Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
protect-yourself-from-ddos-attack

Ymosodiadau Atal Gwasanaeth Gwasgaredig

Mae'n dod yn gynyddol gyffredin i sefydliadau gael eu targedu gan ymosodiadau ar-lein sy'n golygu na all eu gwefan wasanaethu ceisiadau dilys. Nid math o hacio yw Ymosodiad Atal Gwasanaeth Gwasgaredig, ond yn hytrach achos wedi'i drefnu o lawer o ymwelwyr ar yr un pryd, gan lethu seilwaith eich gwefan. Yn aml, nid llawer o bobl yn ymweld â'r wefan ar yr un pryd er mwyn lleihau ei heffeithlonrwydd neu wneud iddi fethu hyd yn oed, fydd yn achosi ymosodiadau o'r fath, ond bot-rwyd (rhwydwaith o gyfrifiaduron robot wedi'u heintio) sy'n cael eu rheoli o bell i wneud hynny gan seiberdroseddwyr. Mae'r rhan fwyaf o ddioddefwyr yn sefydliadau proffil uchel fel cwmnïau amlwladol, asiantaethau'r llywodraeth a banciau / darparwyr gwasanaethau ariannol eraill. Fodd bynnag, nid yw unrhyw sefydliad sydd â gwefan yn ddiogel.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
  • Ystyriwch y tebygolrwydd y bydd eich sefydliad yn wynebu risg o ymosodiadau atal gwasanaeth gwasgaredig, a'r risgiau sy'n gysylltiedig â hynny, a rhowch fesurau lleihau / lleddfu bygythiadau ar waith.
  • Os ydych yn ystyried bod angen diogelwch, siaradwch ag arbenigwr mewn ymosodiadau atal gwasanaeth gwasgaredig.
  • P'un a ydych yn wynebu risg o ymosodiadau atal gwasanaeth gwasgaredig ai peidio, dylech gael y cyfleusterau cynnal ar waith er mwyn mynd i'r afael â nifer fawr ac annisgwyl o ymweliadau â'r wefan.

Cymhellion ar gyfer ymosodiad atal gwasanaeth gwasgaredig.

  • Blacmel / cribddeiliaeth.
  • Effeithio'n negyddol ar eich enw da neu ei ddinistrio hyd yn oed.
  • Cystadleuaeth annheg (manteisio ar eich diffyg gwasanaeth er mwyn ennill eich cwsmeriaid yr effeithiwyd arnynt).
  • Drwgdeimlad yn eich erbyn chi neu eich busnes.
  • Yr awydd i gael credadwyedd ymysg y gymuned droseddol.
  • Hactifadu

Diogelu eich busnes

Mewn termau technegol, gall ymosodiadau atal gwasanaeth gwasgaredig ddod ar sawl ffurf, ac fel sawl agwedd ar y rhyngrwyd, mae angen gwybodaeth fanwl er mwyn eu deall ac amddiffyn rhagddynt.

Os oes gennych reswm i gredu eich bod yn darged posibl i ymosodiad atal gwasanaeth gwasgaredig, rydym yn argymell eich bod yn dod o hyd i arbenigwr diogelu rhag ymosodiadau atal gwasanaeth gwasgaredig sydd â'r wybodaeth a'r adnoddau ategol i ddiogelu eich busnes ac yn ymgynghori ag ef. Dylai allu argymell a gweithredu datrysiad technegol er mwyn lliniaru'r bygythiad i'ch busnes.

Cynllunio galluoedd

Dylai pob sefydliad sydd â gwefan wneud yn siŵr ei fod wedi'i ddiogelu cymaint â phosibl rhag traffig anghyfreithlon a chyfreithlon sy'n anarferol o uchel (ac annisgwyl).

Dylech gynnal asesiad risg, gan ystyried yr holl ganlyniadau rhesymol, a sefydlu capasiti gweweinydd, band eang a phŵer prosesu i fynd i'r afael â nifer fawr o ymweliadau ar yr un pryd. Trefnwch gyda'ch darparwr cynnal i hwyluso camau hyblyg a rhagweithiol o fynd i'r afael â llwythi heb lawer o rybudd os o gwbl ac ystyriwch gydbwyso llwythi i weinyddion lluosog. Bydd cost yn gysylltiedig â'r trefniadau hyn, ond bydd angen i chi gydbwyso hyn yn erbyn y risgiau a'r canlyniadau i'ch busnes ac efallai y gellir trafod hyn.