Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Diogelwch Ar-lein

Diogelwch Ar-lein

Mae pob sefydliad yn dibynnu ar y rhyngrwyd i ryw raddau ar gyfer cyfathrebu, gwneud trafodion, taliadau a chael mynediad i ddata. Fodd bynnag, yn anffodus, mae'r rhyngrwyd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan droseddwyr i gyflawni troseddau ariannol a throseddau eraill. Rhaid i'ch sefydliad gymryd rhagofalon i ddiogelu eich hun.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybodaeth a chyngor.

Ardystio

Gall ardystio seiber gyflwyno buddiannau pwysig i unrhyw sefydliad.

Botrwydi

Mae seiberdroseddwyr yn defnyddio botrwydi i gymryd cyfrifiaduron drosodd er mwyn cyflawni nifer o droseddau.

Cadwyn Gyflenwi

Gallai arfer neu systemau gwael beryglu diogelwch yr holl gadwyn gyflenwi.

Cyfrifiaduron Apple Mac

Mae gweithgarwch maleisus yn erbyn Macs yn cynyddu wrth iddynt ddod yn fwy poblogaidd.

Cynllunio Diogelwch Busnes

Y cam cyntaf i gymryd dull systemataidd at ddiogelwch.

Diogelwch Ffisegol

Mae diogelwch ffisegol yr un mor bwysig â diogelwch ar-lein.

e-bost

Sut i fynd i’r afael â gohebiaeth ddigroeso a all fod yn niweidiol iawn i’ch busnes.

Ewch â Five i Atal Twyll

Ymgyrch ymwybyddiaeth wedi’i chynllunio i annog pobl i stopio a meddwl

Hactifadu

Hacio er mwyn achosi aflonyddwch neu wneud pwynt.

Maleiswedd

Meddalwedd a gaiff ei dosbarthu er mwyn aflonyddu, twyllo a/neu ysbïo.

Mynediad Symudol a Chartref

Gwnewch yn siŵr fod y mynediad yn ddiogel bob amser pan fyddwch yn gweithio y tu allan i’r swyddfa.

Protocol a Rheolaeth Cyfrinair

Mae’n hanfodol eich bod yn dewis ac yn defnyddio cyfrineiriau cryf er mwyn diogelu eich diogelwch a’ch hunaniaeth.

Sgamiau CThEM/Tŷ‘r Cwmnïau

Ni fydd CThEM na sefydliad eraill y llywodraeth yn e-bostio yn gofyn am ddata cyfrinachol.

Teilwra Cymdeithasol

Teilwra cymdeithasol yw’r llwybr twyllodrus y mae troseddwyr yn ei ddilyn ar gyfer sawl math o drosedd.

Twyll Dynwared Prif Swyddog Gweithredol

Holwch geisiadau e-bost afreolaidd am daliadau bob amser, hyd yn oed gan uwch gydweithiwr.

Waliau Tân

Rhwystr rhwng y rhyngrwyd â‘ch cyfrifiaduron neu rwydwaith yw wal dân.

Windows Server 2003

Os ydych yn dal i ddefnyddio Windows Server 2003, mae angen i chi gynllunio ar gyfer ei ddisodli.

Ymosodiadau Atal Gwasanaeth Gwasgaredig

Ymosodiadau sy’n golygu na all gwefannau eu dioddefwyr wasanaethu ceisiadau dilys.

Bancio

Sut i fancio’n ddiogel ar-lein.

Cadwyn Gyflenwi

Gallai arfer neu systemau gwael beryglu diogelwch yr holl gadwyn gyflenwi.

CiSP

Mae CiSP yn galluogi aelodau i rannu gwybodaeth seiber-fygythiad a lleihau risg.

Cymorth Seiber a Diogelwch Gwybodaeth

Ystyriwch ddefnyddio arbenigwr cymorth seiber a diogelwch gwybodaeth.

Diogelwch eich Gwefan

Mae’n hanfodol eich bod yn dewis ac yn defnyddio cyfrineiriau cryf er mwyn diogelu eich diogelwch a’ch hunaniaeth.

Dod â‘ch Dyfais eich Hun

Rheoli’r defnydd diogel o ddyfeisiau personol cyflogeion yn eich sefydliad.

e-Gaffael

Gwnewch yn siŵr fod gennych arferion diogelwch da a systemau cadarn cyn dechrau e-gaffael.

Gwerthu ar eBay

Cymerwch ragofalon yn erbyn risgiau sy’n codi wrth werthu ar safleoedd arwerthiannau.

Lawrlwytho a Rhannu Ffeiliau

Wrth lawrlwytho unrhyw beth o’r rhyngrwyd, gwnewch yn siŵr ei bod yn gwneud hynny’n gyfreithlon.

Meddalwedd Wystlo

Meddalwedd wystlo sy’n cloi cyfrifiadur o leoliad o bell ac yn mynnu taliad.

Polisïau Staff

Mae unrhyw sefydliad cysylltiedig yn wynebu risgiau. Gallwch leihau hyn gyda pholisïau staff cadarn.

Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol / Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r dudalen hon yn ymdrin â rhwydweithio cymdeithasol - fel wrth ymweld a defnyddio’r gwefannau rhwydweithio cymdeithasol cyffredin ... Read more

Taliadau Electronig a Thaliadau â Cherdyn

Gall rhagofalon syml atal problemau rhag codi.

Twyll

Mae’n hanfodol gwneud yn siŵr y gallwch nodi ac atal twyll.

Twyll Mandad

Peidiwch â chael eich newid i newid manylion ar gyfer taliadau rheolaidd y mae eich busnes yn eu gwneud.

Wi-Fi

Sefydlu a defnyddio rhwydweithiau Wi-Fi yn ddiogel yn y swyddfa a’r cartref.

Windows XP

Ni chaiff unrhyw ddiweddariadau na datrysiadau diogelwch eu cynnig ar gyfer y fersiwn hon o Windows.

Yswiriant Atebolrwydd Seiber

Cwmpasu digwyddiadau fel data a gollwyd, feirysau, achosion o hacio a thorri diogelwch data.