Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
governance

Llywodraethu

Dylid ystyried seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth yn fater hollbwysig ym mhob sefydliad, felly dylech sefydlu fframwaith ar gyfer ei lywodraethu. Dylai sefydlu, cyfarwyddo a monitro'r fframwaith hwn fod yn gyfrifoldeb i'r bwrdd neu berchennog y busnes – yn dibynnu ar faint a natur y sefydliad – gyda chefnogaeth penaethiaid unedau busnes gweithredol ac adrannau arbenigol.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
  • Sefydlwch brosesau llywodraethu seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth a rhowch gyfrifoldeb i uwch swyddog priodol yn y cwmni.
  • Gwnewch yn siŵr y caiff eich fframwaith llywodraethu ei adolygu a'i ddiweddaru'n rheolaidd yn unol â'r newidiadau a wneir yn eich sefydliad.

Dylai'r grŵp hwn wneud yn siŵr fod strategaeth seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth a rhaglen sicrwydd ar waith a bod rhywun yn y busnes sydd ar lefel bwrdd neu lefel gyfatebol yn gyfrifol amdani.

Dylai'r fframwaith gwmpasu'r canlynol

  • Rheoli holl weithgareddau seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth.
  • Gwneud yn siŵr fod y gweithgareddau'n berthnasol i risg ar y pryd a risg bosibl ac yn cael eu hamserlennu’n effeithiol.
  • Y penderfyniadau buddsoddi mwyaf perthnasol i'r sefydliad.
  • Cydymffurfiaeth â deddfwriaeth ac arfer gorau perthnasol ar y pryd.
  • Sefydlu a rhaeadru diwylliant o ddiogelwch eiddo a diogelwch personol.
  • Mesur yn erbyn amcanion.

Mae'n hanfodol y caiff y fframwaith a'r strategaeth eu hadolygu a, lle y bo angen, eu diweddaru naill ai'n rheolaidd (penderfyniadau ynghylch cyfnodau i'w gwneud yn y fframwaith) neu wrth i'r anghenion godi. Mae hyn er mwyn caniatáu ar gyfer newidiadau mewn model busnes, twf cwmni, arferion gwaith, achosion o uno a chaffael, diwygiadau / diweddariadau technoleg, globaleiddio ac, wrth gwrs, y tirwedd bygythiadau sy'n datblygu.