Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
user-accounts

Cyfrifon Defnyddwyr

Mewn unrhyw sefydliad lle mae gan fwy nag un person fynediad i gyfrifiadur neu rwydwaith, mae angen sefydlu cyfrifon defnyddiwr er mwyn rhoi mynediad i unigolion i'w ffeiliau eu hunain, rhaglenni, cyfrifon e-bost, dewis o borwr rhyngrwyd (lle y caniateir dewis personol) a hanes .. a chyfyngu mynediad i bersonau anawdurdodedig.

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn sefydlu cyfrifon defnyddwyr er mwyn galluogi diogelwch, mynediad priodol i wybodaeth a threfniadau gweithio mwy hyblyg.
  • Dim ond i unigolion dibynadwy sy'n meddu ar fwy na gwybodaeth sylfaenol am TG y dylid rhoi cyfrifon gweinyddwr.
  • Arsylwch arfer gorau ar ddewis a defnyddio cyfrineiriau.

Mae cyfrifon defnyddwyr yn cynnig nifer o fuddiannau ymarferol eraill:

Maent yn rhoi rheolaeth mynediad – gan gyfyngu ar fynediad i wybodaeth cwmni amrywiol i'r cyflogeion neu'r contractwyr hynny sydd â'r awdurdod i'w gweld. Er enghraifft, efallai na fydd gan rywun yn yr adran cyfrifon awdurdod i gael mynediad i gofnodion adnoddau dynol ar y rhwydwaith, ac i'r gwrthwyneb.

Maent yn galluogi cyflogeion i ddefnyddio mwy nag un cyfrifiadur mewn sefydliad, p'un a ydynt yn gweithio'n barhaol ar y safle, yn gweithio wrth sawl gweithfan neu'n gweithio o bell.

Hefyd, mae sefydlu cyfrifon defnyddwyr yn diogelu rhag mynediad i gyfrifiadur neu rwydwaith gan drydydd partïon anawdurdodedig fel ymwelwyr, pobl fasnach neu dresmaswyr.

Sefydlu a defnyddio cyfrifon defnyddwyr

Dylai fod yn gyflym ac yn syml i sefydlu cyfrifon defnyddwyr ar gyfrifiaduron a rhwydweithiau drwy eu paneli rheoli perthnasol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at sgriniau help, neu ewch i'r dudalen cymorth ar-lein berthnasol ar gyfer y system weithredu rydych yn ei defnyddio.

Mae gan gyfrifon defnyddwyr enw defnyddiwr a chyfrinair. Fel yn achos unrhyw fynediad a ddiogelir gan gyfrinair, dylai cyfrineiriau fod yn gryf, mor anodd â phosibl i'w dyfalu neu eu datrys, ac ni ddylid eu rhannu rhwng defnyddwyr, beth bynnag fo'r esgus.

Dylai pob defnyddiwr allgofnodi cyn trosglwyddo'r defnydd o'r cyfrifiadur mae'n ei ddefnyddio i unrhyw un arall, a chloi'r sgrin pan na fydd yn ei defnyddio.

Cyfrifon gweinyddwyr

Gweinyddwr yw rhywun a all wneud newidiadau ar gyfrifiadur neu rwydwaith a fydd yn gymwys i'r defnyddwyr eraill, fel newid gosodiadau diogelwch, gosod meddalwedd a chaledwedd, ychwanegu, dileu a diweddaru cyfrifon defnyddwyr eraill a chael mynediad i bob ffeil. Gall gweinyddwr hefyd newid mathau cyfrifon defnyddwyr eraill i statws gweinyddwr.

Felly, rhaid i rywun â breintiau gweinyddwr fod yn aelod dibynadwy o staff gyda mwy na gradd sylfaenol o wybodaeth TG. Yn achos rhai busnesau bach, gallai hwn fod yn berchennog y busnes neu gyfarwyddwr arall.

Er mwyn mewngofnodi fel gweinyddwr, rhaid i chi neu'r cydweithiwr enwebedig gael cyfrif defnyddiwr gyda math o gyfrif gweinyddwr, y gellir ei wirio ar ôl mewngofnodi.