhyw weithgarwch monitro y byddwch yn ymgymryd ag ef, os o gwbl.
 • Canlyniadau torri'r polisi.

Beth i'w gynnwys mewn polisi e-bost

 • Ymwadiadau ar negeseuon e-bost (er enghraifft "At ddefnydd y derbynnydd yn unig y mae cynnwys yr e-bost hwn wedi'i fwriadu. Os ydych wedi'i dderbyn mewn camgymeriad, dylech ei ddileu...").
 • P'un a oes angen cydsyniad rheolwr i gael mynediad i e-bost allanol a'i gynnwys.
 • Canllawiau ychwanegol, os yw'n briodol, sy'n ymwneud â GDPR;  deddfwriaeth a chyfreithiau enllib mewn perthynas â gwerthu dros e-bost ac o bell.
 • Sut i fynd i'r afael â gwybodaeth gyfrinachol pan gaiff ei hanfon dros e-bost, yn cynnwys p'un ai e-bost yw'r sianel gyfathrebu briodol a ph'un a ddylai gael ei hamgryptio ai peidio.

Paratoi a gweithredu polisi

 • Sefydlu'r risgiau.
 • Cynnal unrhyw ymgynghoriad angenrheidiol ar y polisïau arfaethedig er mwyn sicrhau ymarferoldeb a chyfreithlondeb.
 • Cymaint â phosibl, gwnewch yn siŵr fod y polisi yn cyd-fynd â'ch busnes yn hytrach nag i'r gwrthwyneb.
 • Dylech gael cydbwysedd rhwng ymarferoldeb, ymddiriedaeth a rheolaeth.
 • Os ydych yn defnyddio polisi oddi ar y silff, gwnewch yn siŵr ei fod yn gymwys i'ch amgylchiadau a'i fod yn hawdd ei ddeall. Gwnewch newidiadau a symleiddiwch neu ymhelaethwch lle y bo angen.
 • Dylech gynnwys polisïau newydd mewn llawlyfrau staff, y rhaglen sefydlu i gyflogeion newydd a, lle y bo'n briodol, ar fewnrwyd y cwmni.
 • Gwnewch yn siŵr ei fod yn cyd-fynd â gweithdrefnau disgyblu, contractau cyflogeion a pholisïau eraill fel diffyg cydymffurfiaeth.
 • Dosbarthwch y polisi pan fydd wedi cael ei gwblhau a gwnewch yn siŵr ei fod ar gael yn hawdd.
 • Dylai rhywun yn y cwmni fod yn gyfrifol am weithredu a monitro'r polisi.
 • Adolygwch y polisi yn rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn gyfredol ac yn berthnasol bob amser.

Rhagor o wybodaeth

Gweld a lawrlwytho Polisi Defnydd Derbyniol enghreifftiol