Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
hmrc-companies-house-scams

Sgamiau CThEM/Tŷ‘r Cwmnïau

Mae negeseuon e-bost gwe-rwydo twyllodrus sy'n honni eu bod wedi'u hanfon gan CThEM neu adrannau eraill y llywodraeth wedi bodoli ers rhai blynyddoedd. Maent yr un mor boblogaidd ymysg sgamwyr, os nad yn fwy poblogaidd.

Yn y DU, mae'r dyddiadau cau ar gyfer ffurflenni a thaliadau treth yn amrywio yn ôl natur eich busnes. Mae dyddiadau ffurflenni a thaliadau Treth Gorfforaethol a TAW – a ffurflenni Tŷ'r Cwmnïau – yn dibynnu ar ddyddiadau ymgorffori a chofrestru. Mae dyddiadau ffurflenni a thaliadau TAW ac YG hefyd yn benodol ar gyfer eich busnes. Ar gyfer Hunanasesu (yn achos unig fasnachwyr a phartneriaethau), y dyddiad ar gyfer ffurflenni yw 31 Ionawr, a'r dyddiadau ar gyfer taliadau ar gyfrifon yw 31 Ionawr a 31 Gorffennaf.

Gallwch gael negeseuon e-bost twyllodrus unrhyw adeg o'r flwyddyn, ond yn ystod y cyfnodau cyn y dyddiadau hyn y maent fwyaf cyffredin gan fod llawer o fusnesau yn meddwl am eu materion treth.

                                         

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online ...
 • Cofiwch na fydd CThEM na sefydliadau eraill y llywodraeth byth yn eich hysbysu am ad-daliad treth neu gosb – nac yn gofyn am fanylion talu personol – dros e-bost, neges destun neu bost rhwydweithio cymdeithasol.
 • Peidiwch â chlicio ar ddolenni nac agor atodiadau oni fyddwch yn hollol siŵr eu bod yn dod o ffynhonnell ddilys.

Y risgiau

 • Os ydych yn drethdalwr neu os oes gennych fusnes arall â CThEM, efallai y byddwch yn cael e-bost gwe-rwydo sy'n gofyn am wybodaeth gyfrinachol a fyddai'n rhoi mynediad i droseddwyr i'ch cyfrifon banc neu gerdyn talu
 • Neu, efallai y bydd yr e-bost yn cynnwys atodiad sy'n esgus bod yn ddogfen ddilys, ond sydd mewn gwirionedd yn cyflwyno feirws y gellir ei ddefnyddio i'ch twyllo, dwyn eich hunaniaeth, ysbïo arnoch neu'n eich dal yn wystl ariannol.

Risg arall yw y gallech gael eich twyllo i ddefnyddio gwasanaeth answyddogol yn lle gwefan CThEM, o'r math sydd fel arfer yn codi ffioedd uwch ac afresymol yn aml am wasanaethau a ddarperir am ddim neu am gost is gan y llywodraeth. Fel arfer, gelwir y rhain yn wefannau efelychu.

Diogelu eich busnes

 • Cofiwch na fydd CThEM na sefydliadau eraill y llywodraeth byth yn eich hysbysu am ad-daliad treth neu gosb – nac yn gofyn am fanylion talu personol – dros e-bost, neges destun neu bost rhwydweithio cymdeithasol.
 • Byddwch yn wyliadwrus o negeseuon e-bost:
  • Sy'n cynnwys cyfeiriad e-bost sy'n wahanol i gyfeiriad gwefan CThEM neu sefydliad arall dibynadwy.
  • A anfonir o gyfeiriad hollol wahanol neu o gyfeiriad gwebost am ddim.
  • Nad yw'n defnyddio eich enw go iawn, ond yn hytrach yn defnyddio cyfarchiad amhenodol fel "Annwyl gwsmer", "Annwyl Berchennog Busnes", "Annwyl Drethdalwr" neu ddim cyfarchiad o gwbl.
  • Sy'n ymgorffori ymdeimlad o frys; er enghraifft, y bygythiad y gellir cau eich cyfrif neu y gallwch golli dyddiad cau ar gyfer taliad neu hawliad am ad-daliad os na fyddwch yn gweithredu ar unwaith.
  • Sy'n gofyn am wybodaeth gyfrinachol busnes neu gyflogai fel enw defnyddiwr, cyfrinair neu fanylion banc.
 • Byddwch yn wyliadwrus o negeseuon e-bost sy'n cynnwys atodiadau. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â chlicio ar yr atodiad a dilëwch yr e-bost, peidiwch ag ymateb a pheidiwch â'i anfon ymlaen oni bai bod hynny er mwyn rhoi gwybod i'r sefydliad dilys.
 • Byddwch yn wyliadwrus o wefannau efelychu, a all godi ffi uchel am wasanaeth a allai fod am ddim, neu am gost is, o safle swyddogol y llywodraeth.  Bydd y safleoedd hyn yn costio arian diangen i'ch busnes ac efallai na fyddant yn darparu unrhyw wasanaeth o gwbl, er gwaethaf y ffaith eu bod yn ymddangos mewn safle amlwg ar Google a pheiriannau chwilio eraill.

Beth i'w wneud os byddwch yn cael negeseuon e-bost amheus sy'n honni eu bod gan CThEM

Anfonwch nhw ymlaen i phishing@hmrc.gsi.gov.uk neu darllenwch ganllawiau CThEM ar adnabod sgamiau

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll: 

Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk