Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
social-networking-social-media

Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol / Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r dudalen hon yn cwmpasu rhwydweithio cymdeithasol – fel ymweld â safleoedd rhwydweithio cymdeithasol cyffredin a'u defnyddio – a defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel adnodd busnes.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Dylech ond rhoi mynediad i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol cwmni i gyflogeion dibynadwy sydd wedi arfer eu defnyddio, ac sy'n deall nodau a diwylliant eich sefydliad.
 • Mae'r rhan fwyaf o'r un rheolau yn gymwys i gyfryngau cymdeithasol busnesau ag i'ch bywyd personol er mwyn sicrhau defnydd diogel a chyfrifol.

Mae llawer o'r risgiau sy'n gysylltiedig â rhwydweithio cymdeithasol / y cyfryngau cymdeithasol yn deillio o gael grŵp mor fawr ac, mewn sawl achos, anhysbys, o bobl rydych yn rhyngweithio â nhw, a fforwm na chaiff ei gymedroli i bob pwrpas.

Y risgiau

 • Datgelu gwybodaeth gyfrinachol yn ddiniwed gennych chi, cydweithwyr, cwsmeriaid, ffrindiau neu gysylltiadau.
 • Datgelu gwybodaeth gyfrinachol yn fwriadol am amrywiaeth o resymau yn cynnwys mantais ariannol, twyll, peryglu hunaniaeth neu effaith ar enw da.
 • Bod yn darged i fwlio, stelcio, trolio neu fathau eraill o gam-driniaeth ar-lein.
 • Cyflawni bwlio, stelcio, trolio neu fathau eraill o gamdriniaeth ar-lein.
 • Mynediad i gynnwys amhriodol drwy ddolenni mewn postiadau neu drydariadau.
 • E-byst gwe-rwydo sy'n honni eu bod o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, ond sydd mewn gwirionedd yn eich annog i ymweld â gwefannau twyllodrus neu amhriodol.
 • Pethau y mae cydweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr, ffrindiau a phobl eraill a chwmnïau wedi'u postio neu eu trydar yn eich annog i fynd i wefannau twyllodrus neu amhriodol.
 • Twyllwyr, lladron hunaniaeth neu hactifadyddion yn hacio i mewn i'ch cyfrif neu dudalen neu'n eu cymryd drosodd.
 • Maleiswedd wedi'i gynnwys mewn atodiadau negeseuon neu ffotograffau.

Rhwydweithio cymdeithasol / cyfryngau cymdeithasol diogel, synhwyrol a chyfrifol

Gall eich sefydliad a'i gyflogeion osgoi'r risgiau hyn a defnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol / cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn rhai canllawiau synhwyrol. Cofiwch fod dilyn canllawiau arfer gorau ar gyfer rhwydweithio cymdeithasol / cyfryngau cymdeithasol yn y gweithle yn debyg iawn i'r rhai yn eich bywyd preifat.

 • Cyfyngwch fynediad i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol cwmni i'r rhai sydd ei angen ac sydd wedi'u hyfforddi i'w defnyddio yn unig.
 • Sefydlwch a chynhaliwch drywydd archwilio o bwy sy'n cael mynediad i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ac ataliwch fynediad ar unwaith i gyflogeion neu gontractwyr sy'n gadael y busnes.
 • Os ydych yn ystyried defnyddio apiau i gydgasglu sawl cyfrif Twitter, Facebook a LinkedIn, dim ond y rhai sy'n berthnasol ac sydd eu hangen y dylech eu defnyddio, a chyfyngwch fynediad gan eu bod yn darged poblogaidd ar gyfer cael eu hacio.
 • Byddwch yn wyliadwrus o gyhoeddi unrhyw wybodaeth adnabod gyfrinachol am eich busnes, cyfarwyddwyr, cyflogeion neu gwsmeriaid - naill ai yn eich proffil neu yn eich postiadau / trydariadau.
 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf.
 • Mae'r hyn sy'n mynd ar-lein yn aros ar-lein. Dylech chi a'ch cydweithwyr ystyried yn ofalus cyn cyhoeddi sylwadau neu luniau a allai beri anawsterau yn ddiweddarach, naill ai i'r busnes neu i drydydd partïon.
 • Monitrwch beth mae busnesau ac unigolion eraill yn ei bostio amdanoch chi, neu'n ymateb i'ch postiadau.
 • Dysgwch sut i ddefnyddio safleoedd yn gywir. Defnyddiwch y nodweddion preifatrwydd i gyfyngu ar fynediad eraill i'ch proffil. Byddwch yn ofalus pwy rydych yn gadael iddynt ymuno â'ch rhwydwaith.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch cydweithwyr yn cadw llygad bob amser am weithgarwch gwe-rwydo, llais-rwydo a gweithgarwch teilwra cymdeithasol arall sydd â'r nod o loffa cyfrineiriau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd effeithiol wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.
 • Byddwch yn ymwybodol o faint o amser anghynhyrchiol y mae cyflogeion / cydweithwyr yn ei dreulio ar safleoedd nad ydynt yn gysylltiedig â gwaith, i'r graddau y maent yn monitro eu gweithgarwch ar-lein.